eXplain

eXplain november 2011

Aanbiedtermijn Schadegarantdossiers in eXchange verruimd
Distributiefunctie 2012
Mail vanuit Schadegarant
Websites
eXperate Q4 2011
E-mailadres verzekerde/berijder in eXchange
Aandachtspunten t.b.v. voertuiggegevens in eXchange
AEGON per 1 november 2011 uit Schadegarant

Aanbiedtermijn Schadegarantdossiers in eXchange verruimd

Een afvaardiging van het Schadegarantbestuur heeft recent overleg gehad met enkele schadeherstellers. De aanwezige schadeherstellers weerspiegelden het netwerk van Schadegarant en voerden een constructieve dialoog met de aanwezige verzekeraars. Een van de punten waarop de schadeherstellers de aandacht vestigden was de aanbiedtermijn van de calculaties bij Schadegarant. Volgens de huidige werkwijze dient een dossier te worden aangeboden op de dag van aanvang van herstel, vóór 16:00 uur. Volgens de herstellers verhoogt dit de druk op de front-office medewerkers en zij pleiten dan ook voor verruiming van de termijn. Nog tijdens het overleg zijn de voor- en nadelen van verruiming van de aanbiedtermijn besproken en werd besloten dat de termijn verruimd kon worden.  Omdat de werkwijze snel aangepast kan worden en er geen aanpassingen in eXchange doorgevoerd hoeven te worden, kan de verruimde aanbiedtermijn voor bedrijven met de herstelfunctie al per dinsdag 1 november 2011 ingaan. Vanaf 1 november 2011 dient een dossier in eXchange uiterlijk één dag na aanvang herstel vóór 16:00 uur te worden aangeboden. Als u bijvoorbeeld op dinsdag start met de herstelwerkzaamheden, dan mag het dossier uiterlijk op woensdag (vóór 16:00 uur) aangeboden worden. Het is wel raadzaam om de polisdekkingsverificatie in een zo vroeg mogelijk stadium uit te blijven voeren, zodat u zekerheid heeft over de dekking, het eventuele eigen risico, btw-plichtig etc. Schadegarant hoopt met deze maatregel de werkdruk op de front-office te verlagen. De maatregel heeft nog meer voordelen, De maatregel past ook prima in het streven van Schadegarant om het aantal expertises tijdens het reparatieproces nog verder te verminderen en over te gaan op audits waarin het eindresultaat wordt beoordeeld en de klantopinie een belangrijker rol krijgt.

Distributiefunctie 2012

Schadegarant heeft op 7 september 2011 naar alle aangesloten dealers en merkerkend reparateurs (>1600) een e-mail gestuurd met de vraag of men de samenwerking voor 2012 wenste te continueren of te beëindigen. Ongeveer 780 bedrijven hebben de mailing beantwoord. De overige bedrijven hebben de enquête gedeeltelijk of niet beantwoord, bij deze bedrijven gaan wij ervan uit dat zij het contract willen continueren en zal begin 2012 de jaarvergoeding door middel van een incasso worden geïncasseerd.

Mail vanuit Schadegarant

Schadegarant communiceert op verschillende manieren met de aangesloten auto(schadeherstel)bedrijven om er zeker van te zijn dat belangrijk nieuws snel bij de bedrijven terechtkomt. Het meeste nieuws ontvangt u via eXplain in de mail en staan de eXplains (vroeger e-Nieuws) op de website van Schadegarant. Spoedberichten over bijvoorbeeld systeemstoringen ontvangt u rechtstreeks op het door u opgegeven emailadres. Sinds 2007 maakt Schadegarant ook gebruik van een enquêtetool voor bijvoorbeeld de tariefofferteprocedure voor schadeherstelbedrijven, algemene inventarisatierondes en voortzetting/beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten. Doordat hiervoor een externe tool (Checkmarket) wordt ingezet, is Schadegarant weliswaar de afzender van de mail, maar spamfilters herkennen dit niet omdat het uit een geautomatiseerd systeem komt. Om te voorkomen dat u in de toekomst belangrijke informatie van Schadegarant mist, adviseren wij u om de domeinnamen ‘checkmarket.com’ en ‘chkmkt.com’ aan de whitelist van het spamfilter toe te (laten) voegen.

Websites

Binnen afzienbare tijd zal de website van Schadegarant geheel vernieuwd worden. De nieuwe website zal meer informatie bevatten voor verzekerden en de voordelen van schadeafwikkeling via Schadegarant. De zoekfunctie waarmee consumenten de dichtstbijzijnde Schadegarantbedrijven kunnen vinden is overgenomen uit eXchange en maakt gebruik van Google maps. Uitleg over eXperate maakt verzekerden duidelijk wat de beweegredenen zijn om primair te verwijzen naar eXperate A- en B-bedrijven.

Geheel nieuw is de mobiele website voor gebruikers van smartphones en tablets. De basisfunctie van de reguliere site is hierin opgenomen en hiermee kan verzekerde ook snel een aangesloten bedrijf vinden.

Doordat de Schadegarant-website primair voor verzekerden bestemd is, zal informatie voor auto(schadeherstel)bedrijven verhuizen naar de nieuwe (portal) website van eXchange. Werkwijzen, handleidingen en specifieke zaken die te maken hebben met Schadegarant schadeafhandeling staan dan op www.eXchange.nl

U ontvangt vanzelfsprekend bericht over de datum waarop de nieuwe websites (ook van Glasgarant) operationeel worden.

eXperate Q4 2011

Q4 2011 laat evenals Q3 2011 een stijging van het aantal bedrijven in eXperate A en B ten opzichte van het voorgaande kwartaal zien. De autoschadeherstelbedrijven met eXperate A of B, plus de aan deze bedrijven gelieerde dealerbedrijven vormen daarmee een netwerk van meer dan 1.200 bedrijven waarvan verzekerden van de Schadegarantverzekeraars gebruik kunnen maken. Qua dekking een ongeëvenaard netwerk.

De gemiddelde schadelast, één van de belangrijke doelstellingen van Schadegarant en daarmee een belangrijk meetitem in eXperate is bij de A-bedrijven voor het eerst onder de € 1.000,- gekomen. Als gevolg van de hagelschaden uit Juni 2011 is de gemiddelde schadelast licht gestegen. Het verschil in schadelast tussen B- en C-bedrijven blijft stabiel op ± € 100,-. Een algemeen waargenomen trend wordt ook bij Schadegarant zichtbaar. Door de verandering van het wagenpark en aard en omvang van geclaimde schaden, valt in aantallen gemeten de grootste groep (beperkt) casco schaden in de categorie € 500,- tot € 750,-.

De prestaties van niet-ketengebonden bedrijven t.o.v. ketens zijn redelijk stabiel. De niet-ketengebonden bedrijven (zie pijl) presteren beter dan twee ketens. De koploper en de minst presterende keten zijn ook stabiel. Daartussen is het stuivertje wisselen.

e-mailadres verzekerde/berijder in eXchange

In eXchange kan het e-mailadres van verzekerde/berijder worden ingevuld. Wij verzoeken alle bedrijven dit zoveel mogelijk te doen vanwege de ophanden zijnde klanttevredenheidsmeting waarbij verzekerde/berijder via e-mail zal worden gevraagd om hun mening over de afwikkeling van de autoschade via Schadegarant.

Aandachtspunten t.b.v. voertuiggegevens in eXchange

De velden merk en model zijn verplichte invoervelden bij de voertuiggegevens in eXchange. Alle overige velden zijn niet verplicht maar het is zeer aan te raden deze volledig in te vullen.
Indien bijvoorbeeld één van de velden bouwjaar, datum deel 1, datum deel 1b/2 of datum eerste toelating niet zijn ingevuld kan het filter de volgende melding geven: Mogelijk totaal verlies i.v.m. de hoogte reparatiekosten t.o.v. dagwaarde. Het filter zal dan een tele- of fysiek expertise advies genereren, daar voor het filter niet duidelijk is hoe oud het voertuig is.

AEGON per 1 november 2011 uit Schadegarant

Zoals reeds eerder gemeld in eXplain van Augustus 2011 kunnen vanaf dinsdag 1 november 2011 in eXchange geen nieuwe schademeldingen meer worden aangemaakt voor schaden waarvan AEGON risicodrager is. Dit geldt ook voor schaden van gevolmachtigd agenten waarbij AEGON risicodrager is. Lopende dossiers kunnen nog tot uiterlijk 31 december 2011 worden afgewikkeld.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant