eXplain

eXplain maart 2018 | 1

Vanaf 1 januari 2019 kunnen Schadegarantbedrijven ruitschades afwikkelen en samenwerken met Glasgarantbedrijven.

 

Nieuwe Glasgarantstrategie heeft impact op Schadegarant

In de afgelopen week zijn de bij Schadegarant aangesloten auto(schadeherstel)bedrijven op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitkomsten van de strategische heroriëntatie die het zusterbedrijf van Schadegarant, Glasgarant, onlangs afrondde. De in Glasgarant deelnemende verzekeraars hebben naar aanleiding van deze uitkomsten besloten om het bestaande samenwerkingsmodel en het netwerk van ruitschadeherstelbedrijven met ingang van 1 januari 2019 drastisch te wijzigen. Die wijzigingen zullen ook directe invloed hebben op (het bestaande samenwerkingsmodel en netwerk van) Schadegarant.

Schadegarantbedrijven kunnen ook ruitschades (laten) herstellen
Vanaf 2019 zal Schadegarant aan Schadegarantbedrijven de mogelijkheid bieden om ruitschadeherstelwerkzaamheden (geheel of gedeeltelijk) uit te (laten) voeren. Het nieuwe samenwerkingsmodel van Glasgarant moedigt om die reden de onderlinge samenwerking tussen Schadegarant- en Glasgarantbedrijven aan. Schadegarant zal per 2019 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan nog te selecteren bedrijven aanbieden, waarmee ook de afwikkeling van autoruitschade mogelijk wordt.

Kernpunten nieuw samenwerkingsmodel Glasgarant
In de komende maanden werkt Glasgarant haar nieuwe samenwerkingsmodel aan de hand van de volgende vijf kernpunten nader uit:

 1. Kwaliteit & Veiligheid
  De toenemende complexiteit van auto's heeft er – zoals ook bij Schadegarant het geval is geweest - bij Glasgarant toe geleid om aan haar hoofddoelstellingen een nieuwe hoofddoelstelling toe te voegen: kwaliteit en veiligheid.

 2. Ruimte aan de markt bieden
  Glasgarant vindt het belangrijk dat het nieuwe samenwerkingsmodel de markt voldoende ruimte biedt om in te spelen op de veranderende omstandigheden. In het nieuwe samenwerkingsmodel zal het bestaande Schadegarantnetwerk uitgenodigd worden om meer bij te gaan dragen aan het realiseren van de Glasgarantstrategie en -doelstellingen dan nu het geval is. Onderlinge samenwerkingen tussen Glasgarant- en Schadegarantbedrijven zullen om die reden aangemoedigd worden.

 3. Klantreis via het online zoekprogramma
  Om verzekerden beter te ondersteunen bij de afwikkeling van auto(ruit)schade is er vanaf 1 januari 2019 één vereenvoudigd online zoekprogramma beschikbaar. Via dit nieuwe zoekprogramma kunnen zowel Schadegarant- als Glasgarantbedrijven gevonden worden, door het invullen van onderstaande drie kenmerken: 1) postcode, 2) automerk, 3) soort schade (keuze: autoschade, ruitschade of beiden). 

  De bedrijven die aan de hand van bovenstaande drie kenmerken in aanmerking komen voor het herstel van de auto(ruit)schade worden per type bedrijf in drie aparte kolommen gepresenteerd: 1) autoschadeherstelbedrijven, 2) merkdealers en 3) ruitschadeherstelbedrijven.

 4. eXperate Glasgarant
  Evenals bij Schadegarant zal ook bij Glasgarant per 2019 afscheid genomen worden van de eXperate-ratings, en zal er enkel nog gewerkt worden met eXperate-scores. De individuele eXperate scores van de Schadegarant- en Glasgarantbedrijven bepaalt de volgorde waarin zij per kolom in het online zoekprogramma gepresenteerd worden.

  Schadegarantbedrijven die geselecteerd worden om deel te nemen in het ruitschadeherstelnetwerk van Glasgarant worden door middel van eXperate Glasgarant op dezelfde manier beoordeeld als de via Glasgarant geselecteerde bedrijven. 

  24-uurs- en buitenlandservice 
  Vanaf 1 januari 2019 is de 24-uursservice niet meer verplicht voor de bij Glasgarant aangesloten bedrijven. Dit meetpunt komt daarmee te vervallen in eXperate Glasgarant. 24-uursservice en buitenlandservice worden binnen het nieuwe samenwerkingsmodel belegd bij een beperkt aantal gespecialiseerde partijen.

 5. Update proces
  Het nieuwe samenwerkingsmodel van Glasgarant is gebaseerd op partnership (zowel tussen Glasgarant en Glasgarantbedrijven als ook tussen Glasgarant- en Schadegarantbedrijven). Daarmee wordt veel ruimte geboden voor zowel Glasgarant- als Schadegarantbedrijven en worden nieuwe kansen gecreëerd. Om het model efficiënt en effectief te laten functioneren is het belangrijker dan ooit tevoren dat alle betrokken partijen zich aan de overeengekomen afspraken houden. Met het oog op eerlijke concurrentie en gezonde marktwerking zal Glasgarant het bestaande schadeafwikkelingsproces daar waar nodig updaten en bijstellen.

Geheel nieuw (ruit)schadeherstelnetwerk 2019
De ingangsdatum en de looptijd van de samenwerkingsovereenkomsten die Schadegarant voor 2019 zal sluiten met door haar geselecteerde bedrijven, zullen gelijk zijn aan de ingangsdatum en de looptijd  van de nieuwe Glasgarantsamenwerkingsovereenkomsten voor 2019. Voor het vormen van het Schadegarant- en Glasgarantnetwerk voor 2019 zal in de loop van 2018 een nieuwe selectieprocedure plaatsvinden.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze eXplain, dan kunt u contact opnemen met Wiebke Eijsvogels via weijsvogels@schadegarant.nl of 085-9020877.

• Website Schadegarant • Contact Schadegarant • Website Glasgarant • Contact Glasgarant