eXplain

eXplain maart 2013

eXchange security upgrade
Nota jaarvergoeding digitaal beschikbaar in eXchange
Signalen en eXperate
Opname materiaalindex in eXperate
Kopiëren identiteitsdocumenten bij huur of tijdelijk gebruik auto
Verhuizing Schadegarant

eXchange security upgrade

Ter verbetering van de beveiliging van eXchange wordt sinds december 2012 gewerkt aan het project ‘eXchange security upgrade’. Het verbeteren van de beveiliging betekent dat er een aantal veranderingen gaat plaatsvinden met betrekking tot het inloggen op eXchange. Deze veranderingen worden vanaf 1-4-2013 geleidelijk ingevoerd voor alle partijen die met eXchange werken.

Wat gaat er precies veranderen?
• Alle inlogaccounts voor eXchange worden persoonsgebonden. Dit betekent dat ieder bedrijf één administratoraccount van eXchange krijgt en vervolgens met dit account de persoonsgebonden accounts binnen het bedrijf kan beheren.

• Wachtwoorden worden automatisch gegenereerd en gecommuniceerd door middel van een ‘activatie e-mail’ die door de administrator verstuurd wordt. Wachtwoorden kunnen vervolgens alleen aangepast worden door de gebruiker zelf. Wachtwoorden staan hierdoor nergens meer leesbaar opgeslagen en zijn alleen bekend bij de gebruikers.

• Gebruikers van een administratoraccount ontvangen hun ‘activatie e-mail’ van eXchange en kunnen hier vervolgens, op dezelfde manier als andere gebruikers, ook hun eigen wachtwoord aan verbinden.

• Na vijf (5) foutieve inlogpogingen wordt een account geblokkeerd. Na dertig (30) minuten kunnen er weer vijf (5) pogingen gedaan worden. Dit bemoeilijkt de mogelijkheid tot het (geautomatiseerd) uitproberen van wachtwoorden. Een nieuw wachtwoord kan alleen via de administrator aangevraagd worden.

• Wachtwoorden verlopen automatisch waardoor alle gebruikers verplicht worden om periodiek het wachtwoord van hun account te vernieuwen.

• Per account worden alle (muterende) acties op dossiers vastgelegd. Op deze manier is te allen tijde terug vinden wie er verantwoordelijk is voor welke uitgevoerde actie binnen eXchange. Ook wordt door deze zogenaamde ‘auditlog’ inzichtelijk welke accounts niet meer gebruikt worden.

• Backoffice-systemen kunnen gebruik gaan maken van een webservice om in te spelen op deze aankomende wijziging. De technische specificaties worden binnenkort naar deze partijen verstuurd. Door de mogelijkheid om bedrijven separaat aan te sluiten is er voldoende tijd voor leveranciers van backoffice-systemen om de overstap voor te bereiden.

Komende maand (maart) gebruikt Schadegarant om de ‘eXchange security upgrade’ uitvoerig te testen. Uiteraard wordt u middels eXplain op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen. Voor vragen wordt u verzocht een e-mail te sturen naar info@schadegarant.nl.

Nota jaarvergoeding digitaal beschikbaar in eXchange

De nota voor de jaarvergoeding 2013 voor Schadegarant is, evenals vorig jaar, in pdf-formaat als bijlage van een e-mailbericht naar alle bij Schadegarant aangesloten auto(schadeherstel)bedrijven verzonden.

De door de bedrijven opgegeven e-mailadressen, die in eXchange onder ‘Mijn gegevens’ vermeld staan, worden voor deze e-mailing gebruikt. Indien deze nota bestemd is voor een andere afdeling binnen uw bedrijf, wordt u vriendelijk verzocht om zelf zorg te dragen voor de interne verspreiding.

Vanaf 21 januari 2013 heeft Schadegarant een nieuwe extra service in eXchange beschikbaar. Alle aangesloten bedrijven kunnen, nadat zij ingelogd zijn in eXchange, onder ‘Mijn gegevens’ ‘Downloads’ de jaarfactuur zelf inzien en downloaden. Met deze functionaliteit zijn te allen tijde kopie facturen beschikbaar waardoor deze niet meer opgevraagd hoeven te worden bij Schadegarant.

Signalen en eXperate

Sinds 2012 heeft Stichting Schadegarant de signaalafwikkeling volledig schriftelijk ingeregeld. Dit betekent dat het gebruikelijke ‘hoor en wederhoor’ zoveel mogelijk via de e-mail verloopt. Alle gemelde signalen worden, onafhankelijk van de inhoud, geregistreerd, in behandeling genomen en beoordeeld.

Het beoordelen van signalen gebeurt ten behoeve van eXperate. Hiertoe wordt het signaal zowel inhoudelijk als met betrekking tot de wijze van afwikkeling gespiegeld aan de doelstellingen van Stichting Schadegarant. Deze doelstellingen zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met de daarbij behorende Uitgangspunten, Gedragsregels en Werkwijze. De beoordeling bepaalt of en zo ja, in hoeverre, een signaal gevolgen heeft voor eXperate. Stichting Schadegarant kent zes beoordelingen:


1. Positieve signalen worden toegekend wanneer het autoschadeherstelbedrijf door middel van een voorexpertise voor een onlogisch schadebeeld mogelijke fraude heeft kunnen voorkomen. Het maximaal aantal te behalen punten voor positieve signalen wordt op termijn gerelateerd aan het aantal dossiers op jaarbasis.

2. Een signaal is ongegrond als bij de behandeling op enig moment onomstotelijk duidelijk wordt dat de melder in het ongelijk gesteld dient te worden.

3. Een signaal wordt als waarschuwing geregistreerd als er zaken niet helemaal vlekkeloos verlopen zijn maar het bedrijf dit wel pro-actief en oplossingsgericht passend binnen de doelstellingen van Stichting Schadegarant oppakt. Indien er voor het betreffende bedrijf binnen 12 maanden meerdere waarschuwingen geregistreerd staan, wordt beoordeeld of dit gevolgen gaat hebben voor eXperate.

4. Administratieve signalen hebben betrekking op het niet naleven van één van de doelstellingen van Stichting Schadegarant

5. Reguliere signalen worden toegekend wanneer twee van de doelstellingen van Stichting Schadegarant niet nageleefd worden.

6. Ernstige signalen zijn van toepassing als alle doelstellingen van Stichting Schadegarant niet nageleefd zijn.

Opname materiaalindex in eXperate

In calculatiesystemen die voor de berekening van spuitvergoedingen gebruikmaken van AZT, is de vergoeding voor materialen gebaseerd op de gemiddelde bruto prijs van enkele fabrikanten van lakmaterialen en aanverwante artikelen. Deze manier van berekenen is weliswaar vanuit praktisch oogpunt toe te juichen, maar het ontneemt de autoschadeherstellers de mogelijkheid om zich echt te onderscheiden en het bevordert de marktwerking niet.

De door lakfabrikanten periodiek doorgevoerde prijswijzigingen worden automatisch verwerkt in de schadecalculaties en de verzekeraar, als betaler van de claim, heeft nauwelijks invloed op deze automatische vorm van prijscompensatie. Omdat aangedragen ideeën om het lakmerk als één van de berekeningsfactoren mee te nemen in het materiaalberekeningssysteem onhaalbaar bleken, gaat Schadegarant de materiaalindex onderdeel uit laten maken van eXperate. Dit is in de laatste tariefofferteronde in september 2012 al aangekondigd, maar met ingang van de eXperate meting van Q3 2013 (per 1 juli) zal dit een feit zijn.

De materiaalindex, die standaard op 100 staat, zal worden gemeten en leiden tot een relatieve score in het 30% deel van eXperate. De toekenning van punten geschiedt op basis van het bedrag dat door de hoogte van de index wordt bepaald. Hoe hoger de besparing op lakmaterialen, des te hoger is het aantal punten. Het exacte aantal punten is momenteel nog niet bekend omdat er nog meer aanpassingen gedaan worden, maar het is al wel duidelijk dat de lakindex gemeten gaat worden over de laatste zes maanden.

Kopiëren identiteitsdocumenten bij huur of tijdelijk gebruik auto

Binnen de branche vormen zich soms discussies over het wel of niet mogen kopiëren van identiteitsdocumenten. Voor het maken van een kopie van een identiteitsdocument, dient een belangenafweging plaats te vinden of de kopie noodzakelijk is.

Richtlijnen voor het maken van een kopie identiteits- of rijbewijs:
• Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie het bedoeld is en de datum waarop u de kopie afgeeft.

• U kunt bij het kopiëren uw Burgerservicenummer (BSN) afschermen of op de kopie onleesbaar maken. Zo komt het BSN niet terecht bij bedrijven of organisaties die het BSN niet mogen verwerken. Let op: het BSN staat op 2 plaatsen op uw identiteitsdocument: onder ‘persoonsnummer’ en in de regels met letters en cijfers onder aan het document.

• U kunt ook de pasfoto afschermen of onzichtbaar maken.

• Zodra de huurder of proefritmaker het voertuig veilig retourneert, worden de kopieën teruggegeven of vernietigd.

Om de voertuigcriminaliteit tegen te gaan, heeft BOVAG de bestaande lijst van de brancheorganisatie (ELENA Waarschuwingssysteem) uitgebreid met de mogelijkheid een kopie van de identiteitspapieren van de huurder te maken. Deze uitbreiding is opgenomen met als doel verbetering van het opsporen en vervolgen van verduistering van huurauto’s.

Verhuizing Schadegarant

Op donderdag 21 maart 2013 verhuist Stichting Schadegarant naar een andere locatie. Hierdoor zullen wij op woensdag 20 en donderdag 21 maart minder goed bereikbaar zijn. Vanaf vrijdag 22 maart 2013 is ons nieuwe adres met bijbehorende telefoonnummers als volgt:

Stationsweg Oost 184
3931 EW  Woudenberg
Tel. 085-902 08 77
Fax 085-902 08 75
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant