eXplain

eXplain januari 2012

eXperate Groepssessies 2012
Audits
eXperate Q1 2012
Cabrio-schade
Schadestroomstimulering WA-schaden door verzekeraars
Nota jaarvergoeding 2012 digitaal
Schademeldingen door dealers

eXperate Groepssessies 2012

In 2011 hebben meer dan 1.000 medewerkers van Schadegarantbedrijven de eXperate groepssessies bezocht. Ketens, lakleveranciers, importeurs en bedrijven die in groepsverband opereren organiseerden de vele sessies op diverse locaties in Nederland. In de sessies werden de laatste ontwikkelingen in de branche en binnen het Schadegarant netwerk toegelicht en bediscussieerd en werden de eXperate scores van de aanwezige bedrijven besproken. De bedrijven konden hun eigen score goed vergelijken met andere bedrijven en gezamenlijk bespreken welke acties wenselijk of noodzakelijk zijn om de score te handhaven of te verbeteren. De openheid en interactie hebben er toe geleid dat de sessies al lang van tevoren zijn geboekt en volgepland. Ook voor 2012 zijn al weer veel sessies gepland.

Het succes van de groepssessies en de door de bedrijven uitgesproken voorkeur voor de sessies in plaats van individuele bezoeken hebben geleid tot de strategische beslissing om te stoppen met de structurele individuele bedrijfsbezoeken. Vanaf 2012 zijn de eXperate groepssessies de gelegenheden waarbij Schadegarant als klant contacten onderhoudt met de leveranciers, de auto(schadeherstel)bedrijven.

Om te zorgen dat alle bedrijven in de gelegenheid zijn de eXperate sessies te bezoeken houdt Schadegarant een administratie bij. Dit is de reden dat wanneer u wordt uitgenodigd door een keten, lakleverancier, importeur o.i.d. u gevraagd wordt uw Schadegarant debiteurnummer op te geven. Het deelnemen aan de groepssessies is geen verplichting, maar wel sterk aan te raden. Voor bedrijven die niet door een externe partij worden uitgenodigd zal Schadegarant zelf enkele sessies organiseren. Data/locaties verneemt u via eXplain.

Als gevolg van deze beleidswijziging zal het aantal relatiemanagers worden teruggebracht van 3 naar 2 en zullen Stephan Bauer en Frits Hillebrandt de groepssessies continueren, schouwingen uitvoeren, signalen behandelen en in voorkomende gevallen bedrijven individueel bezoeken/begeleiden. Dit laatste voor onderwerpen die echt individueel besproken moeten worden zoals bijvoorbeeld fusies, overnames etc. Een en ander betekent dat Schadegarant afscheid zal nemen van relatiemanager Arthur Boers, die de afgelopen 7 jaar bedrijven in regio West bezocht. Wij danken de heer Boers voor zijn inzet voor Schadegarant en wensen hem veel succes toe. Bedrijven uit de regio West kunnen, zo lang de nieuwe rayonverdeling nog niet definitief is, hun vragen richten aan info@schadegarant.nl. Vanuit het secretariaat zal dan gezorgd worden dat de vragen/berichten bij Stephan Bauer of Frits Hillebrandt terechtkomen.

Audits

De al eerder aangekondigde audits op Schadegarantschaden zullen in 2012 uitgevoerd worden. Uit een zorgvuldig uitgevoerd selectietraject is door Schadegarant gekozen om de audits te laten uitvoeren door een externe partij met zeer een lange staat van dienst met betrekking tot audits in de automotive sector; MSX international. MSXi zal namens Schadegarant alle aangesloten bedrijven periodiek gaan auditen en de resultaten rapporteren, zodat deze t.z.t. meegewogen kunnen worden in eXperate. Tezamen met de resultaten van de klanttevredenheidsmeting en de bestaande metingen t.a.v. schadelast en procesefficiency betekent dit dat eXperate een nog betere afspiegeling wordt van de bijdrage aan de doelstellingen van Schadegarant van elk individueel aangesloten auto(schadeherstel)bedrijf.
Schadegarant streeft ernaar om het tijdsbeslag van de audits neutraal te houden door veel minder vaak tele- en fysieke expertise toe te passen. Door het kwaliteitsbesef bij auto(schadeherstel)bedrijven, de geavanceerde filters en gewijzigde expertisebeleid van de individuele verzekeraars zijn expertises minder vaak noodzakelijk en de hierdoor vrijkomende tijd kan dan zeer nuttig worden aangewend voor o.a. audits.

eXperate Q1 2012

eXperate Q1 12 is redelijk stabiel in vergelijking met Q4 11. Er zijn weliswaar enkele verschuivingen binnen de eXperate categorieën, maar het totaal per categorie wijzigt niet of nauwelijks.

eXperate Q1 12 t.o.v. Q4 11

Het gemiddeld aantal doorgangen lag over de meetperiode voor eXperate Q1 12 op 275 schaden per jaar waarmee Schadegarant een klant van formaat blijft voor de aangesloten bedrijven. B-bedrijven wikkelden 28% meer schaden af dan C-bedrijven.

De prestaties van niet ketengebonden bedrijven (zie pijl) t.o.v. ketens zijn verslechterd. De beter presterende ketens hebben hun prestaties nog verder verbeterd. Hier zijn de effecten van de eXperate groepssessies én de toegenomen aandacht voor eXperate vanuit de ketens duidelijk waarneembaar.

Cabrio-schade

Doordat cabrioletten aan populariteit winnen worden er meer en meer cabrioletten aangeboden met schade. Ondanks dat er meer van deze auto’s rondrijden, zijn er maar weinig autoschadebedrijven gespecialiseerd in herstel van de cabrioletkappen. Als een cabrio met schade wordt aangeboden is het goed om te weten dat er een netwerk van enkele gespecialiseerde bedrijven in Nederland bestaat. Cabrio-Partner Nederland B.V. werkt met enkele collega’s samen en kan u met raad en daad bijstaan bij schade aan cabrioletten. Cabrio-Partner beschikt over meer dan 25 jaar cabrioletkappen-ervaring en levert en monteert voor alle merken auto’s cabrioletkappen. De meeste cabrioletkappen zijn op voorraad, anders binnen enkele dagen leverbaar en worden geleverd met 4-6 jaar garantie. Alle werkzaamheden vinden plaats onder FOCWA garantie. In sommige gevallen is vervanging van pvc-ruiten mogelijk.

Door gebruik te maken van gespecialiseerde kennis kunt u kwalitatief hoogwaardig diensten leveren én de schadelast beperken.

Cabrio-Partner B.V.
Rijksstraatweg 22a
3956 CR LEERSUM
T 0343-456599
F 0343-453714
E info@cabrio.nl
www.cabrio.nl

Schadestroomstimulering WA-schaden door verzekeraars

Op de in december 2011 uitgevoerde inventarisatie inzake de schadestroomstimulering van WA-schaden van verzekerden van de Schadegarantverzekeraars is door de bij Schadegarant aangesloten auto(schadeherstel)bedrijven overwegend positief gereageerd. De respons op de vragenlijst was 83,5% en 96,1% daarvan is bereid om WA-verzekerden met eigen-schuld schaden tegen Schadegarantcondities bij directe sturing te helpen. Vervangend vervoer hoeft hierbij niet gratis ingezet te worden, maar mag wel gratis of tegen een vergoeding aangeboden worden. Een groot deel van de bedrijven heeft ook hiervoor voor verzekerde een aantrekkelijk voorstel gedaan.

De respons op de WA-sturing was dusdanig positief dat het bestuur van Schadegarant heeft besloten om WA-sturing op zo kort mogelijke termijn deel uit te laten maken van het Schadegarant schadestroomstimuleringsmodel en uiterlijk per 1 januari 2013 ook van de samenwerkingsovereenkomst. Enkele verzekeraars willen WA-verzekerden op zeer korte termijn al gaan wijzen op de mogelijkheid om gebruik te maken van de Schadegarantbedrijven! Schadegarant zal een lijst van bedrijven gaan verzorgen die deze service bieden aan verzekerden en deze lijst via de nieuwe website van Schadegarant onder de aandacht brengen van WA-verzekerden. Vanzelfsprekend geldt de WA-service alleen als verzekerde de auto voor herstel aanbiedt en er ook daadwerkelijk herstel plaatsvindt. Vooralsnog kunnen en hoeven de schaden niet via eXchange verwerkt te worden. Indien u een WA-verzekerde van één van de Schadegarantverzekeraars wilt helpen, dan dient u de schade tegen ten hoogste de uurtarieven bij directe sturing te herstellen en kunt u de door u toegepaste korting op onderdelen en de lakindex toepassen. Zodra individuele verzekeraars de WA-service actief gaan promoten, berichten wij u daar vanzelfsprekend over.

Nota jaarvergoeding 2012 digitaal

De nota voor de jaarvergoeding ontvangt u vanaf heden digitaal en niet meer per post. De digitale nota wordt als pdf aan alle bij Schadegarant aangesloten auto(schadeherstel)bedrijven verzonden. Hiervoor worden de door de bedrijven opgegeven emailadressen gebruikt die in eXchange vermeld staan. Indien de nota bestemd is voor een andere afdeling binnen uw bedrijf, dan dient u zelf zorg te dragen voor toezending aan deze afdeling.

Schademeldingen door dealers

Een in eXplain terugkerend onderwerp is het aanmaken van schademeldingen in eXplain door dealers met de distributiefunctie. Dealers dienen te controleren of een klant die een schadeauto aanbiedt voor reparatie mogelijk verzekerd is bij één van de Schadegarantverzekeraars of een gevolmachtigd agent én of de klant gebruik wenst te maken van de Schadegarantregeling. Verzekerden waarbij dat niet gecontroleerd wordt lopen de mogelijke voordelen mis en daarnaast kan het een negatieve invloed op de schadelast hebben. Dealers kunnen zelf de schademelding in eXchange aanmaken, dus hebben de informatie of de klant wel/geen Schadegarantvoordelen geboden kan worden zelf voorhanden. Verzekeraars zullen strikter gaan toezien op het naleven van de Schadegarant samenwerkingsovereenkomst door dealers.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant