eXplain

eXplain februari 2014

Het nieuwe Ditzo
Procedure Totaal verlies
Beëindiging eXpert-certificering
Upgrade eXperate
Wijziging in de signaalpuntentelling
Bedrijfsverhuizing tijdig doorgeven
eXposure Schadegarant

Het nieuwe Ditzo

Voor Ditzo, de gevolmachtigd agent van ASR Verzekeringen, is er onlangs een belangrijke wijziging in werking getreden. Schaden voor het nieuwe Ditzo dienen hierdoor op een andere manier administratief afgewikkeld te worden.

Voor de nieuwe Ditzo-polissen wordt de schadebehandeling én polisadministratie namelijk volledig door ASR Verzekeringen uitgevoerd. Op de groene kaart van een nieuwe Ditzo polis staat dan ook alléén nog de NL-code van ASR Verzekeringen (118) vermeld. Er staat geen CRWAM-code van Ditzo meer op deze nieuwe groene kaarten. Alleen de naam Ditzo staat wel op deze groene kaarten afgedrukt. Dit betekent dat deze Ditzo-schaden rechtstreeks via ASR Verzekeringen afgewikkeld moeten worden. In het eXchange dossier hoeft Ditzo dus niet meer opgenomen te worden, maar kiest u enkel voor ASR als risicodrager en selecteert u géén gevolmachtigd agent meer.

Voor de oude Ditzo polissen blijft de situatie ongewijzigd, de schadebehandeling van deze schaden ligt bij CED Claims Services. Bij deze polissen staat op de groene kaart naast de NL-code van de risicodrager ASR Verzekeringen (118) ook de CRWAM-code van de volmacht Ditzo vermeld (8003). In het eXchange dossier voor deze schaden kiest u voor ASR als risicodrager en dient Ditzo juist wel als gevolmachtigd agent opgenomen te worden. Wij verzoeken u vriendelijk om hier goed op te letten, omdat dit gevolgen kan hebben voor de snelheid van afwikkeling van een dossier en het uitkeren van het schadebedrag aan u.

Procedure Totaal verlies

Ondanks de uitgebreide omschrijving in de Schadegarant werkwijze (punt 11 op pagina 15) wordt de procedure in geval van een totaal verlies situaties regelmatig niet correct gevolgd. Zo zijn er autoschadeherstelbedrijven die de factuur voor de afwikkeling van het totaal verlies (€ 110,- excl. BTW) rechtstreeks naar verzekerde sturen. Dit is absoluut niet de bedoeling. Schadegarant verzoekt u dan ook dringend deze procedure nog eens aandachtig te bestuderen zodat dit soort fouten niet meer gemaakt worden.

Beëindiging eXpert-certificering

Sinds 1 januari 2014 is er via Stichting Schadegarant bij het VOC geen opleiding meer voor medewerkers van aangesloten autoschadeherstelbedrijven ten behoeve van de eXpert certificering. Schadegarant is hiermee gestopt omdat het in het nieuwe eXperate geen meetitem meer is en omdat 92% van de bedrijven inmiddels minimaal 2 personen heeft laten certificeren. Er zijn geen bedrijven zonder minimaal 1 gecertificeerde medewerker. Omdat door de beëindiging van de eXpert certificering er geen wijzigingen meer kunnen optreden in het aantal eXperate punten die autoschadeherstelbedrijven hiermee kunnen behalen wordt voor ieder bedrijf de huidige puntenwaardering in de eXperate score op dit punt bevroren.

Upgrade eXperate

De upgrade van eXperate Schadegarant, waarover wij in de eXplain van oktober 2013 al eerder berichtten, nadert zijn voltooiing. Omdat Schadegarant aan de verzekeraars en schadeherstelbedrijven wil kunnen garanderen dat de rekenmodellen achter eXperate en de data waarop eXperate is gebaseerd betrouwbaar zijn, laat Schadegarant eXperate momenteel extern toetsen.
Voor deze toetsing en uiteindelijke validatie heeft Schadegarant RBB Economics in de arm genomen. Schadegarant heeft besloten om de eerste schaduwversie van eXperate pas uit te sturen nadat RBB Economics het model gevalideerd heeft. Het is weliswaar een kleine vertraging in de introductie, maar eXperate wordt door de validatie wel weer een stuk betrouwbaarder dan zij al was. Uiteraard wordt er, voorafgaand aan de definitieve invoering, een ruime periode geboden waarin met behulp van de schaduwversies overgeschakeld wordt naar het nieuwe eXperate.

Wijziging in de signaalpuntentelling

Vanaf 1 januari 2014 worden toegekende signaalpunten voortaan tot aan de rekenmaand meegeteld voor de berekening van de eerstvolgende eXperate meting. Signaalpunten die in de rekenmaand worden toegekend zullen pas bij de volgende eXperate meting meegeteld worden.

Concreet betekent dit voor de eerstvolgende eXperate-rating van Q2, die in april in werking treedt, dat de in deze periode (Q1) toegekende signaalpunten nog tot en met 28 februari worden meegeteld. Dit omdat de maand maart een rekenmaand is en er dan geen nieuwe gegevens aangeleverd kunnen worden. De signalen die in de maand maart geregistreerd worden zullen pas voor de eXperate score van Q3 mee gaan tellen. Voor Q3 is de maand juni de rekenmaand.

Signaalpunten worden toegekend op basis van de door de Schadegarant verzekeraars geformuleerde doelstellingen. De mate waarin een bedrijf tegemoet komt of in strijd handelt met deze doelstellingen bepaalt de ernst van het signaal:

Bedrijfsverhuizing tijdig doorgeven

In artikel 16 ‘Ingrijpende veranderingen’ van de samenwerkingsovereenkomst staat vermeld dat partijen elkaar onverwijld en schriftelijk op de hoogte stellen van ingrijpende veranderingen. Een verhuizing van een auto(schadeherstel)bedrijf wordt door Schadegarant in beginsel gezien als een ingrijpende wijziging. Bij een bedrijfsverhuizing is het namelijk geenszins vanzelfsprekend dat Schadegarant de samenwerking op de nieuwe locatie wenst te continueren. Verhuizingen dienen derhalve voortijdig bij Schadegarant aangemeld te worden.

eXposure Schadegarant

In 2013 hebben 400 Schadegarantbedrijven eXposure besteld en al deze bedrijven konden uiterlijk vanaf 1 december 2013 gebruikmaken van de door Schadegarant beschikbaar gestelde data over de bedrijfsindividuele Schadegarantschaden.
Het succes van eXposure en de vele positieve reacties hierop hebben Schadegarant doen besluiten om reeds voorgenomen verbeteringen aan eXposure versneld in te voeren.
Zo zal binnen afzienbare tijd de reload van data niet meer op maandbasis, maar op weekbasis gaan geschieden zodat de data nog actueler is en bedrijven hier nog sneller inzage in hebben. Na Q3 2014 zal de reload op dagbasis gaan plaatsvinden. Bedrijven die eXposure nog niet besteld hebben, worden vanuit Schadegarant hierover benaderd en kunnen dit via de aangeboden bestelprocedure bestellen.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant