eXplain

eXplain april 2016


Toepassing onderdelen bij herstel van Schadegarantschaden (3)
In eXplain maart 2016 en eXplain december 2014 is het gebruik van verschillende typen onderdelen in de calculaties voor Schadegarant uitgebreid aan de orde geweest. Tijdens de Schadegarant audits blijft dit onderwerp desondanks onveranderd naar voren komen. Schadegarant vraagt hier daarom opnieuw aandacht voor en richt zich daarbij vooral op de informatievoorziening bij het monteren van navigatiesystemen.

Eerste onderzoeksresultaten
Schadegarant heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar en ervaringen opgedaan met, zowel het gebruik als de pricing van, navigatiesystemen door de autoschadeherstelbedrijven. Hieruit is naar voren gekomen dat er bij de betrokken autoschadeherstelbedrijven  onduidelijkheid  bestaat over de herkomst van sommige navigatiesystemen. Voor Schadegarant is dit een reden om  hier verder onderzoek naar te (laten) doen.

Rechten en plichten
Voor onderdelen in het algemeen  - en daarmee ook voor de levering van navigatiesystemen - geldt het volgende;
Als leverancier van onderdelen binnen de schadereparatie heeft het autoschadeherstelbedrijf de plicht om aan te kunnen tonen welke onderdelen er worden gebruikt en dient het bedrijf tevens aan te kunnen tonen waar deze onderdelen zijn ingekocht. In de audits zal Schadegarant scherper gaan controleren of de autoschadeherstelbedrijven voldoen aan deze plicht. Onderdelenleveranciers hebben deze plicht ook naar autoschadeherstelbedrijven toe Schadegarant adviseert de autoschadeherstelbedrijven dan ook om dit met hun leveranciers te regelen.

Certificaten verplicht
Vanaf heden mogen dossiers met onderdelen zonder certificaat niet meer afgewikkeld worden. Schadegarant kan het autoschadeherstelbedrijf te allen tijde verzoeken om het certificaat horende bij het onderdeel te overleggen. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de gemonteerde onderdelen. De controle op naleving wordt nadrukkelijk meegenomen in de audits.

Samenwerkingsovereenkomst & Werkwijze
Zowel in de samenwerkingsovereenkomst (artikel 4.8, 4.10 en 8) als in de Werkwijze Schadegarant zijn uitgangspunten en afspraken vastgelegd over hoe er omgegaan dient te worden met het gebruik van onderdelen. Autoschadeherstelbedrijven mogen alleen onderdelen gebruiken zoals omschreven in de  genoemde artikelen uit de samenwerkingsovereenkomst.

In de Werkwijze Schadegarant is hierover in Hoofdstuk 3. Gedragsregels (1) het volgende opgenomen:

Artikel 4.8 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat het Bedrijf gehouden is uitsluitend originele onderdelen en reserveonderdelen van gelijke kwaliteit te gebruiken voor herstelwerkzaamheden. Onder het begrip ‘originele reserveonderdelen’ wordt het volgende verstaan: Originele reserveonderdelen zijn onderdelen die (i) door de voertuigfabrikant zelf worden geproduceerd, (ii) door een fabrikant van onderdelen aan de voertuigfabrikant worden geleverd, die deze onderdelen vervolgens doorverkoopt aan de erkende reparateurs, (iii) onderdelen die door de fabrikant van onderdelen worden geproduceerd en rechtstreeks worden geleverd aan de reparateurs, maar die wel voldoen aan de specificaties en normen van de voertuigfabrikant. Ten aanzien van de laatstgenoemde categorie geldt dat deze producent moet certificeren dat de reserveonderdelen in overeenstemming daarmee zijn vervaardigd en dat de onderdelen van dezelfde kwaliteit zijn als de componenten die gebruikt zijn voor de montage van het voertuig in kwestie. Een dergelijke verklaring van de onderdelenfabrikant kan worden afgedrukt op de verpakking of op een document dat het onderdeel begeleidt of op internet worden gepubliceerd.
Het is aan een onderdelenfabrikant om te beslissen of hij zelf voor een dergelijke certificatie wil zorg dragen of dat hij verder wil gaan en verwijst naar de certificatie door een onafhankelijke instantie, zoals een certificatie-instelling. Om onderdelen als originele reserveonderdelen aan te merken, is het echter niet nodig een onafhankelijke instantie de certificatie te laten verzorgen. Als een dergelijke verklaring is afgegeven, wordt er vanuit gegaan dat deze reserveonderdelen originele reserveonderdelen zijn. Als een voertuigfabrikant of een derde kan bewijzen dat een bepaald reserveonderdeel van mindere kwaliteit is of niet is vervaardigd volgens de specificaties of productienormen van de voertuigfabrikant, dan kunnen deze reserveonderdelen niet als originele reserveonderdelen worden verkocht. Voor werkzaamheden die niet meer onder de garantie plaatsvinden, kan niet worden geëist dat de reparateur originele reserveonderdelen gebruikt. Hij moet ook in staat worden gesteld onderdelen te gebruiken van gelijke kwaliteit. Daaronder wordt verstaan reserveonderdelen die zijn vervaardigd door een onderneming die te allen tijde kan certificeren dat de betrokken onderdelen van gelijke kwaliteit zijn als de onderdelen die voor de montage van de betrokken motorvoertuigen worden of zijn gebruikt. Zie ook overeenkomst artikel 4.10 en artikel 8 – Transparantie en controle.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant