eXplain

eXplain Auto(schadeherstel)bedrijven

eXplain december 2017

Schadegarant viert haar 25-jarig jubileum, een bijzonder moment.

Schadegarant viert 25-jarig jubileum


Woensdag 29 november vierde Schadegarant in Stadstheater De Kom in Nieuwegein dat zij 25 jaar geleden werd opgericht. Naast de oprichters, de medewerkers en de deelnemende verzekeraars, was er ook een groot aantal relaties uit de autoschadeherstelbranche uitgenodigd. 

De magie van het theater werd ingevuld door het optreden van twee bijzondere ‘gasten’.
Zij memoreerden op ludieke wijze aan de vroegere tijden en de veranderingen in de branche. 

Schadegarantdirecteur Frank van Donk maakte van de gelegenheid gebruik om alle aanwezigen te bedanken. Zonder hen waren deze 25 jaar niet mogelijk geweest. In zijn speech benoemde hij de ontwikkelingen die Schadegarant de afgelopen 25 jaar doormaakte en de ontwikkelingen die nu en in de toekomst belangrijk zijn. Schadegarant denkt dat samenwerking door goed partnership de beste keuze is voor de toekomst. 

Na afloop van zijn speech nodigden Frank en de medewerkers van Schadegarant alle gasten uit om gezamenlijk op het podium het glas te heffen en deze mijlpaal daar met elkaar te vieren. 

• Website Schadegarant • Contact Schadegarant • Website Glasgarant • Contact Glasgarant

eXplain oktober 2017 | 3

Schadegarant innoveert met de allernieuwste dossieranalysetechnieken op basis van big data technieken zoals machine learning.

Innoveren met Big Data    

Schadegarant innoveert met de allernieuwste dossieranalysetechnieken op basis van big data technieken zoals machine learning. Machine learning is een techniek om patronen te herkennen in grote hoeveelheden data zoals: schadebeeldcombinaties. Een enkel schadebeelddossier bezit veel variabelen aan data. Denk aan het type auto, type schade, type materiaal, maar ook aan het scenario hoe de auto aan de schade is gekomen. Al die jaren aan historische informatie helpt ons om te professionaliseren en te moderniseren in samenwerking met de autoschadeherstelbranche. Deze innovatie maakt deel uit van het nieuwe samenwerkingsmodel wat per 1 juli 2017 is gelanceerd, zie ook: eXplain juli 2017 | 1.

Van voorgeschreven business rules naar data gedreven model
Om schadedossiers te analyseren heeft Schadegarant afgelopen jaren gebruik gemaakt van business rules die door onze eigen domeinexperts in samenwerking met onze stakeholders voorgeschreven werden. Met big data partner Xomnia en de domeinexperts zijn deze voorgeschreven business rules omgezet naar data gedreven modellen om de beschikbare data om te zetten in bedrijfswaarde. De modellen draaien in het Google Cloud Platform (GCP). Schadegarant heeft samen met Xomnia voor het GCP gekozen vanwege de hoge mate van informatiebeveiliging en de mogelijkheid om ongelimiteerde data-analyses te draaien. De dossieranalysetechnieken worden binnen het GCP door Kubernetes technologie ondersteund. Deze beheertool bepaalt binnen een cluster welke container het best tot zijn recht komt door naar de inhoud van de workload te kijken. Er zijn via deze techniek bijvoorbeeld schadebeeldcombinaties ontdekt die nooit eerder zijn ontdekt.

De technische ontwikkelingen in een whitepaper
De technische ontwikkeling van voorgeschreven business rules naar een data gedreven model is een praktijkvoorbeeld van big data analyse met behulp van machine learning en prescriptive analytics (het hoogst haalbare analytics volwassenheidsniveau). Over deze technische ontwikkeling heeft Xomnia een whitepaper geschreven waar wordt uitgelegd hoe de real-time algoritmen de schadedossiers via eXchange (het online schadeafwikkelingsplatform van Schadegarant) classificeren. Er wordt bijvoorbeeld gedestilleerd welke combinaties van schadekenmerken en herstelwerkzaamheden vaak en juist weinig voorkomen. De schadebeeldcombinaties die weinig voorkomen zijn bijzonder en daarop wordt gecontroleerd. Dit klinkt eenvoudig maar is een ingewikkeld vraagstuk.

Op bezoek bij Google
GCP is onder de indruk van onze innovatie en heeft de Schadegarant Case Study als best practise omschreven. Schadegarant en Xomnia waren één van de sprekers tijdens het Google Lighthouse event voor banken en verzekeraars om de case toe te lichten. Mooi om te zien hoe de samenwerking tussen Schadegarant en Xomnia onder andere spelers als de Nederlandse Bank, ING en PWC inspireert door het optimaliseren van schadedossier-analyses met behulp van big data.

Foto: Frank van Donk van Schadegarant (links) en William van Lith van Xomnia (rechts) na afloop van hun presentatie in het Google Lighthouse

• Website Schadegarant • Contact Schadegarant • Website Glasgarant • Contact Glasgarant

eXplain oktober 2017 | 2

Onlangs heeft Schadegarant voor de tweede keer de criteria voor Cosmetische schades geëvalueerd. Dit leverde een tweetal aandachtspunten op die in deze eXplain nader toegelicht worden.

Tweede evaluatie criteria Cosmetische schade

Uit de eerste evaluatie van de criteria voor Cosmetische schades kwam naar voren dat er onduidelijkheid bestond over het verschil tussen carrosseriedelen en aanbouwdelen. In eXplain juli 2017 | 3 is dit nader toegelicht en sindsdien is het aantal vragen hierover fors afgenomen. Onlangs heeft er een tweede evaluatie plaatsgevonden. Dit leverde een tweetal aandachtspunten op: 

1. Aantal AE per dag
Er worden momenteel vragen gesteld over de periode dat er herstelwerkzaamheden aan het motorvoertuig verricht mogen worden. Deze periode mag, conform de criteria voor Cosmetische schades die in de Werkwijze Schadegarant  (hoofdstuk 4.1) is opgenomen, niet langer dan één (1) dag zijn.

Schadegarant bedoelt met ‘niet langer dan één (1) dag’ dat het minimale aantal beschikbare werkuren op één werkdag acht (8) bedraagt, maar dat één werkdag voor Schadegarant ook uit meer werkuren kan bestaan. Schadegarant biedt hiermee ruimte aan bedrijven om meer dan 80 AE per werkdag productief te zijn. Omdat dit dus per bedrijf anders kan zijn heeft Schadegarant het exacte aantal AE van één dag niet gespecificeerd in de criteria voor een Cosmetische schade.

Wanneer bedrijven meer werkuren, dus meer dan 80 AE, in één werkdag beschikbaar hebben en een schade daardoor op grond van de criteria als Cosmetisch afgewikkeld kan worden, heeft dit een positief effect op de schadelast voor de Schadegarantverzekeraars. Dit calculatiegedrag is dan ook binnen eXchange mogelijk en wordt vervolgens via eXperate positief gewaardeerd. Ook wanneer het eXchange-dossier achteraf aangepast wordt, zal de positieve bijdrage aan de beheersing van de schadelast via eXperate gewaardeerd worden. 

2. Tijdsduur herstel op carrosseriedelen
Er  zijn ook vragen geweest over de tijdsduur van het herstel op carrosseriedelen. Conform de criteria voor Cosmetische schades die in de Werkwijze Schadegarant  (hoofdstuk 4.1) is opgenomen bedraagt dit maximaal 25 AE.

Schadegarant bedoelt hiermee alleen de totale hersteltijd aan de carrosseriedelen, en dat mogen er maximaal drie (3) zijn. De hersteltijden aan aanbouwdelen worden bij dit criterium buiten beschouwing gelaten.

• Website Schadegarant • Contact Schadegarant • Website Glasgarant • Contact Glasgarant

eXplain oktober 2017 | 1

Na de succesvolle lancering van het nieuwe samenwerkingsmodel heeft Schadegarant haar interne organisatie ook opnieuw vormgegeven. De nieuwe organisatiestructuur is een logisch gevolg van de wijzigingen die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.

Interne organisatie Schadegarant gewijzigd 

Naast het herorganiseren van de bestaande functies is er een aantal nieuwe functies bij gekomen. Ook de fysieke inrichting van het kantoor is afgestemd op deze nieuwe structuur. Nu alle wijzigingen officieel doorgevoerd zijn, is het een goed moment voor een korte toelichting:

Relatiemanagement
Zoals aangekondigd in eXplain juli 2017 | 2 heeft Schadegarant vanaf 1 september 2017 een nieuwe Relatiemanager. De Relatiemanager (Ronny Wiecherink) is samen met de Senior Relatiemanager (Frits Hillebrandt) verantwoordelijk voor het onderhouden, versterken en uitbouwen van de relaties van Schadegarant met haar stakeholders. Hieraan worden stapsgewijs tevens de relaties van Glasgarant toegevoegd. Na een inwerk/oriëntatieperiode, zal het relatiemanagement verder gestructureerd worden om te borgen dat alle stakeholders een aanspreekpunt hebben.

Service Center                                                                                                                                                    Een belangrijke interne wijziging is dat Schadegarant en Glasgarant voortaan met een Service Center werken. Het Service Center is verantwoordelijk voor alle operationele processen van Schadegarant en Glasgarant. Het Service Center team bestaat uit een eerstelijns Support desk (Jeroen Dunk) en Office desk (Caroline Stokman en Kim Langelaar) waar alle vragen verzameld, beantwoord en geanalyseerd worden door middel van een ticketsysteem. De Office desk ondersteunt tevens de Directeur en de overige medewerkers.

De Supportdesk werkt nauw samen met de Business Services Manager (Jort Buwalda) die verantwoordelijk is voor de beantwoording van tweedelijnsvragen en het uitwerken van beleidsmatige/strategische onderwerpen. 

Om de operationele en strategische vraagstukken, die via Service Center en de organisatie naar voren komen, optimaal te managen zijn ook de Business Development Manager (Rob Derksen) en de Business Change Manager (Martijn van der Puijl) aan dit team toegevoegd. Zij richten zich respectievelijk op het signaleren en analyseren van technologische ontwikkelingen en de implementatie van veranderingen middels projectmanagement. 

Tijdens kantooruren is het Service Center bereikbaar op telefoonnummer 085-9020877 of via info@schadegarant.nl.

Marketing & Communicatie
De veranderende marktsituatie, de start van het nieuwe samenwerkingsmodel en de wijzigingen in de interne organisatie hebben het belang van eenduidige communicatie over de services van Schadegarant en Glasgarant doen toenemen. Door het aanstellen van de Marketing & Communicatie Manager (Wiebke Eijsvogels) is er focus op dit onderwerp. Dit draagt bij aan het optimaliseren van de partnershiprelaties die Schadegarant en Glasgarant met hun stakeholders hebben.     

Partnership
Schadegarant en Glasgarant worden door de nieuwe interne structuur, onder leiding van de Directeur (Frank van Donk), in staat gesteld om efficiënter samen te werken. Het verleggen van de focus van een puur procesgerichte interne organisatie naar een steeds meer op partnership gerichte organisatie betekent een naadloze aansluiting op het nieuwe samenwerkingsmodel. Hierdoor verbetert ook de samenwerking met de stakeholders en neemt de toegevoegde waarde van de geleverde services toe.

• Website Schadegarant • Contact Schadegarant • Website Glasgarant • Contact Glasgarant

eXplain augustus 2017

NN Non-Life Insurance N.V. (NL 105) wordt Nationale Nederlanden Schadeverzekeringen (NL 110)

 

Nieuw label voor Nationale Nederlanden
De portefeuille van NN Non-Life Insurance N.V. (NL105) wordt per 21 augustus 2017 overgedragen naar Nationale Nederlanden Schadeverzekering maatschappij N.V. (NL 110). Polishouders van deze portefeuille zijn te herkennen aan de NL-code 110 in rubriek 4 van het Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart) én aan het ING Logo dat rechts onderaan het Internationaal Verzekeringsbewijs wordt afgedrukt. 

Schade melden voor NN Non-Life Insurance N.V. 
Schades dienen in eXchange onder NL-code 110 gemeld te worden. Deze schades worden geregistreerd onder het relatienummer 904 en onder de afdeling Nationale Nederlanden Particulier / ING afgehandeld.

• Website Schadegarant • Contact Schadegarant • Website Glasgarant • Contact Glasgarant

 

 

eXplain juli 2017 | 3

Evaluatie criteria Cosmetische schades & Voorexpertise door middel van foto's efficiënter

Evaluatie criteria Cosmetische schades
In hoofdstuk 1.4 van de Werkwijze Schadegarant introduceert Schadegarant de criteria voor een Cosmetische schade om aan de hand daarvan onderscheid te maken tussen Cosmetische Schades en Niet-Cosmetische Schades. Ondanks dat de criteria gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst (1 juli 2017 t/m 30 juni 2018) ongewijzigd blijven, evalueert Schadegarant deze gedurende het lopende contractjaar doorlopend.

Uitkomst eerste evaluatie
Uit de eerste ervaringen die, sinds de start van het nieuwe samenwerkingsmodel op 1 juli 2017, met de criteria voor Cosmetische schades zijn opgedaan, is gebleken dat er soms onduidelijkheid bestaat over het verschil tussen carrosseriedelen en aanbouwdelen. Schadegarant geeft in deze eXplain een nadere toelichting:  

Carrosseriedelen versus aanbouwdelen
Onder carrosseriedelen worden alle delen verstaan die bij de fabricage tijdens het spuitproces al op of aan het voertuig gemonteerd zijn. Onder aanbouwdelen worden alle delen verstaan die niet onder bovenstaande omschrijving van carrosseriedelen vallen. Een treffend voorbeeld is de tankklep, die wel bij fabricage gelijk met het voertuig wordt gespoten, maar op dat moment nog niet gemonteerd is. Een tankklep is dus geen carrosseriedeel, maar een aanbouwdeel. Dit filmpje over het spuitproces tijdens de fabricage van een auto laat ook zien wat carrosseriedelen zijn.  

Voorexpertise door middel van foto’s efficiënter
Binnen het nieuwe samenwerkingsmodel van Schadegarant worden dossiers waarvoor voorexpertise wordt aangevraagd in eerste instantie door een tele-expert beoordeeld. Het voordeel van deze werkwijze is dat de tele-expert het dossier in veel gevallen meteen al kan afhandelen en de inzet van een fysieke expert niet meer nodig is. Het autoschadeherstelbedrijf weet dan veel sneller of de herstelkosten geclaimd kunnen worden en de verzekeraar bespaart de kosten van een fysieke expertise.
Om de tele-expert zoveel mogelijk te ondersteunen bij het behandelen van voorexpertise-dossiers, dienen er zoveel mogelijk duidelijke foto’s, en bij voorkeur ook een voorcalculatie, aan het dossier toegevoegd te worden. Het toevoegen van foto’s en een eventuele voorcalculatie is ook nog mogelijk als het eXchange-dossier de status ‘Voorexpertise’ al heeft.

• Website Schadegarant • Contact Schadegarant • Website Glasgarant • Contact Glasgarant

 

 

eXplain juli 2017 | 2

Ronny Wiecherink versterkt Schadegarant per 1 september


Ronny Wiecherink (31) uit Huissen gaat vana
f 1 september 2017 als relatiemanager bij Schadegarant aan de slag. In deze functie wordt hij het aanspreekpunt voor een groot aantal relaties van Schadegarant.

Als buitendienstmedewerker is Ronny de directe collega van Frits Hillebrandt die hem met zijn brede kennis en ervaring als senior relatiemanager zal begeleiden in zijn nieuwe rol.

Ronny heeft na zijn studie Autotechniek aan de HTS in Arnhem, waarvoor hij onder andere stage liep bij Pon’s Automobielhandel, ruim negen jaar bij Arval in Houten gewerkt.

Binnen Arval kwam Ronny, via een traineeship, al snel op de afdeling Schade & Verzekeringen terecht. Daar heeft hij als seniormedewerker en later als accountmanager alle facetten van deze afdeling ruimschoots leren kennen. Deze kennis zal zowel Ronny als het gehele team van Schadegarant zeer goed van pas komen.

• Website Schadegarant • Contact Schadegarant • Website Glasgarant • Contact Glasgarant

 

 

eXplain juli 2017 | 1

Nieuw samenwerkingsmodel Schadegarant gestart 

Het nieuwe samenwerkingsmodel van Stichting Schadegarant is deze week (1 juli 2017) officieel van start gegaan. Een bijzonder moment in de geschiedenis van Schadegarant omdat er voor het eerst gedifferentieerd wordt in opdrachtsoort. Temeer omdat Schadegarant dit jaar haar 25-jarig jubileum viert. Een prachtig moment om met een geheel nieuw model te starten en daarmee een nieuw tijdperk in te luiden!  

Partnership en innovatie
Schadegarant werkt per 1 juli samen met 485 hoogwaardige autoschadeherstelbedrijven en circa 1150 dealerbedrijven. Het partnership met deze bedrijven vormt de basis voor een prettige samenwerking waarin wederzijds vertrouwen bestaat. Dit vertrouwen stelt partijen in staat om met elkaar nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en kansen te pakken. Het differentiëren van cosmetische en niet-cosmetische schades is hiervan een mooi resultaat. Ook de allernieuwste filtertechnieken op basis van machine learning, die Schadegarant in eigen beheer heeft ontwikkeld, passen bij de vergaande professionalisering en modernisering in de samenwerking met de autoschadeherstelbranche.        

Focus op kwaliteit en veiligheid
Schadegarant heeft in het nieuwe samenwerkingsmodel ‘Kwaliteit en veiligheid’ als vierde hoofddoelstelling toegevoegd. De kwaliteit in de schadeherstelbranche staat onder druk en deze druk wordt alleen maar groter met de steeds complexere voertuigen, materialen en reparatiemethodieken. Om de kwaliteit en veiligheid te kunnen blijven garanderen zal de markt zich steeds meer gaan specialiseren waardoor samenwerking noodzakelijk blijft.

Kwaliteitsmeting
Schadegarant meet de prestaties van de aangesloten autoschadeherstelbedrijven op de vier hoofddoelstellingen met behulp van eXperate. De ratingsystematiek die hier voorheen aan werd gekoppeld is in het nieuwe samenwerkingsmodel losgelaten. Voortaan wordt er ieder kwartaal een score (een getal) in plaats van een rating/classificatie (een letter) voor de bedrijven berekend. Deze verandering is tevens in het online zoekprogramma doorgevoerd.   

Meer gemak voor de klant
Het nieuwe samenwerkingsmodel is zo ingericht dat de klant er nog meer profijt van heeft als de schade via Schadegarant hersteld wordt. Het vinden van een Schadegarantbedrijf is sterk vereenvoudigd in het vernieuwde zoekprogramma. De regierol die ieder Schadegarantbedrijf vervult, zorgt ervoor dat het voertuig geruisloos door het juiste bedrijf en conform de fabrieksvoorschriften voor kwaliteit en veiligheid hersteld wordt. Met de regierol is tevens geborgd dat klanten één aanspreekpunt hebben. Zij kunnen bij ieder Schadegarantbedrijf, zowel bij de dealers als de autoschadeherstellers, terecht voor het weg(laten)brengen en op(laten)halen van het voertuig en de tussentijdse communicatie over de planning. Efficiënte afwikkeling van het schadedossier is via eXchange optimaal geborgd.

• Website Schadegarant • Contact Schadegarant • Website Glasgarant • Contact Glasgarant

 

 

eXplain juni 2017

Nieuw samenwerkingsmodel binnenkort van start!

Op 1 juli 2017 start Stichting Schadegarant officieel met het nieuwe samenwerkingsmodel. Deze nieuwe samenwerking is een bijzonder moment in de geschiedenis van Schadegarant omdat er voor het eerst gedifferentieerd wordt in opdrachtsoort. Bovendien begint de nieuwe samenwerking in het jaar dat Schadegarant 25 jaar bestaat. Een prachtig moment om met een geheel nieuw model te starten en daarmee een nieuw tijdperk in te luiden!   

eXchange tijdelijk niet beschikbaar

Vanwege de technische voorbereidingen op het nieuwe samenwerkingsmodel zal eXchange vanaf vrijdagavond 20.00 uur tijdelijk niet beschikbaar zijn tot maandagochtend 6.00 uur.

• Website Schadegarant • Contact Schadegarant • Website Glasgarant • Contact Glasgarant

 

 

eXplain april 2017

Stephan Bauer verlaat Schadegarant

Na ruim veertien jaar werkzaam te zijn geweest als relatiemanager bij Stichting Schadegarant heeft Stephan Bauer onlangs besloten om een nieuwe uitdaging buiten Schadegarant aan te gaan. Stephan verlaat Schadegarant eind april en gaat aan de slag als manager schadeherstel bij Louwman Dealer Group.

Omdat er nog onvoldoende duidelijkheid is over de toekomstige invulling, zullen de werkzaamheden van Stephan Bauer vooralsnog binnen de Schadegarant-organisatie opgevangen worden. Met vragen kunt u dan ook contact opnemen met het secretariaat van Stichting Schadegarant op telefoonnummer 085-9020877 of mailen naar info@schadegarant.nl. Indien nodig zal het secretariaat ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk door de juiste persoon wordt teruggebeld.

Stichting Schadegarant bedankt Stephan voor al zijn inzet in de afgelopen jaren en wenst hem veel succes in zijn nieuwe rol.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain maart 2017

Aanscherping beveiliging eXchange

Als gevolg van de ontwikkelingen omtrent de beveiliging van persoonsgegevens bij verzekeraars en gevolmachtigd agenten voert Stichting Schadegarant per 18 april 2017 een aantal beveiligingsmaatregelen voor eXchange door. Deze beveiligingsmaatregelen kunnen van groot belang zijn voor eXchange-gebruikers en daarom is het belangrijk om deze toelichting te lezen en te delen met belanghebbenden.

Wordt er ingelogd via de webservice en/of via de webinterface?

De impact van de beveiligingsmaatregelen hangt af van de wijze waarop gebruikers toegang tot hun eXchange-account kunnen verkrijgen. Er bestaan binnen eXchange twee manieren waarop gebruikers toegang tot hun account kunnen verkrijgen. De eerste manier is het inloggen via een backoffice-applicatie. Deze gebruikers worden ‘webservice-gebruikers’ genoemd. De tweede manier is het rechtstreeks inloggen via een browser (bijvoorbeeld: Internet Explorer) op de portal van eXchange (https://portal.exchange.nl). Deze gebruikers worden ‘webinterface-gebruikers’ genoemd. 

Wat gaat er veranderen?

Er zijn twee wijzigingen van belang die in deze eXplain kort omschreven worden. Het eventuele verschil tussen webservice-gebruikers en webinterface-gebruikers wordt daarbij steeds uitgelicht:

1. Verschillende gebruikersnaam/wachtwoordcombinaties benodigd

Vooralsnog is het mogelijk om met één gebruikersnaam/wachtwoordcombinatie zowel via de webservice als via de webinterface in te loggen op eXchange. Na het doorvoeren van de beveiligingsmaatregelen zal er voortaan voor iedere gebruikersrol een aparte gebruikersnaam/wachtwoordcombinatie nodig zijn. Deze wijziging betekent concreet het volgende:

 • Gebruikers die zowel via de webservice als via de webinterface (dus op beide manieren) inloggen zullen voor beide rollen aparte gebruikersnaam/wachtwoordcombinatie moeten gaan gebruiken. Stichting Schadegarant zal deze partijen nader berichten over de wijze waarop dit aangepakt dient te worden.
 • Voor gebruikers die op één manier blijven inloggen op eXchange verandert er niets. Zij kunnen op de gebruikelijke manier blijven inloggen en hoeven geen actie te ondernemen.

2. Nieuw wachtwoordbeleid

Momenteel hoeven gebruikers hun wachtwoord niet periodiek te wijzigen. Na het doorvoeren van de beveiligingsmaatregelen zal dit wel moeten gaan gebeuren. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de volgende drie nieuwe aspecten van dit beleid:  

2a. Wachtwoorden iedere drie maanden aanpassen
Iedere gebruiker zal na drie maanden zelf een nieuw wachtwoord voor zijn account moeten gaan instellen. De wachtwoorden verlopen iedere drie maanden automatisch, maar desondanks dient er rekening mee gehouden te worden dat dit proces per gebruikersrol anders verloopt:

 • Webservice-gebruikers:
  Bij het verbinden met eXchange ontvangen webservice-gebruikers een foutmelding met het verzoek het wachtwoord aan te passen. Stichting Schadegarant verzoekt u om dit in uw beheerprocessen op te nemen.
 • Webinterface-gebruikers:
  Zodra het wachtwoord verlopen is ontvangen webinterface-gebruikers daarvan een melding in beeld. Via deze melding kan direct een nieuw wachtwoord aangemaakt worden. Na het aanmaken van een nieuw wachtwoord is eXchange weer beschikbaar.

2b. Na drie mislukte pogingen blokkeert het account
Wanneer een gebruiker drie (3) keer probeert in te loggen met een onjuist wachtwoord, wordt zijn account gedeactiveerd. Om het account weer te activeren dient er contact met Stichting Schadegarant opgenomen te worden. Deze beveiligingsmaatregel geldt zowel voor de webservice-gebruikers als voor de webinterface-gebruikers.

2c. Ongebruikte accounts worden automatisch verwijderd
Wanneer een account is gedeactiveerd en deze niet binnen een (1) maand door Stichting Schadegarant wordt geactiveerd zal het account automatisch verwijderd worden. Deze beveiligingsmaatregel geldt voor zowel de webservice-gebruikers als de webinterface-gebruikers.

Vragen?

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u gerust contact opnemen met Stichting Schadegarant.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain februari 2017

Selectieprocedure Schadegarant Herstelfuncties in volle gang  

In eXplain december (2) 2016 heeft Stichting Schadegarant aangekondigd dat de selectieprocedure voor de Herstelfunctie Cosmetisch en de Herstelfunctie Niet Cosmetisch in het eerste kwartaal van 2017 zal plaatsvinden. De bedrijven die hiervoor in aanmerking kunnen komen zijn begin februari per e-mail uitgenodigd om de online offerteprocedure in te vullen.

Status van de online offerteprocedure
Inmiddels is een groot aantal online-offertes in goede orde door Stichting Schadegarant ontvangen. Uit de vragen, reacties en ervaringen die de bedrijven de afgelopen weken met Stichting Schadegarant gedeeld hebben blijkt dat het nadenken over en het invullen van de online-offerte best tijdrovend is. Dit blijkt ook uit de gemiddelde invultijd (van één uur en 27 minuten) die tot nu toe werd geregistreerd.

Sluitingsdatum 28 februari 2017
Het invullen van de offerteprocedure blijkt intensief te zijn en voor sommige autoschadeherstelbedrijven aanvullende vragen op te roepen. De sluitingsdatum van de online offerteprocedure staat op 28 februari 2017. Daarom adviseert Stichting Schadegarant de bedrijven die de procedure nog niet voltooid hebben om niet tot het laatste moment te wachten. Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen. De Schadegarantrelatiemanagers hebben tijd ingepland om deze zo snel mogelijk telefonisch of per e-mail te beantwoorden.   

Aanmeldprocedure Distributiefunctie
Na de selectieprocedure zal de aanmeldprocedure voor de Distributiefunctie plaatsvinden. Deze procedure is bedoeld voor bedrijven die de Distributiefunctie in het nieuwe samenwerkingsmodel van Stichting Schadegarant willen gaan vervullen. Omdat deze bedrijven een onderlinge samenwerking dienen aan te gaan met één of twee Schadegarantbedrijven die de Herstelfunctie Cosmetisch en/of Niet Cosmetisch (H-C en/of H-NC) gaan vervullen, kan de aanmeldprocedure logischerwijs pas van start gaan zodra het nieuwe schadeherstelnetwerk door Stichting Schadegarant geselecteerd is. Dit zal circa een maand na afsluiting van de selectieprocedure gaan plaatsvinden.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain december (3) 2016

Schadegarantprocedure - Uitzonderingen in 2017 

Gevolmachtigd agenten van Schadegarantverzekeraars wikkelen in principe al hun schades via Schadegarant af. In 2017 zijn er vier (4) gevolmachtigd agenten die hierop een uitzondering vormen. Deze uitzondering kan per Schadegarantverzekeraar door de gevolmachtigd agent afgesproken worden. Hierdoor kan het zijn dat de schaden voor dezelfde gevolmachtigd agent in combinatie met de ene Schadegarantverzekeraar wel via Schadegarant afgewikkeld dienen te worden, maar voor de andere Schadegarantverzekeraar niet. Alle uitzonderingen die vanaf 1 januari 2017 gelden zijn in onderstaand schema weergegeven:

Wanneer een gevolmachtigd agent ervoor gekozen heeft om voor een Schadegarantverzekeraar de schaden niet via Schadegarant af te wikkelen, kan die schade dus niet via eXchange afgewikkeld worden. Schadegarant heeft daarom in eXchange ingeregeld dat de combinaties gevolmachtigd agent en Schadegarantverzekeraar waarvoor een uitzondering geldt, in eXchange niet meer geselecteerd kunnen worden.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain december (2) 2016

Meer informatie over het nieuwe samenwerkingsmodel van Schadegarant 

Zoals aangekondigd in eXplain september 2016 start Stichting Schadegarant medio 2017 met een nieuw samenwerkingsmodel waarbij opdrachtdifferentiatie toegepast zal worden. In deze eXplain wordt aanvullend uitleg gegeven over het nieuwe model en de daaraan gekoppelde selectie- en aanmeldprocedures.

Verschillende samenwerkingsovereenkomsten
Bedrijven die medio 2017 deel uit gaan maken van het nieuwe schadeherstelnetwerk dienen rekening te houden met de opdeling van cosmetische en niet-cosmetische schaden.Deze opdeling leidt ertoe dat Stichting Schadegarant de volgende drie (3) verschillende functies gaat onderscheiden waarvoor drie bijbehorende samenwerkingsvormen aangeboden worden:

 • Distributiefunctie                        (D)
 • Herstelfunctie - Cosmetisch         (H-C)  
 • Herstelfunctie - Niet Cosmetisch  (H-NC) 


De drie verschillende functies hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden, maar kunnen ook met elkaar gecombineerd worden. Het combineren van meerdere functies binnen één bedrijf betekent dat er meerdere samenwerkingsovereenkomsten met Stichting Schadegarant gesloten zullen worden. Een bedrijf kan minimaal een (1) en maximaal drie (3) overeenkomsten sluiten.

Onderscheid Cosmetische (C) en Niet Cosmetische (NC) schaden
Om onderscheid te kunnen maken tussen Cosmetische (C) en Niet Cosmetische (NC) schaden start Stichting Schadegarant in het eerste contractjaar met een aantal criteria om een Cosmetische (C) schade af te bakenen. Als de kenmerken van de schade binnen deze criteria vallen is er sprake van een Cosmetische schade, in alle andere gevallen is er sprake van een Niet Cosmetische (NC) schade.

Gedifferentieerde voorwaarden
Stichting Schadegarant biedt bedrijven die kiezen voor twee samenwerkingsovereenkomsten in de Herstelfunctie, en dus zowel Cosmetische (C) als Niet Cosmetische (NC) schaden in eigen beheer gaan herstellen (H-C + H-NC), de mogelijkheid om daartoe in de online selectieprocedure twee sets aan voorwaarden te offreren. De plaatwerk- en spuitwerktarieven en kortingen per soort schade (C of NC) kunnen van elkaar verschillen, maar ook gelijk aan elkaar zijn.
Bedrijven die voor één samenwerkingsovereenkomst in de Herstelfunctie kiezen (H-C of H-NC) offreren logischerwijs één set aan voorwaarden voor het soort schaden dat zij in eigen beheer gaan herstellen.

Beoordeling van de schadedossiers 
Zoals gebruikelijk worden alle in eXchange aangeboden calculaties door de filters in eXchange beoordeeld en vervolgens wordt het dossier van een behandeladvies voorzien. In het nieuwe samenwerkingsmodel zullen deze filters, naast de mate waarin het autoschadeherstelbedrijf bijdraagt aan de doelstellingen van Stichting Schadegarant, ook op basis van de genoemde criteria gaan beoordelen of er in de calculatie sprake is van een Cosmetische (N) of Niet Cosmetische (NC) schade. Het expertisebeleid zal daar eveneens op afgestemd worden.

De regierol zorgt ervoor dat verzekerde altijd geholpen wordt
In het nieuwe samenwerkingsmodel wordt de term ‘regierol’ geïntroduceerd. De regierol houdt in dat alle verzekerden van de bij Stichting Schadegarant aangesloten verzekeraars te allen tijde geholpen zullen worden wanneer zij zich met hun autoschade melden bij een bij Stichting Schadegarant aangesloten bedrijf. De regierol doet een beroep op de samenwerking tussen alle deelnemende partijen om aan hun gezamenlijke klant de beste dienstverlening te bieden. Het uitvoeren van de regierol is van doorslaggevend belang voor het succes van het nieuwe samenwerkingsmodel.

De regierol in de praktijk
In de eerste plaats betekent het hebben van de regierol dat medewerkers van het Schadegarantbedrijf de verantwoordelijkheid hebben om met betrekking tot iedere aangeboden schade te controleren (via de groene kaart) of die schade zo mogelijk onder de Schadegarantvoorwaarden hersteld kan worden en de verzekerde daarop te attenderen, als deze daarvan nog niet op de hoogte is.

Afhankelijk van het gekozen contract zal de schade vervolgens door het bedrijf zelf hersteld kunnen worden of aan een gekoppeld Schadegarant autoschadeherstelbedrijf uitbesteed worden. In alle gevallen zal het Schadegarantbedrijf wat de schade heeft aangenomen gedurende de gehele afwikkeling van die schade erop toezien dat er daadwerkelijk conform Schadegarantvoorwaarden hersteld wordt en zal dat bedrijf zelf proactief het contact met verzekerde onderhouden zodat verzekerde te allen tijde weet waar hij aan toe is.

Voor bedrijven die de Distributiefunctie (D) voor Stichting Schadegarant al vervuld hebben zal de regierol inhoudelijk niet nieuw zijn, behalve dat zij er in het nieuwe samenwerkingsmodel rekening mee dienen te houden dat de aangeboden Schadegarantschaden op grond van de gekozen opdrachtdifferentiatie aan de juiste uitbestedingspartner(s) uitbesteed zullen moeten worden. 

Onderlinge samenwerking belangrijk
Een goedlopende onderlinge samenwerking tussen Schadegarantbedrijven is van groot belang. Om die reden worden bedrijven die kiezen voor de Herstelfunctie (H-C en/of H-NC) geadviseerd om een weloverwogen keuze te maken met welke bedrijven er gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Schadegarant samengewerkt zal gaan worden.

Selectieprocedure Herstelfunctie
Als eerste vindt de selectieprocedure ten behoeve van de Herstelfunctie plaats. Deze procedure is bedoeld om bedrijven te selecteren ter vervulling van de Herstelfunctie Cosmetisch en/of Niet Cosmetisch (H-C en/of H-NC). In het eerste kwartaal van 2017 ontvangen alle bedrijven die momenteel de Herstelfunctie voor Stichting Schadegarant vervullen een e-mailbericht waarin zij worden uitgenodigd om via een hyperlink de online selectieprocedure in te vullen.

Aanmeldprocedure Distributiefunctie
Na de selectieprocedure zal de aanmeldprocedure voor de Distributiefunctie plaatsvinden. Deze procedure is bedoeld voor bedrijven die de Distributiefunctie in het nieuwe samenwerkingsmodel van Stichting Schadegarant willen gaan vervullen. Omdat deze bedrijven een onderlinge samenwerking dienen aan te gaan met één of twee Schadegarantbedrijven die de Herstelfunctie Cosmetisch en/of Niet Cosmetisch (H-C en/of H-NC) gaan vervullen, kan de aanmeldprocedure logischerwijs pas van start gaan zodra het nieuwe schadeherstelnetwerk door Stichting Schadegarant geselecteerd is. Dit zal circa een maand na afsluiting van de selectieprocedure gaan plaatsvinden.

Alle geïnteresseerde dealerbedrijven (dus ook dealerbedrijven die momenteel geen samenwerkingsovereenkomst met Stichting Schadegarant hebben) kunnen zich via een online procedure aanmelden en daarbij één of twee geselecteerde Schadegarantbedrijven (H-C en/of H-NC) opgeven. De dealerbedrijven die momenteel een samenwerkingsovereenkomst hebben in de Distributiefunctie ontvangen automatisch een e-mailbericht waarin zij worden uitgenodigd om via een hyperlink de procedure in te vullen. Andere geïnteresseerde dealerbedrijven kunnen hiertoe een verzoek e-mailen naar info@schadegarant.nl

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain december 2016

Wijziging extern IP-adres van eXchange


Aanscherpen en optimaliseren beveiligingsbeleid

De ontwikkelingen in de markt vragen van hedendaagse organisaties een sterk beveiligingsbeleid. De uitwisseling van informatie en persoonsgegevens dient steeds beter te worden beschermd tegen de risico’s van cybercriminaliteit. Stichting Schadegarant is daarom bezig met het verder aanscherpen en optimaliseren van het bestaande beveiligingsbeleid.

Verhuizing datacenter eXchange
Een van de maatregelen die Stichting Schadegarant hiertoe in het tweede weekend van januari, (zaterdag 14 en zondag 15 januari 2017) gaat nemen is het verplaatsen van het datacenter van eXchange naar een ISO27001 gecertificeerde omgeving. Functioneel zal er door deze verplaatsing niets veranderen, maar technisch is er wel een kleine wijziging die voor eXchange-gebruikers die via een backofficesysteem werken van groot belang is.

Nieuw IP-adres
Doordat het datacenter van eXchange fysiek op een andere locatie komt te staan, zal het IP-adres wijzigen. Het IP-adres wordt gebruikt voor alle verbindingen tussen eXchange en externe partijen. Het kan daarom nodig zijn om dit nieuwe IP-adres ook te wijzigen in de aan eXchange gekoppelde backofficesystemen en/of de geïnstalleerde firewalls. Stichting Schadegarant adviseert om bij de leverancier van het betreffende backofficesysteem en/of de systeembeheerder te informeren of dit het geval is.

Tijdig actie ondernemen
Indien de proxyserver of firewall zo ingesteld is dat de aan eXchange gekoppelde systemen alle communicatie mogen accepteren vanaf het huidige IP-adres, dan adviseert Stichting Schadegarant om het nieuwe IP-adres vóór 15 januari 2017 toe te voegen aan de whitelist van ‘veilige’ partijen. Door het tijdig treffen van deze maatregel zal de verhuizing van het datacenter van eXchange de werking van het systeem niet verstoren. Het nieuwe IP-adres kunt u opvragen bij Stichting Schadegarant. 

eXchange-gebruikers die rechtstreeks in de web-interface werken (https://portal.exchange.nl) hoeven niets aan te passen.

eXchange tijdelijk niet beschikbaar
Het wijzigen van de externe IP-adressen van eXchange vindt plaats in het weekend van 14 en 15 januari 2017. eXchange zal daardoor op vrijdag 13 januari 2017 (vanaf 18:00 uur) tot uiterlijk maandag 16 januari 2017 (8:00 uur) niet beschikbaar zijn. 

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain september 2016

Stichting Schadegarant werkt aan nieuw samenwerkingsmodel

In het huidige samenwerkingsmodel van Stichting Schadegarant wordt ervan uitgegaan dat alle soorten autoschaden integraal binnen één bedrijf hersteld kunnen worden. De ontwikkelingen en toenemende specialisaties die in de markt zichtbaar zijn, maken dat de inrichting van dit samenwerkingsmodel in de toekomst minder goed zal aansluiten bij de bedrijfsvoering van hedendaagse autoschadeherstelbedrijven.

Overstap naar opdrachtdifferentiatie
Een groeiend aantal bedrijven maakt in de praktijk al onderscheid tussen cosmetische en niet-cosmetische schaden. Dat levert aantoonbare efficiency- en kostenvoordelen op. Deze eerste stap naar opdrachtdifferentiatie is ook van belang om op termijn de juiste kwaliteit en veiligheid te kunnen borgen. Stichting Schadegarant heeft hierover uitgebreid met marktpartijen gesproken.

Specialisatie in cosmetisch en niet-cosmetisch schadeherstel 
Door bedrijven de mogelijkheid te bieden zich in 2017 in te schrijven voor het herstellen van cosmetische, niet-cosmetische of beide specialisaties gaat Stichting Schadegarant binnen het nieuwe samenwerkingsmodel meer ruimte voor ondernemerschap bieden. Stichting Schadegarant wil als businesspartner met bedrijven samenwerken en op die manier nog betere resultaten behalen. Door in te spelen op de ruimte die de markt vraagt kan deze doelstelling behaald worden.

Meer mogelijkheden door opdrachtdifferentiatie   
Omdat de doorlooptijd voor het herstel van cosmetische schaden substantieel korter is, wordt het mogelijk om alternatieven voor het vervangend vervoer (bijvoorbeeld: haal/brengdiensten, goede werkplekvoorziening, (elektrische) fietsen etc.) te realiseren die goed passen bij de behoeften van verzekerde en de dienstverlening die verzekeraars willen bieden. Stichting Schadegarant gaat de inzet van dit soort voorzieningen stimuleren door deze bijvoorbeeld als onderdeel van de eXperate kwalificatie op te nemen. Verder onderzoekt Stichting Schadegarant de mogelijkheden om voor cosmetische schaden alternatieve (goedkopere) calculatiemiddelen te faciliteren binnen eXchange.

De distributiefunctie blijft belangrijk
Stichting Schadegarant blijft ook in het nieuwe model met dealerbedrijven samenwerken voor het vervullen van de distributiefunctie. Daarnaast zullen autoschadeherstelbedrijven die kiezen voor één specialisme ook met een vaste uitbestedingspartner voor schadeherstel gaan samenwerken. Zij gaan de distributiefunctie vervullen om te borgen dat klanten altijd geholpen worden. Een gespecialiseerd autoschadeherstelbedrijf zal, net zoals een dealerbedrijf met de distributiefunctie, gedurende het gehele schadeafwikkelingsproces het aanspreekpunt voor de klant blijven.
Dealerbedrijven met de distributiefunctie kunnen in het nieuwe samenwerkingsmodel met betrekking tot hun uitbestedingspartner(s) kiezen voor een bedrijf dat beide specialismen in huis heeft, of voor twee verschillende bedrijven die respectievelijk het cosmetische en niet-cosmetische herstel kunnen uitvoeren.

eXperate
In het nieuwe samenwerkingsmodel zullen de prestaties van de bij Stichting Schadegarant aangesloten bedrijven ook door middel van eXperate met elkaar vergeleken worden. In het online postcodezoekprogramma van Stichting Schadegarant zal echter geen onderscheid meer gemaakt worden tussen hoger gekwalificeerde (A en B) en lager gekwalificeerde (C en D) bedrijven. Het behaalde aantal punten blijft voor bedrijven van onverminderd belang. Zo zal de volgorde waarin de bedrijven worden getoond gebaseerd blijven op het totale aantal in eXperate behaalde punten. Verzekeraars en volmachten blijven de prestaties van bedrijven hanteren als basis voor de sturing van verzekerden.

Planning 
De opdeling in cosmetische en niet-cosmetische schaden heeft veel impact op de (administratieve) organisatie van Stichting Schadegarant omdat deze wijziging ingrijpt op het totale samenwerkingsmodel. De vereiste aanpassingen worden momenteel stapsgewijs geïmplementeerd, zonder dat dit het huidige proces verstoort. 

Medio 2017 zal de nieuwe manier van samenwerken van start gaan. Tot die tijd biedt Stichting Schadegarant alle bedrijven die een samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2016 gesloten hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan met een beperkte looptijd.

Samenwerkingsovereenkomst met een looptijd van zes (6) maanden
Om de organisatie in gereedheid te brengen biedt Stichting Schadegarant alle bedrijven die een samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2016 gesloten hebben aan om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te sluiten voor de beperkte duur van zes (6) maanden. Dit onder dezelfde voorwaarden als vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst voor 2016.

Meer informatie
Later dit jaar zal er meer informatie over de overstap naar opdrachtdifferentiatie bekend worden. 

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain augustus 2016

Hagelcalculaties

Stichting Schadegarant heeft meerdere signalen van verschillende partijen ontvangen over hagelcalculaties die niet conform de realiteit opgesteld zijn. Bij deze calculaties is er discussie/twijfel over een tweetal zaken:

 1. Het aantal en de omvang van de opgevoerde inslagen
 2. De hagelmodule in Audatex die de ingevoerde gegevens omzet naar arbeidsuren en euro's.  
   

Zorgvuldige toetsing met de realiteit
De bij Stichting Schadegarant aangesloten autoschadeherstelbedrijven die de hagelschaden herstellen wordt verzocht kritisch te kijken naar de uitkomsten van de hagelmodule en deze zorgvuldig te toetsen met de werkelijke schade aan het voertuig.

Audatex hagelmodule
ABZ heeft naar aanleiding van de constateringen inmiddels een productinformatiebulletin naar de Audatex-gebruikers verstuurd. Onder punt 2.2 van dit bulletin roept ABZ de Audatex-gebruikers op om, door middel van PRO-meldingen, hun ervaringen met de hagelmodule te melden via infoteam@abz.nl. ABZ zal vervolgens de pro-UZS-commissie bij elkaar brengen om deze meldingen te beoordelen en de calculatiemethodiek opnieuw te toetsen.

Hagelmodule vooralsnog niet buiten werking gesteld
Er is vooralsnog niet gekozen om de Audatex hagelmodule buiten werking te stellen omdat er op dit moment geen goed alternatief voor het calculeren van hagelschaden beschikbaar is. Stichting Schadegarant rekent erop dat de aangesloten autoschadeherstelbedrijven zich actief zullen inspannen om door middel van PRO-meldingen bij te dragen aan het verbeteren van de hagelmodule binnen Audatex.

Extra oplettendheid
De bij Stichting Schadegarant aangesloten verzekeringsmaatschappijen zijn geïnformeerd over de signaleringen met betrekking tot de hagelcalculaties en hebben hun expertisediensten geïnstrueerd extra oplettend te zijn op de uitkomsten van de hagelmodule binnen Audatex. Waar nodig zullen experts de uitkomsten bijstellen en PRO-meldingen bij ABZ indienen.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain februari 2014

Het nieuwe Ditzo
Procedure Totaal verlies
Beëindiging eXpert-certificering
Upgrade eXperate
Wijziging in de signaalpuntentelling
Bedrijfsverhuizing tijdig doorgeven
eXposure Schadegarant

Het nieuwe Ditzo

Voor Ditzo, de gevolmachtigd agent van ASR Verzekeringen, is er onlangs een belangrijke wijziging in werking getreden. Schaden voor het nieuwe Ditzo dienen hierdoor op een andere manier administratief afgewikkeld te worden.

Voor de nieuwe Ditzo-polissen wordt de schadebehandeling én polisadministratie namelijk volledig door ASR Verzekeringen uitgevoerd. Op de groene kaart van een nieuwe Ditzo polis staat dan ook alléén nog de NL-code van ASR Verzekeringen (118) vermeld. Er staat geen CRWAM-code van Ditzo meer op deze nieuwe groene kaarten. Alleen de naam Ditzo staat wel op deze groene kaarten afgedrukt. Dit betekent dat deze Ditzo-schaden rechtstreeks via ASR Verzekeringen afgewikkeld moeten worden. In het eXchange dossier hoeft Ditzo dus niet meer opgenomen te worden, maar kiest u enkel voor ASR als risicodrager en selecteert u géén gevolmachtigd agent meer.

Voor de oude Ditzo polissen blijft de situatie ongewijzigd, de schadebehandeling van deze schaden ligt bij CED Claims Services. Bij deze polissen staat op de groene kaart naast de NL-code van de risicodrager ASR Verzekeringen (118) ook de CRWAM-code van de volmacht Ditzo vermeld (8003). In het eXchange dossier voor deze schaden kiest u voor ASR als risicodrager en dient Ditzo juist wel als gevolmachtigd agent opgenomen te worden. Wij verzoeken u vriendelijk om hier goed op te letten, omdat dit gevolgen kan hebben voor de snelheid van afwikkeling van een dossier en het uitkeren van het schadebedrag aan u.

Procedure Totaal verlies

Ondanks de uitgebreide omschrijving in de Schadegarant werkwijze (punt 11 op pagina 15) wordt de procedure in geval van een totaal verlies situaties regelmatig niet correct gevolgd. Zo zijn er autoschadeherstelbedrijven die de factuur voor de afwikkeling van het totaal verlies (€ 110,- excl. BTW) rechtstreeks naar verzekerde sturen. Dit is absoluut niet de bedoeling. Schadegarant verzoekt u dan ook dringend deze procedure nog eens aandachtig te bestuderen zodat dit soort fouten niet meer gemaakt worden.

Beëindiging eXpert-certificering

Sinds 1 januari 2014 is er via Stichting Schadegarant bij het VOC geen opleiding meer voor medewerkers van aangesloten autoschadeherstelbedrijven ten behoeve van de eXpert certificering. Schadegarant is hiermee gestopt omdat het in het nieuwe eXperate geen meetitem meer is en omdat 92% van de bedrijven inmiddels minimaal 2 personen heeft laten certificeren. Er zijn geen bedrijven zonder minimaal 1 gecertificeerde medewerker. Omdat door de beëindiging van de eXpert certificering er geen wijzigingen meer kunnen optreden in het aantal eXperate punten die autoschadeherstelbedrijven hiermee kunnen behalen wordt voor ieder bedrijf de huidige puntenwaardering in de eXperate score op dit punt bevroren.

Upgrade eXperate

De upgrade van eXperate Schadegarant, waarover wij in de eXplain van oktober 2013 al eerder berichtten, nadert zijn voltooiing. Omdat Schadegarant aan de verzekeraars en schadeherstelbedrijven wil kunnen garanderen dat de rekenmodellen achter eXperate en de data waarop eXperate is gebaseerd betrouwbaar zijn, laat Schadegarant eXperate momenteel extern toetsen.
Voor deze toetsing en uiteindelijke validatie heeft Schadegarant RBB Economics in de arm genomen. Schadegarant heeft besloten om de eerste schaduwversie van eXperate pas uit te sturen nadat RBB Economics het model gevalideerd heeft. Het is weliswaar een kleine vertraging in de introductie, maar eXperate wordt door de validatie wel weer een stuk betrouwbaarder dan zij al was. Uiteraard wordt er, voorafgaand aan de definitieve invoering, een ruime periode geboden waarin met behulp van de schaduwversies overgeschakeld wordt naar het nieuwe eXperate.

Wijziging in de signaalpuntentelling

Vanaf 1 januari 2014 worden toegekende signaalpunten voortaan tot aan de rekenmaand meegeteld voor de berekening van de eerstvolgende eXperate meting. Signaalpunten die in de rekenmaand worden toegekend zullen pas bij de volgende eXperate meting meegeteld worden.

Concreet betekent dit voor de eerstvolgende eXperate-rating van Q2, die in april in werking treedt, dat de in deze periode (Q1) toegekende signaalpunten nog tot en met 28 februari worden meegeteld. Dit omdat de maand maart een rekenmaand is en er dan geen nieuwe gegevens aangeleverd kunnen worden. De signalen die in de maand maart geregistreerd worden zullen pas voor de eXperate score van Q3 mee gaan tellen. Voor Q3 is de maand juni de rekenmaand.

Signaalpunten worden toegekend op basis van de door de Schadegarant verzekeraars geformuleerde doelstellingen. De mate waarin een bedrijf tegemoet komt of in strijd handelt met deze doelstellingen bepaalt de ernst van het signaal:

Bedrijfsverhuizing tijdig doorgeven

In artikel 16 ‘Ingrijpende veranderingen’ van de samenwerkingsovereenkomst staat vermeld dat partijen elkaar onverwijld en schriftelijk op de hoogte stellen van ingrijpende veranderingen. Een verhuizing van een auto(schadeherstel)bedrijf wordt door Schadegarant in beginsel gezien als een ingrijpende wijziging. Bij een bedrijfsverhuizing is het namelijk geenszins vanzelfsprekend dat Schadegarant de samenwerking op de nieuwe locatie wenst te continueren. Verhuizingen dienen derhalve voortijdig bij Schadegarant aangemeld te worden.

eXposure Schadegarant

In 2013 hebben 400 Schadegarantbedrijven eXposure besteld en al deze bedrijven konden uiterlijk vanaf 1 december 2013 gebruikmaken van de door Schadegarant beschikbaar gestelde data over de bedrijfsindividuele Schadegarantschaden.
Het succes van eXposure en de vele positieve reacties hierop hebben Schadegarant doen besluiten om reeds voorgenomen verbeteringen aan eXposure versneld in te voeren.
Zo zal binnen afzienbare tijd de reload van data niet meer op maandbasis, maar op weekbasis gaan geschieden zodat de data nog actueler is en bedrijven hier nog sneller inzage in hebben. Na Q3 2014 zal de reload op dagbasis gaan plaatsvinden. Bedrijven die eXposure nog niet besteld hebben, worden vanuit Schadegarant hierover benaderd en kunnen dit via de aangeboden bestelprocedure bestellen.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain juli 2016

juli 2016

Samenwerking met Stichting Schadegarant


kalenderStichting Schadegarant is momenteel bezig met het uitwerken en voorbereiden 
van de aanmeldprocedure voor het schadeherstelnetwerk van 2017. Begin september 2016 worden deze voorbereidingen afgerond. Eind september zal over zowel de inhoud als de planning via eXplain nader gecommuniceerd worden.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain juni 2016


AON Verzekeringen   
Vanaf 3 juni 2016 wikkelt AON Verzekeringen alleen nog schaden voor Nationale Nederlanden via eXchange af. Schaden voor andere Schadegarantverzekeraars kunnen niet meer via eXchange afgewikkeld worden. Schadegarant heeft daarom in eXchange ingeregeld dat onderstaande twee gevolmachtigd agenten alleen nog in combinatie met Nationale Nederlanden (NL-code 155) geselecteerd kunnen worden:    

CRWAM                     

Bedrijfsnaam

Vestigingsplaats

5530

Jacobs & Brom (AON Amsterdam)

AMSTERDAM  

5404

Jacobs & Brom (AON Rotterdam en Regio kantoren)        

ROTTERDAM

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain mei 2016

Wijziging werkwijze minimaal te hanteren onderdelenkortingspercentage

Op basis van de overeengekomen onderdelenkortingspercentages met de autoschadeherstelbedrijven uit haar netwerk, heeft Stichting Schadegarant per 1 januari 2016 een minimaal te hanteren kortingspercentage voor onderdelen in eXchange ingeregeld. Dit betekent dat sinds dit jaar alle Schadegarantbedrijven voor iedere schadecalculatie minimaal deze overeengekomen onderdelenkorting dienen te hanteren om calculaties aan eXchange aan te kunnen bieden.

Uit de evaluaties over de afgelopen periode blijkt - als gevolg van de uiteenlopende verschillen in kortingsstructuren tussen merken en tussen onderdelen - dat deze voor 2016 nieuw ingeregelde werkwijze binnen eXchange, zowel voor de Schadegarantbedrijven als ook voor de Schadegarantverzekeraars, niet altijd op de gewenste manier werkt. 

Stichting Schadegarant wil de autoschadeherstelbedrijven uit haar netwerk optimaal stimuleren om ondernemerschap te tonen en de huidige werkwijze blijkt daar in de praktijk onvoldoende bij aan te sluiten.

Stichting Schadegarant heeft daarom besloten om het minimale onderdelenkortingspercentage in eXchange per direct los te laten. Dit betekent dat alle autoschadeherstelbedrijven uit het Schadegarantnetwerk, net als voorheen, zelf kunnen bepalen welk kortingspercentage zij per schadecalculatie toepassen. Uiteraard blijft het eerder contractueel overeengekomen gemiddelde kortingspercentage van kracht.

De vrijheid om autoschadeherstelbedrijven zelf per dossier een hoger of lager kortingspercentage te laten bepalen, hoort in de partnershiprelatie die Stichting Schadegarant onderhoudt met de bedrijven uit haar netwerk en leidt tevens tot eerlijkere schadecalculaties. Deze vrijheid biedt de Schadegarantbedrijven bovendien de mogelijkheid om hun inkoopkracht optimaal te benutten. 

Ook in eXperate, waarin ‘Onderdelenkorting’ één van de meetpunten is, zal de vrijheid met betrekking tot het onderdelenkortingspercentage nog beter tot uitdrukking laten komen in welke mate Schadegarantbedrijven de beste inkoop voor de Schadegarantverzekeraars genereren. 

Omdat het contractueel overeengekomen onderdelenkortingspercentage voor 2016 van toepassing blijft, maar niet meer via eXchange ingeregeld is, zal Stichting Schadegarant per kwartaal (per eXperate meting) nadrukkelijker monitoren of de Schadegarantbedrijven de overeengekomen kortingspercentages gemiddeld behalen. Indien dat niet het geval is zal dit met de betreffende bedrijven besproken worden.     

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain april 2016


Toepassing onderdelen bij herstel van Schadegarantschaden (3)
In eXplain maart 2016 en eXplain december 2014 is het gebruik van verschillende typen onderdelen in de calculaties voor Schadegarant uitgebreid aan de orde geweest. Tijdens de Schadegarant audits blijft dit onderwerp desondanks onveranderd naar voren komen. Schadegarant vraagt hier daarom opnieuw aandacht voor en richt zich daarbij vooral op de informatievoorziening bij het monteren van navigatiesystemen.

Eerste onderzoeksresultaten
Schadegarant heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar en ervaringen opgedaan met, zowel het gebruik als de pricing van, navigatiesystemen door de autoschadeherstelbedrijven. Hieruit is naar voren gekomen dat er bij de betrokken autoschadeherstelbedrijven  onduidelijkheid  bestaat over de herkomst van sommige navigatiesystemen. Voor Schadegarant is dit een reden om  hier verder onderzoek naar te (laten) doen.

Rechten en plichten
Voor onderdelen in het algemeen  - en daarmee ook voor de levering van navigatiesystemen - geldt het volgende;
Als leverancier van onderdelen binnen de schadereparatie heeft het autoschadeherstelbedrijf de plicht om aan te kunnen tonen welke onderdelen er worden gebruikt en dient het bedrijf tevens aan te kunnen tonen waar deze onderdelen zijn ingekocht. In de audits zal Schadegarant scherper gaan controleren of de autoschadeherstelbedrijven voldoen aan deze plicht. Onderdelenleveranciers hebben deze plicht ook naar autoschadeherstelbedrijven toe Schadegarant adviseert de autoschadeherstelbedrijven dan ook om dit met hun leveranciers te regelen.

Certificaten verplicht
Vanaf heden mogen dossiers met onderdelen zonder certificaat niet meer afgewikkeld worden. Schadegarant kan het autoschadeherstelbedrijf te allen tijde verzoeken om het certificaat horende bij het onderdeel te overleggen. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de gemonteerde onderdelen. De controle op naleving wordt nadrukkelijk meegenomen in de audits.

Samenwerkingsovereenkomst & Werkwijze
Zowel in de samenwerkingsovereenkomst (artikel 4.8, 4.10 en 8) als in de Werkwijze Schadegarant zijn uitgangspunten en afspraken vastgelegd over hoe er omgegaan dient te worden met het gebruik van onderdelen. Autoschadeherstelbedrijven mogen alleen onderdelen gebruiken zoals omschreven in de  genoemde artikelen uit de samenwerkingsovereenkomst.

In de Werkwijze Schadegarant is hierover in Hoofdstuk 3. Gedragsregels (1) het volgende opgenomen:

Artikel 4.8 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat het Bedrijf gehouden is uitsluitend originele onderdelen en reserveonderdelen van gelijke kwaliteit te gebruiken voor herstelwerkzaamheden. Onder het begrip ‘originele reserveonderdelen’ wordt het volgende verstaan: Originele reserveonderdelen zijn onderdelen die (i) door de voertuigfabrikant zelf worden geproduceerd, (ii) door een fabrikant van onderdelen aan de voertuigfabrikant worden geleverd, die deze onderdelen vervolgens doorverkoopt aan de erkende reparateurs, (iii) onderdelen die door de fabrikant van onderdelen worden geproduceerd en rechtstreeks worden geleverd aan de reparateurs, maar die wel voldoen aan de specificaties en normen van de voertuigfabrikant. Ten aanzien van de laatstgenoemde categorie geldt dat deze producent moet certificeren dat de reserveonderdelen in overeenstemming daarmee zijn vervaardigd en dat de onderdelen van dezelfde kwaliteit zijn als de componenten die gebruikt zijn voor de montage van het voertuig in kwestie. Een dergelijke verklaring van de onderdelenfabrikant kan worden afgedrukt op de verpakking of op een document dat het onderdeel begeleidt of op internet worden gepubliceerd.
Het is aan een onderdelenfabrikant om te beslissen of hij zelf voor een dergelijke certificatie wil zorg dragen of dat hij verder wil gaan en verwijst naar de certificatie door een onafhankelijke instantie, zoals een certificatie-instelling. Om onderdelen als originele reserveonderdelen aan te merken, is het echter niet nodig een onafhankelijke instantie de certificatie te laten verzorgen. Als een dergelijke verklaring is afgegeven, wordt er vanuit gegaan dat deze reserveonderdelen originele reserveonderdelen zijn. Als een voertuigfabrikant of een derde kan bewijzen dat een bepaald reserveonderdeel van mindere kwaliteit is of niet is vervaardigd volgens de specificaties of productienormen van de voertuigfabrikant, dan kunnen deze reserveonderdelen niet als originele reserveonderdelen worden verkocht. Voor werkzaamheden die niet meer onder de garantie plaatsvinden, kan niet worden geëist dat de reparateur originele reserveonderdelen gebruikt. Hij moet ook in staat worden gesteld onderdelen te gebruiken van gelijke kwaliteit. Daaronder wordt verstaan reserveonderdelen die zijn vervaardigd door een onderneming die te allen tijde kan certificeren dat de betrokken onderdelen van gelijke kwaliteit zijn als de onderdelen die voor de montage van de betrokken motorvoertuigen worden of zijn gebruikt. Zie ook overeenkomst artikel 4.10 en artikel 8 – Transparantie en controle.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain maart (2) 2016

• eXchange krijgt binnenkort een nieuw en moderner uiterlijk

eXchange krijgt binnenkort een nieuw en moderner uiterlijk

Vanaf maandag 4 april 2016 krijgt eXchange een heel nieuw uiterlijk. Dit nieuwe uiterlijk zorgt voor betere prestaties en meer gebruiksgemak, terwijl alle bestaande functionaliteiten van het programma en de inhoud van alle dossiers ongewijzigd blijven. Het nieuwe uiterlijk van eXchange werkt zeer intuïtief, ook op mobiele apparaten.

Recente versie internetbrowser benodigd
Het is belangrijk dat alle eXchange-gebruikers de meest recente versie van de internetbrowser op hun computer geïnstalleerd hebben. Onderstaand wordt per browser aangegeven welke versie minimaal benodigd is:

- Chrome: vanaf versie 30
- Firefox: vanaf versie 27Nieuwe portal eXchange
- Internet Explorer: vanaf versie 11
- Opera: van versie 12.18
- Apple Safari: vanaf versie 7
- Edge: alle versies

Onderstaande link verwijst naar een totaaloverzicht van alle browsers: https://en.wikipedia.org/wiki/Template:TLS/SSL_support_history_of_web_browsers
Met betrekking tot eXchange dient er rekening mee gehouden te worden dat de browser in ieder geval TLS1.2 ondersteunt.

Wanneer er een te oude internetbrowser gebruikt wordt kan de nieuwe versie van eXchange mogelijk niet naar behoren functioneren. De oude versie van eXchange zal vanaf maandag 4 april 2016 niet meer beschikbaar zijn.

Privacygevoelige informatie
Deze upgrade wordt op relatief korte termijn doorgevoerd vanwege de wettelijke maatregelen rondom privacygevoelige informatie waar verzekeringsmaatschappijen aan dienen te voldoen. Voor meer informatie over de wet- en regelgeving op het gebied van privacygevoelige informatie wordt u verwezen naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Quick Start
Om snel aan de vernieuwde interface te kunnen wennen is een ‘Quick Start eXchange’ samengesteld waarin een beknopt overzicht wordt gegeven van de belangrijkste veranderingen.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Stichting Schadegarant.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain maart 2016

Toepassing onderdelen bij herstel van Schadegarantschaden

Toepassing onderdelen bij herstel van Schadegarantschaden (2)

In de eXplain van december 2014 is eerder aandacht gevraagd voor het gebruik van verschillende typen onderdelen in de calculaties voor Schadegarant. Tijdens de Schadegarant audits komt dit onderwerp ook vaker naar voren. Schadegarant vraagt nu opnieuw aandacht voor dit onderwerp.

Op dit moment doen de verzekeraars binnen Schadegarant onderzoek naar het gebruik van verschillende typen onderdelen bij de schadereparaties. In het bijzonder wordt gekeken naar de montage van navigatiesystemen. Er zijn verschillende leveranciers actief en verschillende soorten systemen in de markt in omloop. Een eerste conclusie van het onderzoek is dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de herkomst van sommige systemen en of bepaalde systemen gecertificeerd zijn als OEM, OES, of OGO onderdeel.

Schadegarant adviseert alle aangesloten bedrijven dringend om zeer goed te controleren of zij, met de levering en plaatsing van deze onderdelen in het voertuig, voldoen aan wat zij hierover met Schadegarant hebben afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst.

Het spreekt voor zich dat de bedragen die in de calculatie opgevoerd worden, te allen tijde, overeen dienen te komen met datgene wat op de onderdelenfactuur staat en dat ook de onderdeelnummers daarmee dienen te corresponderen.

Volledigheidshalve verwijst Schadegarant de aangesloten bedrijven naar de samenwerkingsovereenkomst die zij gesloten hebben met Stichting Schadegarant, waarbij in het bijzonder wordt verwezen naar artikel 4.8 en 4.10 van deze overeenkomst.


Met betrekking tot het gebruik van onderdelen geldt in het algemeen dat in de wereld van onderdeelleveranciers en -grossiers men onderdelen van verschillende kwaliteitsniveaus kent waarvoor sterk uiteenlopende prijzen gerekend worden.
In de samenwerkingsovereenkomst met Schadegarant is vastgelegd dat de aangesloten autoschadeherstelbedrijven gebruik dienen te maken van originele onderdelen of van onderdelen die aantoonbaar gelijkwaardig zijn aan originele onderdelen. De terminologieën en definities die, door verschillende partijen met verschillende belangen, hiervoor worden gehanteerd leiden vaak tot verwarring. Schadegarant geeft daarom nogmaals een toelichting op deze termen:

Originele onderdelen
De term ‘originele’ onderdelen is een containerbegrip omdat ‘origineel’ verschillende soorten onderdelen kunnen betreffen. In de auto-industrie worden voor originele onderdelen de termen OEM, OES en OGO gebruikt.

OEM onderdelen
Original Equipment Manufacturer (OEM) = fabrieksorigineel, de autofabrikant die zijn eigen reserve-onderdelen produceert. Dit zijn er steeds minder omdat fabrikanten steeds meer onderdelen van toeleveranciers betrekken.

OES onderdelen
Original Equipment Supplier (OES) = toeleverancier van autofabrikanten die een deel van de productie ook onder eigen naam aanbiedt (bijvoorbeeld: Hella, Valeo, Bosch). Deze toeleveranciers produceren batches met onderdelen en hebben met de automobielfabrikant afgesproken dat de (technische identieke) onderdelen ook voor de aftermarket (o.a. schadeherstel) beschikbaar komen. De verpakking is dan niet voorzien van het logo van de autofabrikant, maar het logo van de onderdelenfabrikant.

OGO
OGO (Origineel Gelijkwaardige Onderdelen) = onderdelen van diverse producenten die door een onafhankelijke instantie (bijvoorbeeld Centro Zaragoza, Thatcham) gekeurd zijn, voorzien zijn van een certificaat, voldoen aan de fabrieksspecificaties en dus zonder enig probleem gebruikt kunnen worden bij het herstellen van autoschaden.

Imitatieonderdelen
Onder imitatieonderdelen worden alle onderdelen zonder duidelijke herkomst, productspecificaties en zonder certificaat, verstaan. Het gebruik van imitatieonderdelen laat vaak te wensen over. Een eventueel inkoopvoordeel wordt dan door een surplus aan arbeidsuren teniet gedaan.

Controle op toepassing onderdelen
Klanten eisen vakkundig herstel met gebruikmaking van originele of aantoonbaar gelijkwaardig aan originele onderdelen. Verzekeraars adviseren hun klanten daarom om naar goede en betrouwbare autoschadeherstelbedrijven te gaan die aangesloten zijn bij Stichting Schadegarant. Schadegarant controleert de aangesloten autoschadeherstelbedrijven regelmatig middels audits om te kunnen blijven garanderen dat er geen imitatieonderdelen gebruikt worden.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain januari 2016

Ansvar Verzekeringmaatschappij N.V. (NL 239)

Ansvar Verzekeringmaatschappij N.V. (NL 239)

Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. heeft de portefeuille schadeverzekeringen van Zurich Insurance Company (NL 139) overgenomen. De portefeuille werd in volmacht beheerd door de gevolmachtigd agent Turien & Co Assuradeuren. Turien blijft dit doen, maar nu voor rekening en risico van Ansvar. 
Ansvar is gevestigd in Amsterdam. Sinds 2006 is de onderneming gelieerd aan Turien. Naast het label Ansvarldéa Verzekeringen wordt ook het verzekeringslabel Neerlandia van 1880 gevoerd. 

Afwikkeling binnen eXchange
Indien verzekerde een geldige groene kaart heeft met daarop de NL-code 239 of 139, dient voor de schademelding in eXchange voor Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. (NL 239) gekozen te worden. Op de groene kaarten behorend bij schadedossiers die voortaan via Ansvar dienen te lopen kan het gedurende dit jaar nog voorkomen dat Turien (CRWAM-code: 5055) in combinatie met Zürich (NL-code: 139) vermeld staan. In dat geval dient u de schademelding dus ook altijd via Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. (NL-code 239) te laten verlopen
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain juni 2015

Frank van Donk directeur Schadegarant
“Vergelijk gratis en snel offertes voor schadeherstel”

Frank van Donk directeur Schadegarant

Het bestuur van de Stichting Schadegarant heeft bekend gemaakt dat de heer Frank van Donk (43) per 17 augustus 2015 wordt benoemd tot Directeur van Schadegarant en Glasgarant.

Frank van Donk is sinds 2005 werkzaam bij Delta Lloyd, waar hij vanaf 2011 de functie van Manager Expertise Service Center vervulde.

“Vergelijk gratis en snel offertes voor schadeherstel”

Stichting Schadegarant is de initiatiefnemer van de mobiele website www.eXtender.nu die deze maand gelanceerd wordt.

Via eXtender is het mogelijk om in drie eenvoudige stappen, binnen 24 uur drie scherpe offertes te verkrijgen voor het herstel van een autoschade. De service is volledig ingericht om mobiel met een smartphone bediend te kunnen worden, maar kan desgewenst ook op een desktop, laptop e.d. gebruikt worden.

Via eXtender biedt Stichting Schadegarant klanten, die vanwege hun polisvoorwaarden niet (optimaal) kunnen profiteren van de voordelen van Schadegarant, de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijke prijs de autoschade door een hoogwaardig schadeherstelbedrijf uit het zorgvuldig geselecteerde autoschadeherstelnetwerk van Stichting Schadegarant te laten repareren.

De bij Stichting Schadegarant aangesloten verzekeringsmaatschappijen, hun gevolmachtigd agenten en intermediairs kunnen klanten dus actief naar eXtender verwijzen indien dit, gezien de persoonlijke situatie van de klant en de voorwaarden van de polis, het beste advies blijkt te zijn. Daarnaast kunnen klanten ook via zoektermen op internet zelf rechtstreeks bij eXtender uitkomen en direct een offerte voor het herstel van autoschade aanvragen.

Deelname aan eXtender is interessant voor autoschadeherstelbedrijven omdat zij uit deze service extra omzet kunnen genereren en hun naamsbekendheid kunnen vergroten. Nagenoeg alle autoschadeherstelbedrijven uit het landelijk dekkend netwerk van Stichting Schadegarant nemen deel aan eXtender.

Deelnemende bedrijven ontvangen een eigen eXtender account voor hun bedrijf. Naast het beheren van de eXtender-offertes kan via dit account ook de bedrijfspagina naar eigen inzicht ingericht worden met aanvullende informatie en foto’s van het bedrijf. De informatie en foto’s op deze pagina vormen de inhoud van de digitale etalage die aan klanten getoond wordt zodra er een autoschadeherstelbedrijf gekozen kan worden.

Is uw bedrijf aangesloten bij Stichting Schadegarant, maar neemt u desondanks (nog) niet deel aan eXtender? Dan wordt uw bedrijf binnenkort door Stichting Schadegarant benaderd met het verzoek om uw overwegingen nader toe te lichten.

Heeft uw bedrijf geen e-mail ten behoeve van de online informatie en aanmeldprocedure ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw bedrijfsnaam en het Schadegarant-debiteurnummer naar: info@eXtender.nu om de online aanmeldprocedure alsnog te kunnen voltooien.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain april 2015

Selectieprocedure Schadegarantnetwerk 2016
ING Insurance Services N.V. wordt NN Non-Life Insurance N.V. (NL 105)
Schademelding maken? Raadpleeg eerst de groene kaart!

Selectieprocedure Schadegarantnetwerk 2016

Zoals reeds in 2014 schriftelijk werd aangekondigd, zal Schadegarant in 2016 verder gaan met een aanzienlijk kleiner netwerk. Het nieuwe landelijk dekkende netwerk zal uit ongeveer 400 autoschadeherstelbedrijven gaan bestaan. Ten behoeve van de selectie van de bedrijven die de herstelfunctie in 2016 kunnen gaan uitvoeren zal een inventarisatie gaan plaatsvinden.

Binnenkort ontvangen hiertoe alle bij Stichting Schadegarant aangesloten autoschadeherstelbedrijven per e-mail een link naar de online aanmeldprocedure waarmee men zich kan aanmelden om voor de selectie van het nieuwe Schadegarantnetwerk in aanmerking te komen.

Op basis van de gegevens die in de online aanmeldprocedure worden ingevuld zal Schadegarant gaan toetsen welke bedrijven aan de minimale voorwaarden voor deelname aan het nieuwe netwerk voldoen en daarnaast beoordelen of deze bedrijven een wezenlijke bijdrage kunnen gaan leveren aan de hoofddoelstellingen van Schadegarant, te weten:

• Optimalisering klanttevredenheid
• Verhoging procesefficiency
• Verlaging schadelast

Ten behoeve van de selectie van het nieuwe netwerk spelen onderstaande punten in de beoordeling een belangrijke rol:

• Duurzaamheid
• Prestaties in eXperate
• Certificeringen
• Klanttevredenheid uit de 10x10 enquête
• Uitstraling bedrijf
• Resultaten uit uitgevoerde audits 2014/2015
• Uurtarief
• Onderdelenkorting
• Lakindex
• Passend in het landelijk dekkend netwerk

De bij Stichting Schadegarant aangesloten autoschadeherstelbedrijven krijgen 10 werkdagen de tijd om de online aanmelding in te vullen. Daarna zal Schadegarant de aanmeldingen gaan toetsen en beoordelen. Het nieuwe netwerk zal voor 1 juli 2015 bekend gemaakt worden.

ING Insurance Services N.V. wordt NN Non-Life Insurance N.V. (NL 105)

ING Groep heeft haar bank- en verzekeringsactiviteiten gesplitst. Met die verzelfstandiging heeft medio 2014 NN Group het levenslicht gezien. Nationale-Nederlanden, ING Insurance Services vallen onder de NN Group. Daarom wordt de bedrijfsnaam van ING Insurance Services N.V. aangepast in NN Non-Life Insurance N.V. Per 1 april 2015 zal de statutaire naam van ING Insurance Services N.V. officieel gewijzigd worden in NN Non-Life Insurance N.V.

Schademelding maken? Raadpleeg eerst de groene kaart!

In de dagelijkse praktijk bij verzekeraars wordt er onnodig vaak gebeld om informatie op te vragen ten behoeve van een schademelding in eXchange. Het merendeel van de bellers zijn dealers en merk-erkend reparateurs die de distributiefunctie voor Schadegarant vervullen, maar er wordt ook door autoschadeherstelbedrijven gebeld. Omdat de informatie waarover gebeld wordt altijd op het internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs, (ook wel ‘de groene kaart’ genoemd) terug te vinden is en het dus onnodig is om erover te bellen, wordt in deze eXplain nogmaals uitgelegd waar de juiste informatie ten behoeve van een schademelding in eXchange gevonden kan worden:

Standaard indeling van het internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs
Een groene kaart heeft een standaard indeling met genummerde vakken. Het aantal vakken kan verschillen, de ene groene kaart heeft er bijvoorbeeld acht maar er zijn ook groene kaarten met tien informatievakken (zie voorbeeld afbeeldingen):Om te beoordelen bij welke verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent het voertuig verzekerd is, wordt aangeraden om de volgende twee vakken op de groene kaart zorgvuldig te raadplegen:

Vak 4: Serie- en polisnummer
In het vierde vak van iedere groene kaart staat het polisnummer vermeld. Vóór het polisnummer wordt altijd de landcode en het serienummer van de risicodragende verzekeringsmaatschappij vermeld. Gezamenlijk wordt dit ook wel de ‘NL-code’ genoemd, bijvoorbeeld ‘NL144’ van Reaal.
Indien er sprake is van een polis die in volmacht loopt wordt tussen de NL-code en het polisnummer ook nog de CRWAM-code van de gevolmachtigd agent vermeld. Een CRWAM-code bestaat altijd uit vier (4) cijfers en begint altijd met het cijfer vijf (5) of acht (8).
Via de website www.volmachtbeheer.nl is eenvoudig op te zoeken welke NL-code bij welke verzekeringsmaatschappij en welke CRWAM-code bij welke gevolmachtigd agent hoort.

Het één-na-laatste vak: Dit verzekeringsbewijs is afgegeven door
In het op één na laatste vak van iedere groene kaart wordt nog een keer expliciet, met behulp van tekst, vermeld door welke verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent het betreffende verzekeringsbewijs is afgegeven. Deze informatie correspondeert met de cijferinformatie uit vak 4. Indien uit de coderingen in vak 4 dus niet goed op te maken valt waar het voertuig verzekerd is, en/of er eventueel sprake is van een gevolmachtigd agent kan de informatie uit het één na laatste vak, door wie het verzekeringsbewijs is afgegeven, uitkomst bieden.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain januari 2015

De Nederlanden van Nu fuseert met Generali
eXposure Schadegarant
Schadegarant audits
Johan Schoonhoven vertrekt bij Schadegarant en Glasgarant

De Nederlanden van Nu fuseert met Generali

De Nederlanden van Nu was altijd al 100% dochter van Generali Schadeverzekering Maatschappij NV. De Nederlanden van Nu heeft eind vorig jaar het voornemen uitgesproken om vanaf 1 januari 2015 te gaan fuseren met Generali Schadeverzekering Maatschappij.

Fusie in twee fasen
Deze fusie gaat in twee fasen plaatsvinden. In de eerste fase, die reeds per 1 januari 2015 van start is gegaan, worden de naam en NL-code (216) van De Nederlanden van Nu uitgefaseerd. Dit betekent dat alle groene kaarten op zeer korte termijn vervangen gaan worden en de schadeafhandeling voor de voertuigen met een voormalige De Nederlanden van Nu polis met onmiddellijke ingang onder de NL-code 201 van Generali Schadeverzekering Maatschappij NV afgewikkeld dienen te worden.

Tijdelijk schadeafwikkeling via ANAC Backoffice
Omdat de polisadministratie van De Nederlanden van Nu pas in de tweede fase van de fusie volledig over gaat naar Generali Schadeverzekering Maatschappij NV zal de administratieve afwikkeling van de schaden, die verzekerd zijn onder de voormalige De Nederlanden van Nu polissen, tijdelijk (tot nader order) door de gevolmachtigd agent ANAC-Backoffice (CRWAM-code 5158) van Generali Schadeverzekering Maatschappij NV uitgevoerd worden.

Afwikkeling van deze dossiers in eXchange
Concreet betekent dit dat als verzekerde een groene kaart van De Nederlanden van Nu heeft, waarop dus nog de oude NL-code 216 wordt vermeld, de schade dan tot nader order onder de NL-code 201 van de risicodrager Generali Schadeverzekering Maatschappij in combinatie met de gevolmachtigd agent ANAC Backoffice (CRWAM-code 5158) binnen eXchange afgewikkeld moet worden.

Zodra De Nederlanden van Nu volledig met Generali Schadeverzekering Maatschappij NV gefuseerd zijn zal Stichting Schadegarant u daarover informeren.

eXposure Schadegarant

Naar aanleiding van het succes van eXposure en de vele positieve reacties van de gebruikers, heeft Schadegarant besloten om nogmaals te inventariseren welke Schadegarantbedrijven geïnteresseerd waren in een abonnement op eXposure. Voor de autoschadeherstelbedrijven die zich hiervoor aangemeld hebben zijn deze maand (januari 2015) alle abonnementen geactiveerd. Zij kunnen inmiddels dus gebruik maken van de door Schadegarant beschikbaar gestelde data in eXposure. Meder door deze nieuwe abonnementen zijn er nu in totaal 533 autoschadeherstelbedrijven aangesloten op eXposure. Op de website van eXchange is voor belangstellenden een korte handleiding vinden waarin de werking van eXposure staat beschreven: eXposure toelichting 2014 - eXchange

Schadegarant audits

Schadegarant heeft onder andere audits ingevoerd om de in haar netwerk opgenomen autoschadeherstelbedrijven meer inzicht te geven in de mogelijke verbeterpunten van het Schadegarant afwikkelingsproces. Omdat de auditresultaten onderdeel uitmaken van eXperate heeft Schadegarant besloten om de auditscores inzichtelijker te maken voor de autoschadeherstelbedrijven en dit middels eXposure aan te bieden.

Auditresultaten inzichtelijk via eXposure
Autoschadeherstelbedrijven die een abonnement op eXposure hebben aangeschaft kunnen inmiddels hun eigen auditresultaten op het audit-resultaten-tabblad in eXposure bekijken door het tabblad ‘SG Audit data’ aan te klikken. Hier kan het resultatenblad geraadpleegd worden.

Auditresultatenblad
Het resultatenblad geeft inzicht in het aantal behaalde punten per vraaggroep. Ook wordt er getoond wat het maximaal te behalen punten is per vraaggroep. Op deze manier wordt inzichtelijk waar de score verbeterd kan worden. Indien de behaalde punten per vraaggroep lager zijn dan 70%, dan verschijnt er een tekst onder het aandachtspunt. Het aandachtspunt geeft aan waarop de geconstateerde afwijking betrekking heeft, zodat naar eigen inzicht verbetermanagement toegepast kan worden.

Auditsignalen
Aditsignalen zijn afwijkingen die op basis van de samenwerkingsovereenkomst en/of de uitgangspunten - gedragsregels - werkwijze van Schadegarant door de Schadegarant auditor geconstateerd worden tijdens de audit. Op het resultatenblad worden de vijf meest recent geconstateerde signalen met de bijhorende aandachtpunten getoond. Bij de signalen wordt vermeld op welke datum de audit waarop het signaal geconstateerd werd heeft plaatsgevonden met daarbij het kenteken van het betreffende voertuig.

Voorbeeld van het resultatenblad:


Meest recente auditinformatie in eXposure
De Schadegarant auditor bezoekt het bij Schadegarant aangesloten autischadeherstelbedrijf twee keer per jaar. De resultaten hiervan worden maandelijks, na de uitvoering van de audit, geüpload in eXposure. Vervolgens kan de actuele data opgevraagd worden in eXposure. In het tabblad ‘SG Audit data’ kan uit twee weergaven gekozen worden, deze weergaven worden ‘fase’ genoemd. Indien er nog geen data in de nieuwe fase beschikbaar is, wordt dit met tekst aangegeven. De resultaten van de vorige fase zijn dan wel inzichtelijk.

Johan Schoonhoven vertrekt bij Schadegarant en Glasgarant

Johan Schoonhoven treedt per 1 mei 2015 terug als directeur van Schadegarant en Glasgarant. Schoonhoven heeft besloten om zijn dienstverband na 18 jaar te beëindigen en iets anders te gaan doen.

Johan Schoonhoven is sinds 1997 in dienst van Schadegarant en Glasgarant. Onder zijn leiding is Schadegarant en Glasgarant uitgegroeid tot een belangrijke partij op de auto(ruit)schadeherstelmarkt. Het bestuur van Schadegarant en Glasgarant respecteert zijn besluit en dankt Johan Schoonhoven voor zijn inspanningen de afgelopen jaren. Op dit moment vinden er gesprekken plaats om een geschikte opvolger te vinden.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain december 2014

Nieuwe eXperate per 1 januari 2015 operationeel
Transitiepunten
e-mailadressen
Schadestroomstimulering op basis van eXperate door Reaal
50.000 respondenten 10x10 klanttevredenheidsmeting
Toepassing onderdelen bij herstel van Schadegarantschaden
Wijziging in het aantal toe te kennen signaalpunten
Kantoor gesloten op 2 januari 2015

Nieuwe eXperate per 1 januari 2015 operationeel

eXperate, het ratingsysteem van Schadegarant is op punten vernieuwd en staat klaar voor de uitrol per 1 januari 2015. Alle 600 bij Schadegarant aangesloten autoschadeherstelbedrijven zullen per 1 januari 2015 worden beoordeeld met gebruikmaking van het nieuwe eXperate. 32 bedrijven starten in A en 312 bedrijven in B. Aan deze 300+ A en B bedrijven zijn ook vele honderden dealers en merkerkend reparateurs verbonden. waarmee het netwerk een prima omvang heeft en landelijke dekking is gegarandeerd.

Transitiepunten

In eXperate van Q1 2015 krijgen alle bedrijven éénmalig 2 transitiepunten bovenop hun eigen netto score. Dit is gedaan omdat, naar de mening van de autoschadeherstellers, de tijd om te wennen aan het nieuwe meetitem Dossierdoorlooptijd’ te kort was. Schadegarant heeft zich deze kritiek aangetrokken en besloten om in Q1 2015 2 transitiepunten toe te kennen. De punten vervallen per Q2 2015.

e-mailadressen

Nu de aangeleverde e-mailadressen meewegen voor de score op klanttevredenheid, doen meer bedrijven hun uiterste best om verzekerde te vragen om toestemming voor het gebruik van het e-mailadres voor de 10x10 klanttevredenheidsonderzoeken. Helaas maakt het een aantal bedrijven ook ‘creatiever’ en vult men eigen adressen, niet bestaande adressen of adressen van aanleverende dealers in. Deze adressen worden uit de input gefilterd om een eerlijke meting ten opzichte van andere bedrijven te kunnen blijven garanderen. Bij bedrijven die volharden in het bewust aanleveren van foute adressen zal voortaan het minimale puntenaantal voor klanttevredenheid worden toegekend.

Schadestroomstimulering op basis van eXperate door Reaal

Ook Reaal heeft onlangs haar polisvoorwaarden aangepast om de schadestroomstimulering verder toe te spitsen richten bedrijven die bij Schadegarant een A of B eXperate-rating scoren. Bij Reaal bedraagt het standaard eigen risico bij een Beperkt Casco en een Volledig Casco autoverzekering € 150,-. Indien verzekerde besluit om de schade bij een Schadegarantbedrijf met een A of B rating te laten herstellen vervalt dit eigen risico volledig. Indien verzekerde niet voor een Schadegarant bedrijf kiest geldt er een eigen risico van € 500,-. Voor autoruitschade verandert er vooralsnog niets. Reaal zet de gevolgen voor het eigen risico bij de keuze van het autoschadeherstelbedrijf als volgt onder elkaar:

50.000 respondenten 10x10 klanttevredenheidsmeting

In november 2014 heeft Schadegarant de 50.000e reactie op de 10x10 klanttevredenheidsmeting, die zij namens de verzekeraars en gevolmachtigd agenten uitvoert, ontvangen. Deze mijlpaal werd krap 2½ jaar na de start van de nieuwe meting in 2012 bereikt. Het responspercentage was 41%, dus aan de uitkomsten mag veel waarde worden gehecht. De klanten van de Schadegarantverzekeraars waarderen de dienstverlening van de Schadegarant auto(schadeherstel)bedrijven met een 8,3 en de dienstverlening van verzekeraars en gevolmachtigd agenten met een 8,5. Deze fraaie scores komen ook terug in de NPS, waar de klanten de Schadegarant auto(schadeherstel)bedrijven een NPS van +51 geven en de verzekeraars en gevolmachtigd agenten +42. Van de te waarderen items vinden klanten de kwaliteit van het geleverde schadeherstelwerk zeer goed en waarderen zij dit met een 8,7. Bij de dienstverlening van de verzekeraar en gevolmachtigd agenten scoort de rechtstreekse uitkering van het schadebedrag aan de hersteller met een 8,9 het hoogst. Het laagst scorende item (7,9) was de uitleg bij aflevering van de herstelde auto. Reden voor Schadegarant en de auto(schadeherstelbedrijven om hieraan meer zorg en aandacht te besteden. Nu de klanttevredenheid vanaf 1 januari 2015 onderdeel gaat uitmaken van het vernieuwde eXperate, verwacht Schadegarant in 2015 een nog hogere klanttevredenheid. Schadegarant dankt alle consumenten voor hun respons en auto(schadeherstel)bedrijven voor hun inspanningen om tot deze mooie scores te komen.

Toepassing onderdelen bij herstel van Schadegarantschaden

In de wereld van onderdeelleveranciers en -grossiers kent men onderdelen van verschillende kwaliteitsniveaus, waarvoor ook sterk uiteenlopende prijzen gerekend worden. Autoschadeherstelbedrijven hebben een samenwerkingsovereenkomst met Schadegarant en daarin is gesteld dat zij gebruik dienen te maken van originele onderdelen of van onderdelen die aantoonbaar gelijkwaardig zijn aan originele onderdelen.
Omdat er over de gebruikte terminologie en definities verwarring bestaat en helaas door partijen met een ander belang verwarring gezaaid wordt, onderstaand nogmaals de definities:

OEM, OES en OGO/MQ onderdelen De term ‘originele’ onderdelen is een containerbegrip omdat ‘origineel’ verschillende soorten onderdelen kunnen betreffen. In de autoindustrie worden voor originele onderdelen de termen OEM, OES en OGO/MQ gebruikt.

OEM (Original Equipment Manufacturer) = fabrieksorigineel (de autofabrikant die zijn eigen reserve-onderdelen produceert) Dit zijn er steeds minder omdat fabrikanten steeds meer onderdelen van toeleveranciers betrekken.

OES (Original Equipment Supplier) = toeleverancier van autofabrikanten die een deel van de productie ook onder eigen naam aanbiedt (bv Hella, Valeo, Bosch). Deze toeleveranciers produceren batches met onderdelen en hebben met de automobielfabrikant afgesproken dat de (technische identieke) onderdelen ook voor de after market (o.a. schadeherstel) beschikbaar komen. De verpakking is dan niet voorzien van het logo van de autofabrikant, maar het logo van de onderdelenfabrikant.

OGO (Origineel Gelijkwaardige Onderdelen – ook wel Matching Quality) = onderdelen van diverse producenten die door een onafhankelijke instantie (bijvoorbeeld Centro Zaragoza, Thatcham) gekeurd zijn, voorzien zijn van een certificaat, voldoen aan de fabrieksspecificaties en dus zonder enig probleem gebruikt kunnen worden bij het herstellen van autoschaden.

Imitatie Imitatieonderdelen zijn alle onderdelen zonder duidelijke herkomst, productspecificaties en zonder certificaat. Het gebruik van imitatieonderdelen laat vaak te wensen over. Een eventueel inkoopvoordeel wordt dan door een surplus aan arbeidsuren teniet gedaan.

Controle op toepassing onderdelen
Omdat klanten vakkundig herstel met gebruikmaking van origineel of aantoonbaar gelijkwaardige aan originele onderdelen eisen, worden de schadeherstelbedrijven door Schadegarant regelmatig gecontroleerd middels de audits. Verzekeraars adviseren hun klanten juist daarom om naar goede en betrouwbare Schadegarant schadeherstelbedrijven te gaan, zodat zij zeker weten dat er geen imitatieonderdelen gebruikt worden.

Wijziging in het aantal toe te kennen signaalpunten

Sinds 2012 heeft Stichting Schadegarant de signaalafwikkeling volledig schriftelijk ingeregeld. Dit betekent dat het gebruikelijke ’hoor en wederhoor’ zoveel mogelijk via de e-mail verloopt. Alle gemelde signalen worden onafhankelijk van de inhoud geregistreerd, in behandeling genomen en beoordeeld.

Schadegarant kent signalen uit reguliere procedure waar signalen gemeld worden door verzekerde, schadehersteller, verzekeraar en/of gevolmachtigd agent en Schadegarant zelf. Ook kent Schadegarant na de invoering van audits (begin 2013) signalen die gemeld worden door de Schadegarant auditor.

Het beoordelen van deze signalen gebeurt ten behoeve van eXperate. Hiertoe wordt het signaal zowel inhoudelijk als met betrekking tot de wijze van afwikkeling gespiegeld aan de doelstellingen van Stichting Schadegarant. Deze doelstellingen zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met de daarbij behorende Uitgangspunten, Gedragsregels en Werkwijze. De beoordeling bepaalt of en zo ja, in hoeverre, een signaal gevolgen heeft voor eXperate.

Stichting Schadegarant kent positieve signalen en negatieve signalen, te weten:

Kantoor gesloten op 2 januari 2015

Op vrijdag 2 januari a.s. is het kantoor van Schadegarant gesloten en daardoor ook telefonisch niet bereikbaar. Vanaf maandag 5 januari a.s. kunt u weer telefonisch contact opnemen.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain september 2014

Nieuwe eXperate gereed voor uitrol
Validatie eXperate Schadegarant door RBB Economics
Puntenwaardering
Introductie nieuwe eXperate Schadegarant
Samenwerkingsovereenkomsten (1 jaar) met dealers/merkerkend reparateurs
Invullen e-mailadressen ten behoeve van 10x10

Nieuwe eXperate gereed voor uitrol

eXperate, het ratingsysteem van Schadegarant is op punten vernieuwd en staat klaar voor de uitrol per 1 januari 2015. Het meetsysteem eXperate is door deze wijzigingen nog verder verfijnd en kan daardoor weer jaren fungeren als een instrument om de bijdrage van de aangesloten autoschadeherstelbedrijven aan de doelstellingen van Schadegarant uit te drukken.

De nieuwe versie van eXperate is in oktober 2013 in eXplain aangekondigd/toegelicht (zie: eXplain-oktober-2013) Ten opzichte van de aangekondigde versie is in de definitieve versie die klaar staat om uitgerold te worden, alleen het meetitem ‘Reparatieduur’ gewijzigd. Het meetitem ‘Reparatieduur’ is vervangen door een vergelijkbaar meetitem, te weten: ‘Dossierdoorlooptijd’. De reden van deze aanpassing is dat de voorspellende waarde van het meetitem ‘Reparatieduur’ en de mate waarin het de procesefficiency van de totale schadeafhandeling uitdrukt veel minder goed is dan de voorspellende waarde van het meetitem ‘Dossierdoorlooptijd’. Bovendien is het meetitem ‘Reparatieduur’ gevoeliger voor manipulatie wat zeer onwenselijk is in eXperate. Met ‘Dossierdoorlooptijd’ meet Schadegarant de tijd vanaf het in het dossier vastgelegde moment (datum en tijdstip) van aanvang reparatie tot het moment (datum en tijdstip) van sluiten van het dossier. Dit zijn fixed momenten en daardoor zeer geschikt om te meten in het kader van het verhogen van de procesefficiency.

In de aankondiging in 2013 stond dat de aanvankelijke introductiedatum in juli ’14 zou gaan plaatsvinden. Omdat Schadegarant het model eerst zeer zorgvuldig heeft laten valideren door een externe, onafhankelijke partij, RBB Economics, is de introductiedatum verschoven naar 1 januari 2015.

Validatie eXperate Schadegarant door RBB Economics

Schadegarant heeft het toonaangevende internationaal advieskantoor RBB Economics gevraagd om de statistische methoden en modellen die ten grondslag liggen aan het vernieuwde eXperate rankingsysteem te beoordelen en te valideren. RBB Economics beoordeelt eXperate Schadegarant als volgt:

Doelstellingen operationaliseren
Met eXperate worden de doelstellingen van Schadegarant geoperationaliseerd en wordt de bijdrage aan deze doelstellingen van de door Schadegarant geselecteerde autoschadeherstellers zichtbaar gemaakt. Schadegarant selecteert autoschadeherstelbedrijven en hanteert eXperate voor de ranking van de bij haar aangesloten bedrijven. eXperate bestaat uit drie blokken:
• klanttevredenheid,
• procesefficiency,
• verlaging schadelast.
Binnen deze blokken wordt op een aantal criteria punten toegekend, met een maximum van in totaal 100 punten.

Onderstaand de nieuwe puntenverdeling:Belang van eXperate
Omdat Schadegarantverzekeraars en gevolmachtigd agenten methoden kunnen toepassen om verzekerden te verwijzen naar autoschadeherstelbedrijven met een hoge eXperate ranking, is de ranking in eXperate van belang voor de bij Schadegarant aangesloten autoschadeherstelbedrijven. Anderzijds is een juiste (methode van) ranking ook voor Schadegarant, en voor de aangesloten verzekeraars van groot belang. Een juiste ranking, in combinatie met succesvolle verwijzing van verzekerden, moet immers bijdragen aan de hoge klanttevredenheid, de hoge mate van efficiency van het schadeproces en een beperking van de autoschadelast.

Methode
De ranking in eXperate dient dan ook op objectieve, non-discriminatoire en juiste wijze te geschieden. Objectief en non-discriminatoir in die zin dat vergelijkbare ondernemingen op het gebied van prijs, (proces)kwaliteit en klanttevredenheid uitkomen op een vergelijkbare score in de ranking. De keuze voor het relatieve belang van de verschillende elementen op grond waarvan tot een totaalscore wordt gekomen (in praktische zin: de puntenscores die op verschillende onderdelen behaald kunnen worden) is niet objectiveerbaar, maar vloeit rechtstreeks voort uit de doelstellingen van de stichting en het relatieve belang dat door verzekeraars aan de doelstellingen wordt gehecht.

Betrouwbaarheid
In dit kader is het wel van belang dat er zowel bij Schadegarant, de aangesloten verzekeraars en met name ook bij de aangesloten autoschadeherstelbedrijven voldoende vertrouwen is in de juistheid en objectiviteit van de ranking die volgt uit eXperate.
De validatie door RBB Economics levert hier een bijdrage aan.
Voor het concreet beoordelen en valideren van eXperate stelt RBB Economics de vraag of de ranking die voortvloeit uit eXperate op een (1) objectieve en non-discriminatoire; en (2) juiste wijze geschiedt.Voor de totstandkoming van de ranking worden de volgende stappen doorlopen:
• Gegevensverzameling
• Gegevensverwerking
• Het leggen van (statistische) verbanden
• Uiteindelijke ranking

Na uitvoerige analyse van dit proces heeft RBB Economics kunnen vaststellen en verklaren dat zowel de gegevensverzameling en -verwerking als de statistische analyse op juiste wijze geschiedt. eXperate Schadegarant is daarmee een betrouwbaar meetinstrument dat de bijdrage van de aan gesloten autoschadeherstelbedrijven aan de doelstellingen objectief weergeeft.

Puntenwaardering

De puntenwaardering voor de toekenning van de eXperate-indeling is niet gewijzigd, zij het dat in het nieuwe model wordt afgerond op één decimaal:
A ≥ 85,0 punten
B ≥ 70,0 punten
C ≥ 55,0 punten
D ≥ 45,0 punten
E ≤ 44,9 punten

Introductie nieuwe eXperate Schadegarant

De nieuwe, gevalideerde versie van eXperate wordt vanaf nu naast de actuele versie verspreid onder de bij Schadegarant aangesloten autoschadeherstelbedrijven. Deze zogenaamde ‘schaduwversies’ worden gemaakt en verspreid van Q1 2014, Q2 2014, Q3 2014 én Q4 2014. Alle bedrijven ontvangen op het bij Schadegarant bekende e-mailadres een pdf met hun kwartaalscore volgens onderstaand voorbeeld:De schaduwversies zijn louter ter informatie en gewenning, want per Q1 2015 zal op basis van de vernieuwde criteria een eXperate score worden gemaakt die daadwerkelijk meetelt in eXchange. Schadegarant licht de werking van eXperate uitvoerig toe in sessies voor individuele en ketengebonden autoschadeherstelbedrijven, zodat zij kunnen wennen aan en inspelen op de nieuwe wijze van meten per 1 januari 2015.

Samenwerkingsovereenkomsten (1 jaar) met dealers/merkerkend reparateurs

Voor de éénjarige samenwerkingsovereenkomsten met dealers en merkerkend reparateurs zal wederom een online-procedure worden opgestart. Hiertoe worden via Checkmarket e-mails verzonden die toegang geven tot die procedure. In de procedure moeten dealers en merkerkend reparateurs expliciet aangeven of zij voor 2015 wederom een samenwerking met Schadegarant (ter vervulling van de distributiefunctie) willen aangaan. Indien er niet gereageerd wordt zal de overeenkomst niet automatisch verlengd worden.

Invullen e-mailadressen ten behoeve van 10x10

Indien verzekerde geen bezwaar heeft tegen het opnemen van het e-mailadres in het eXchange dossier ten behoeve van de 10x10 klanttevredenheidsmeting, kunt u het e-mailadres in eXchange opnemen. Verzekerde krijgt dan automatisch een e-mail met de vraag om de schadeafwikkeling te beoordelen. Het aantal verzamelde e-mailadressen gaat meetellen in eXperate. Minimaal 25% van de gesloten dossiers dient voorzien te zijn van een e-mailadres om punten te kunnen genereren voor eXperate. Schadegarant heeft geconstateerd dat een aantal dealers/merkerkend reparateurs en schadeherstellers eigen e-mailadressen of niet bestaand e-mailadressen invult. Het spreekt voor zich dat dit niet de bedoeling is. Vul alleen e-mailadressen van verzekerden in als daarvoor toestemming verleend is door verzekerde en laat anders dit veld leeg.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain april 2014

eXperate Q2 2014

eXperate Q2 2014

De verwerking van de data ten behoeve van Schadegarant eXperate Q2 2014 is op enkele punten niet conform de geldende regels verlopen. Hierdoor hebben de bij Schadegarant aangesloten autoschadeherstelbedrijven twee keer een overzicht met mogelijk foutieve eXperate berekeningen ontvangen. In deze extra eXplain wordt een korte toelichting op de achtergrond van de twee mogelijk foutieve berekeningen gegeven.

Eerste foutieve berekening
Als gevolg van de operationalisering van de archieffunctie is in de eerste foutieve berekening slechts de helft van de benodigde dossiers, dus de halve meetperiode, gebruikt. Ondanks dat een aantal van 77.000 dossiers ruim voldoende is voor het maken van de algehele berekeningen, kan de helft van de dossieraantallen op bedrijfs-individueel niveau tot forse verschuivingen in de puntenaantallen (bijvoorbeeld voor kostenafwijkingen) leiden. Dit laatste was bij een aantal bedrijven dan ook het geval waardoor, ondanks dat de eXperate berekeningen statistisch wel in orde waren, besloten is om de eerste eXperate berekening terug te trekken.
Om deze fout in de toekomst te voorkomen is er per direct een extra geautomatiseerde check op de dossieraantallen ingebouwd waardoor direct zichtbaar is of de aantallen over de gehele meetperiode daadwerkelijk in de meting zijn opgenomen.

Tweede foutieve berekening
Nadat het issue met de dossieraantallen was opgelost, zijn alle scores opnieuw vastgesteld met gebruikmaking van de actuele administratieve data uit eXchange. Deze ruwe data bevatten dan nog gegevens van recent failliet gegane ondernemingen. Deze ondernemingen worden gewoontegetrouw uit de actuele eXperate score verwijderd om enkel de actieve ondernemingen van een eXperate score te voorzien. Tijdens deze (handmatige) verwijderingsactie is er een foute verwijzing met betrekking tot de punten voor onderdelenkorting ontstaan. Uiteindelijk bleek dat als gevolg van deze verkeerde verwijzing een aantal van de toegekende punten geen goede relatie had met de door de hersteller gegeven korting op onderdelen. Er is toen besloten om ook de tweede eXperate rating in zijn geheel terug te trekken en een gecorrigeerde derde versie naar alle ondernemingen te versturen. Om dit soort verkeerde verwijzingen in de toekomst te voorkomen wordt er per direct een extra geautomatiseerde check op de regelnummers gedaan zodat de regels te allen tijde corresponderen met de betrokken ondernemer.

Definitieve, juiste score Q2 2014
Na het uitzoeken en corrigeren van de fouten lag de hoogste prioriteit bij het inlezen van de juiste scores in eXperate. Dit om te zorgen dat, ten behoeve van het online zoekprogramma en het aanmaken van eXchange-dossiers, in ieder geval de juiste eXperate ratings zouden worden weergegeven. Omdat de nieuwe eXperate score ingaat op de eerste dag van het nieuwe kwartaal en de fouten voor die tijd ontdekt waren, blijkt dat er enkel in de ochtend van 1 april 2014 mogelijk een onjuiste eXperate rating gehanteerd kan zijn. Omstreeks 12:00 uur die dag waren de gecorrigeerde eXperate scores actief en hanteerden zowel eXchange als het online zoekprogramma de correcte ratings voor Q2 2014. De prioriteit kwam daarna te liggen bij het opnieuw verzenden van de gecorrigeerde eXperate overzichten. 


Dossieranalyse
Bij 533 bedrijven bleef de eXperate score voor/na correctie ongewijzigd. Van de overige bedrijven zijn alle dossiers, die in de ochtend van 1 april 2014 werden aangemaakt, zorgvuldig geanalyseerd. Hierbij is gelet op mogelijke positieve/negatieve gevolgen voor verzekerde/schadehersteller. In 11 gevallen blijkt verzekerde mogelijk voordeel gehad te hebben van de verkeerd gehanteerde eXperate rating. Bij 3 bedrijven werd één dossier ontdekt waarbij het theoretisch mogelijk is dat er een discussie met verzekerde is/gaat ontstaan over het eigen risico omdat voor deze dossiers, op de ochtend van het verkrijgen van dekking, een lagere rating voor het betreffende bedrijf werd gehanteerd. Schadegarant zal deze 3 bedrijven compenseren voor het ongemak.

Validatie
Schadegarant realiseert zich dat de wijze waarop de eXperate ratings van Q2 2014 zijn gepubliceerd heeft geleid tot frustratie en een afnemend vertrouwen in de scores. Om te voorkomen dat er voor de ingang van een nieuw kwartaal foutieve scores worden uitgestuurd zijn alle betrokken procedures aangescherpt en een aantal (automatische) controlemaatregelen ingebouwd. Alle voorgaande constateringen worden geëvalueerd en meegenomen in het totaalproces wat ten grondslag ligt aan eXperate Schadegarant. Dit moet ervoor zorgen dat het vertrouwen in de modellen en de verwerking van de data wordt hersteld. De validatie van alle data en de modellen door een externe partij (RBB Economics) gaat hier in hoge mate aan bijdragen.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain oktober(2) 2013

Stormschade 28 oktober 2013

Stormschade 28 oktober 2013

Naar aanleiding van de storm van maandag 28 oktober 2013 dient voor een aantal Schadegarant verzekeraars een voorexpertise te worden aangevraagd wanneer de oorzaak van de schade deze storm is. Dit betreft dus alle eXchange dossiers met schadedatum 28/10/2013 waarbij als schadeoorzaak ‘Storm’ ingevuld is en de risicodrager in onderstaande lijst vermeld wordt.

Werkwijze
Bij het aanvragen van de voorexpertise dient als reden ‘Overig’ aangeklikt te worden. In het bijbehorende tekstveld dient vervolgens ‘Stormschade 28/10/2013’ vermeld te worden. Onderstaande schermafdruk geeft aan op welke manier in eXchange deze voorexpertise dient te worden aangevraagd.

Voor eventuele vragen inzake deze werkwijze kan contact worden opgenomen met Schadegarant via info@schadegarant.nl
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain oktober 2013

eXperate Upgrade
Uitgangspunten eXperate
Toelichting eXperate meetitems
Vervallen meetitems
Puntenwaardering
Introductie nieuwe eXperate
Maatschappelijk Verantwoord/Duurzaam Ondernemen
eXposure beschikbaar in eXchange
Tarieven 2014
Jaarvergoeding 2014
Nieuwe locatie Schadegarant
Websites
Tekstaanpassing reparatieopdracht
Aanpassing werkwijze meerdere schaden aan één voertuig
Urenverantwoording onderdeel van het schadedossier
Samenwerkingsovereenkomsten met dealers/merkerkend reparateurs

eXperate Upgrade

De voorgenomen en reeds aangekondigde aanpassingen in eXperate met betrekking tot de opname van bijvoorbeeld de resultaten van de 10x10 klanttevredenheidsmeting en de lakindex zijn doorgevoerd in de nieuwe versie van eXperate waarvan u zeer binnenkort de eerste bedrijfsindividuele resultaten zult zien. Het nieuwe eXperate kenmerkt zich door:

• Vereenvoudigde opzet
• Minder toelichting noodzakelijk
• Gebaseerd op netto schadecalculaties/werkelijke schadelast
• Relatieve meting, dus t.o.v. alle andere Schadegarantbedrijven
• Primair gebaseerd op statistische data
• Flexibel
• Input verzekerde
• Input audits

In deze eXplain geven wij u de eerste opzet van het nieuwe eXperate, de uitgangspunten en de verschillende met het huidige eXperate.

Uitgangspunten eXperate

Het nieuwe eXperate is, nog duidelijker dan dat dat nu het geval is, gebaseerd op de drie doelstellingen van Schadegarant; optimalisering klanttevredenheid, verhoging van de procesefficiency en verlaging van de schadelast. Vandaar ook dat het nieuwe eXperate in deze drie hoofdblokken is onderverdeeld. Elk blok kent een maximaal aantal te behalen punten en het totaal van de drie blokken is 100 punten:

• Klanttevredenheid: 30 punten
• Procesefficiency: 20 punten
• Verlaging Schadelast: 50 punten

Elk hoofdblok is onderverdeeld in een aantal sub-onderwerpen waaruit een netto puntenaantal te behalen is. Alle netto scores worden bij elkaar opgeteld en bepalen de totaalscore. Er is dus geen weegfactor meer van toepassing.

Toelichting eXperate meetitems


Optimalisering klanttevredenheid
Klantenenquête Schadegarant (10x10)
De met de 10x10 enquête gemeten klanttevredenheid komt hier tot uitdrukking in maximaal 10 punten. Er is geen één op één relatie tussen het aantal punten in eXperate en het gemiddelde cijfer dat de klant heeft gegeven omdat de meting relatief is, ten opzichte van alle Schadegarantherstellers en omdat ook de respons meeweegt. De respons wordt gemeten aan de hand van het aantal volledige reacties van klanten ten opzichte van het aantal bruikbare e-mailadressen in eXchange. In dit meetitem wordt met klant de verzekerde bedoeld.

Netto Promotor Score (NPS) reparateur
De NPS, de mate waarin uw bedrijf door klanten (verzekerden) wordt aanbevolen aan anderen, levert maximaal 5 punten op.

Audits
De bevindingen van de auditors van Schadegarant resulteren in maximaal 15 punten. De audits, die tot op heden elk kwartaal werden uitgevoerd, zullen vanaf 2014 elk half jaar worden uitgevoerd en de resultaten tellen dus mee in eXperate. De resultaten uit de audits geven inzicht in de tevredenheid van de verzekeraar als klant van de schdehersteller.

Verhoging procesefficiency
Opgegeven reparatieduur
De opgegeven reparatieduur blijft evenals in het huidige eXperate een meetitem. Het belang is echter iets kleiner geworden wat resulteert in een maximale score van 5 punten (7 in het huidige model)

Heropenen/verhogen/verlagen
Ook dit blijft gehandhaafd, zij het dat de meetpunten zijn samengevoegd en de maximale waardering minder is dan in het huidige model. Dit is mogelijk en noodzakelijk omdat dankzij de in 2011 geïntroduceerde enkelvoudige loop én de verruimde aanbiedtermijn voor calculaties het aantal heropende dossiers fors lager is. Hiermee werd dit meetitem onevenredig gewaardeerd. In het nieuwe eXperate is dit gecorrigeerd.

Behandeladvies
De mate waarin een dossier aanleiding geeft tot administratieve afhandeling, tele- of fysieke expertise is ook gehandhaafd en wordt gewaardeerd met maximaal 10 punten.

Verlaging schadelast
Afwijking opgegeven-verwachte kosten
De ‘delta-schadelast’ dus het verschil tussen de opgegeven kosten in het dossier en de verwachte kosten volgens de statistische meetmodellen blijft van groot belang in de beoordeling van de prestaties van de Schadegarant schadeherstelbedrijven. Dit punt brengt de mate waarin de aangesloten bedrijven actief bijdragen aan het verlagen van de schadelast goed tot uitdrukking en wordt gewaardeerd met maximaal 30 punten.

Onderdelenkorting
Met maximaal 15 punten wordt de onderdelenkorting even hoog gewaardeerd als in het huidige eXperate. Met de almaar lagere marges op OEM-onderdelen en de opkomst van (buitenlandse) leveranciers die OES/OGO delen leveren, is de verwachting dat schadeherstellers korting op onderdelen kunnen verlenen én hun eigen marge kunnen verhogen.

Lakindex
De actieve meting/waardering van de materiaalindex in het AZT-spuitsysteem is nieuw in eXperate. Met de materiaalindex kunnen bedrijven zich onderscheiden op basis van het door hen gekozen lakmerk en de condities die zij met hun lakleverancier zijn overeengekomen.

Vervallen meetitems

De meetitems locatie/uitstraling, eXchange certificering en attitude maken geen deel meer uit van het nieuwe eXperate.

Puntenwaardering

De puntenwaardering voor de toekenning van de eXperate-indeling blijft ongewijzigd dus ook in de nieuwe versie:

A > 85 punten
B > 70 punten
C > 55 punten
D > 45 punten
E < 44 punten

Introductie nieuwe eXperate

Aan het eind van het 4e kwartaal van 2013 ontvangen alle autoschadeherstelbedrijven een eXperate berekening volgens de nieuwe methodiek ter informatie. Dit is een realistische berekening met de nieuwe meetitems en de toekenning van een eXperate rating die echter nog niet wordt gebruikt in het zoekprogramma op de website. Deze ‘schaduwversie’ wordt gebruikt om alle bedrijven de effecten van de aanpassingen vroegtijdig te laten zien, zonder dat deze al invloed hebben op de huidige score en dus ook de schadestroomstimulering.

Per Q1 14 en Q2 14 maakt Schadegarant nog eXperate versies volgens de huidige standaard en volgen in deze kwartalen ook weer schaduwversies van het nieuwe eXperate. Per Q3 14 zal dan alleen een berekening worden gemaakt conform de nieuwe methodiek en zal de dan toegekende eXperate rating ook van toepassing zijn in het zoekprogramma en voor de verzekeraars/gevolmachtigd agenten die met schadestroomstimulering o.b.v. eXperate werken.

eXperate toelichting tijdens de eXperate sessies
Het nieuwe eXperate zal vanaf Q4 13 tijdens de eXperate sessies die door ketens, lakleveranciers, auto-importeurs georganiseerd worden ook globaal worden toegelicht.

Maatschappelijk Verantwoord/Duurzaam Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen krijgt ook in de autoschadebranche een steeds groter draagvalk en een toenemend aantal bedrijven neemt MVO op in de lange termijn beleidsplannen.

De verhoogde aandacht voor MVO leidt ook tot diverse certificaten en certificeringsinstanties, al dan niet op commerciële leest geschoeid. Schadegarant is van mening dat MVO een zaak is van de individuele ondernemer en heeft dan ook besloten om certificering bij of via een specifieke certificeringsinstantie niet verplicht te stellen. Wel zou het mogelijk zijn dat in de toekomst de vraag m.b.t. MVO zal worden opgenomen in de 10x10 klanttevredenheidsenquête, waardoor MVO toch meetbaar en te waarderen zal zijn.

In de aanstaande inventarisatieronde, die Schadegarant jaarlijks met de tariefoffertes uitvoert, zal wel worden gevraagd naar MVO certificering, zodat bekend is in welke mate de bij Schadegarant aangesloten herstellers gecertificeerd zijn.

eXposure beschikbaar in eXchange

Op 7 mei jl. hebben de Schadegarantherstellers een mail inzake de bestelmogelijkheid van eXposure ontvangen. Voor eXposure, het MI platform van Schadegarant, was het noodzakelijk om een zogenaamd Qlikview Document call aan te schaffen, waarmee de schadehersteller inzage krijgt in een grote hoeveelheid bedrijfsspecifieke eXchange data. Het aantal bedrijven dat gebruik wilde maken van de deze mogelijkheid was met bijna 300 zo groot dat het aanvankelijk opgestelde plan bijgesteld diende te worden. Om deze reden is eXposure iets later operationeel dan gepland, maar de oplossing is dan wel fraaier dan voorzien. eXposure is vanaf 1 oktober in eXchange beschikbaar voor de bedrijven die dit besteld hebben. In eXchange ziet u aan de linkerzijde van de pagina de knop ‘eXposure’ waaronder de mogelijkheid krijgt om met uw eXchange inloggegevens de eXposure webpagina met al uw eigen data van Schadegarantdossiers vanaf oktober 2010 kunt openen en naar hartenlust kunt selecteren en raadplegen. De verschuldigde éénmalige bijdrage voor het Qlikview document call en de maandelijkse onderhouds- en beheerskosten voor de software en de data worden in Q4 2013 in rekening gebracht.

Tarieven 2014

De procedure voor de tarieven 2014 zal in de loop van oktober via mail (Checkmarket) aan de aangesloten autoschadeherstelbedrijven worden gezonden. Vast onderdeel zal ook dit jaar weer een globale inventarisatie van lakmerk, back office systeem, etc. zijn.

Jaarvergoeding 2014

De verschuldigde jaarvergoeding voor aangesloten bedrijven met de distributie- en herstelfunctie zal niet worden verhoogd en blijft voor 2014 gehandhaafd op € 372,- excl. BTW. Zoals gebruikelijk ontvangt u in januari 2014 een digitale nota op het emailadres waar u ook de eXplain etc. op ontvangt en wordt de vergoeding middels automatische incasso geïncasseerd. De digitale nota vindt u in eXchange ook terug onder ‘downloads’. Bedrijven met een centrale administratie kunnen de jaarnota ten behoeve van de administratie dan ook zelf downloaden en verzenden aan de centrale bedrijfsadministratie. Schadegarant verstrekt in 2014 geen kopieën meer.

Nieuwe locatie Schadegarant

In maart 2013 is Stichting Schadegarant naar een andere locatie verhuisd. Regelmatig ontvangen wij post gericht aan ons oude adres. Wij verzoeken u ons nieuwe adres met bijbehorende telefoonnummers in uw administratie op te nemen:

Stationsweg Oost 184
3931 EW Woudenberg
Tel. 085-902 08 77
Fax 085-902 08 75

Websites

In 2012 heeft Schadegarant geheel vernieuwde websites voor Schadegarant, Glasgarant en eXchange geïntroduceerd.

Speciaal voor de consument zijn de websites www.schadegarant.nl en www.glasgarant.nl ontwikkeld. Hier kunnen zij o.a. de dichtstbijzijnde herstelbedrijven vinden welke zijn overgenomen uit eXchange. Voor deze websites is ook een variant ontwikkeld die speciaal voor mobiel gebruik geschikt is.

Doordat de Schadegarant/Glasgarant-website primair voor verzekerden bestemd is, is de informatie voor auto(schadeherstel)bedrijven verhuisd naar de nieuwe website van eXchange. Deze nieuwe website www.exchange.nl is ontwikkeld voor u. Werkwijzen, handleidingen, formulieren en specifieke zaken die te maken hebben met Schadegarant/Glasgarant schadeafhandeling staan op www.exchange.nl

Tekstaanpassing reparatieopdracht

In de samenwerkingsovereenkomst en de werkwijze staat een standaard (voorbeeld) tekst die gebruikt kan worden in de reparatieopdracht én voor toestemming voor gebruik van het e-mailadres van verzekerde voor het 10x10 klanttevredenheidsonderzoek. Deze tekst behoeft een kleine wijziging/aanvulling omdat de huidige tekst geen ruimte laat om wel een reparatieopdracht te verstrekken, maar géén toestemming te verlenen voor gebruik van het e-mailadres. Gelieve de in rood vermelde tekst toevoegen en er bij het ondertekenen van de reparatieopdracht op toezien dat wel/geen toestemming juist is vermeld.

Reparatieopdracht
De reparatieopdracht dient te zijn voorzien van de volgende tekst:

“[naam klant/verzekeringnemer] verklaart dat hij c.q. de verzekeringnemer tegen de kosten van deze reparatie verzekerd is bij [naam schadeverzekeraar die deelneemt in Schadegarant] en verstrekt [naam van het Bedrijf] opdracht tot reparatie van [merk motorrijtuig en kenteken], machtigt de genoemde schadeverzekeraar van dit motorrijtuig de schadepenningen rechtstreeks uit te (doen) keren aan het bedrijf dat de motorrijtuigenschade herstelt en machtigt tegelijkertijd het bedrijf dat de motorrijtuigenschade herstelt tot het in ontvangst nemen van de schadepenningen, uitsluitend ten behoeve van de uitgevoerde reparatie. Verzekerde staat wel/niet * toe dat het door verzekerde verstrekte e-mailadres gebruikt mag worden voor in opdracht van de schadeverzekeraar uit te voeren klanttevredenheids- en/of kwaliteitsonderzoeken. Een dergelijk onderzoek zal namens de schadeverzekeraar worden uitgevoerd door /onder verantwoordelijkheid van Stichting Schadegarant. Verzekerde heeft na het ontvangen van een uitnodigingse-mail om deel te nemen aan zo'n klanttevredenheidsonderzoek nog de mogelijkheid om zonder opgaaf van reden deelname te weigeren. Het e-mailadres zal dan definitief worden verwijderd en niet meer gebruikt worden.”

* doorhalen wat niet van toepassing is

Deze aanpassing is opgenomen op pagina 10 van de ‘Uitgangspunten, Gedragsregels en Werkwijze 2013’ die terug te vinden is op www.eXchange.nl.

Aanpassing werkwijze meerdere schaden aan één voertuig

Vanaf 1 december 2013 geldt er een nieuwe werkwijze met betrekking tot het calculeren van meerdere schaden aan één voertuig. Vanaf deze datum dient er te allen tijde voorexpertise aangevraagd te worden en bepaalt het aantal evenementen de manier waarop gecalculeerd moet worden. Per situatie dient er als volgt gewerkt te worden:

Eén evenement
Indien er sprake is van één evenement (één schademelding in eXchange), dient eerst de schadecalculatie van de schade die als eerste aan het beschadigde voertuig is ontstaan ingevoerd te worden. Laat deze schadecalculatie vervolgens berekenen en noteer het schadebedrag, exclusief BTW.

Maak vervolgens een kopie van deze eerste schadecalculatie. Vul deze kopie aan met de gegevens van de tweede schade. Voer in dit rapport tevens met tekstzonecode 95 het schadebedrag, exclusief BTW, in van de eerste schade. Laat deze schadecalculatie berekenen en stuur deze vervolgens als schadecalculatie naar eXchange.

Vóórdat een dossier met meerdere schaden aangeboden kan worden aan eXchange dient er te allen tijde een voorexpertise (categorie: ‘Overig’) aangevraagd te worden. De behandelend expert dient namelijk aan de hand van die voorexpertise het expertiserapport te voorzien van de benodigde informatie zodat er een correcte uitkering van de schadepenningen plaatsvindt.

Twee (of meer) evenementen
Indien er sprake is van twee of meerdere evenementen dient er voor iedere schade een schademelding (eXchange dossier) aangemaakt te worden. In deze situatie wordt in het eerste dossier de benodigde voorbereidingstijd (VBT) opgenomen. In de dossiers van de volgende schaden dient de VBT als volgt in mindering gebracht te worden: Door in het vrije deel bewerkingscode ‘S’ op te nemen met onderdeelcodenummer ‘1000’, in de omschrijving ‘Aftrek VBT’ te vermelden en het negatieve aantal AE in te voeren.

Vóórdat de dossiers aangeboden kunnen worden aan eXchange dient er te allen tijde een voorexpertise (categorie: ‘Overig’) aangevraagd te worden op het eerste dossier. De verzekeraar wordt op deze manier in de gelegenheid gesteld de dossiers correct af te wikkelen.

Deze aangepaste werkwijze is opgenomen op pagina 14 en 15 van de ‘Uitgangspunten, Gedragsregels en Werkwijze 2013’ die terug te vinden is op www.eXchange.nl.

Urenverantwoording onderdeel van het schadedossier

Een schadedossier dient te bestaan uit een aantal onderdelen die in de werkwijze worden benoemd. Vanaf 1 december 2013 is hieraan de urenverantwoording toegevoegd. Deze aanpassing is opgenomen op pagina 14 van de ‘Uitgangspunten, Gedragsregels en Werkwijze 2013’ die terug te vinden is op www.eXchange.nl.

Samenwerkingsovereenkomsten met dealers/merkerkend reparateurs

Voor de 2014 samenwerkingsovereenkomsten met dealers en merkerkend reparateurs zal wederom een mailprocedure worden opgestart. De mails worden via Checkmarket verzonden en in de procedure kunnen dealers en merkerkend reparateurs aangeven of zijn voor 2014 wederom een samenwerking met Schadegarant (ter vervulling van de distributiefunctie) willen aangaan.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain augustus 2013

Archivering eXchange

Archivering eXchange

Om de prestaties van eXchange te optimaliseren en dit tevens voor de toekomst te garanderen, zal eXchange de afgewikkelde dossiers voortaan anders archiveren.

Afgewikkelde dossiers, die ouder zijn dan zes maanden, kunnen voortaan alleen nog opgezocht worden onder de nieuwe knop ‘Archief’. De knop ‘Archief is opgenomen in de linker menubalk van eXchange. Het archief van eXchange werkt hetzelfde als het reguliere dossieroverzicht onder ‘Mijn dossiers’.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain mei 2013

Security eXchange
a.s.r. scherpt haar Voordeelpakket aan middels sturing naar A/B-bedrijven

Security eXchange

Zoals in de eXplain van maart 2013 reeds bekend gemaakt werkt Stichting Schadegarant aan een project ter verbetering van de beveiliging van eXchange. Inmiddels zijn hiervoor de eerste aanpassingen in eXchange gedaan waarvan in sommige gevallen gebruikers al wat (hebben) kunnen merken.

Sinds 1 mei 2013 worden de wachtwoorden voor eXchange namelijk niet meer door de medewerkers van Stichting Schadegarant beheerd. Vanaf die datum kunnen, met het oog op de beveiliging, de wachtwoorden alleen nog door middel van een reset-functionaliteit gegenereerd worden. Gebruikers krijgen dan een automatisch e-mailbericht met daarin een tijdelijk wachtwoord. Met dit tijdelijke wachtwoord kan éénmalig ingelogd worden. Het tijdelijke wachtwoord dient vervolgens direct aangepast te worden in een (zelf verzonnen) persoonlijk wachtwoord wat alleen bij de gebruiker bekend is.

Door deze resetmethode staan deze persoonlijke wachtwoorden nergens meer geregistreerd en worden ze dus niet meer door medewerkers van Stichting Schadegarant beheerd. Het persoonlijke wachtwoord is alleen bij de gebruiker zelf bekend. In de toekomst worden de gebruikersaccounts per bedrijf beheerd door één administrator account. Deze administrator kan zelf de wachtwoorden van de gebruikers binnen zijn bedrijf resetten.

In de volgende fase van het project wordt het administrator account verder ingeregeld. Daarnaast wordt het automatisch verlopen en het zelf vernieuwen van de wachtwoorden afgerond. U wordt hierover op de hoogte gehouden via eXplain.

a.s.r. scherpt haar Voordeelpakket aan middels sturing naar A/B-bedrijven

Vanaf 1 juni 2013 gaat a.s.r. strikter sturen op herstel van carrosserie- en ruitschades binnen het vernieuwde Voordeelpakket. Tot die tijd mogen klanten nog onvoorwaardelijk herstellen bij elke (ruit)schadehersteller die is aangesloten bij Schadegarant of Glasgarant. Vanaf 1 juni 2013 gaat a.s.r. klanten met auto(ruit)schade zo veel mogelijk sturen naar (ruit)schadeherstellers met een de eXperate kwalificatie A of B. De wijziging in het sturingsbeleid van a.s.r. is al in de eXperate sessies bekendgemaakt en wordt nu geeffectueerd.

Wat verandert er voor verzekerden met een vernieuwd Voordeelpakket van a.s.r.?
De wijziging heeft alleen gevolgen voor klanten met een vernieuwd Voordeelpakket, niet voor klanten met een oud Voordeelpakket. Klanten met een vernieuwd Voordeelpakket die een schade laten herstellen bij een bedrijf met C-, D- of E-kwalificatie, moeten per 1 juni 2013 zelf € 500,- extra bijdragen, naast het eventuele gekozen eigen risico. Dat bedrag brengt a.s.r. in mindering op de vergoeding.

Informeer de klant vóór schadeherstel over een eventuele extra bijdrage
Voor het schadeherstelbedrijf is direct in eXchange zichtbaar welk eigen risico er van toepassing is. Indien een klant daar zelf nog € 500,- extra aan moet bijdragen zal het eigen risico bedrag met € 500,- worden verhoogd. a.s.r. vindt het belangrijk dat haar klanten niet voor verrassingen achteraf komen te staan. Daarom dient het schadeherstelbedrijf een klant te allen tijde vóóraf duidelijk te informeren dat er € 500,- extra bijgedragen moet worden en dat dit bedrag bovenop het gekozen eigen risico komt.

BELANGRIJK: De informatie over schadeherstel op de Groene Kaart is leidend
Op dit moment staan op de Groene Kaart van a.s.r. nog de logo’s van Schadegarant en Glasgarant. De Groene Kaarten van het Voordeelpakket worden per 1 juni 2013 aangepast. Hierop wordt dan vermeld dat een klant op www.asr.nl/schadeherstel zelf een A- of B-hersteller kan zoeken (zie voorbeeld).
Het aanpassen van de Groene Kaart heeft wat langer tijd nodig. Klanten met een vernieuwd Voordeelpakket, die nog een geldige Groene Kaart hebben met de oude informatie, krijgen namelijk pas bij de verlenging van hun polis een nieuwe Groene Kaart. Het kan dus zijn dat een klant nog geen aangepaste Groene Kaart heeft ontvangen, en dus nog niet op de hoogte is van de wijzigingen, terwijl in eXchange al wel een verhoogd eigen risico wordt weergegeven. In dat geval is de oude Groene Kaart (met de logo’s van Schadegarant en Glasgarant erop), leidend. De Groene Kaart met de oude informatie moet natuurlijk wel te allen tijde geldig zijn. Tevens verzoekt a.s.r. om deze situatie direct te melden zodat zij het met de klant kunnen oplossen.

Een praktijkvoorbeeld:
Een klant komt bij een lager gekwalificeerde hersteller (eXperate C, D of E). De medewerker ziet bij de polisdata in zijn scherm dat de klant, naast het eigen risico, € 500,- extra moet bijdragen en meldt dat. De klant protesteert en laat op zijn geldige Groene Kaart de logo’s van Schadegarant en Glasgarant zien. In dat geval gaat deze geldige Groene Kaart vóór de polisdata die in eXchange worden getoond.
a.s.r. verzoekt u in zo’n geval direct met de schadeafdeling van a.s.r. contact op te nemen op telefoonnummer (030) 27 80 000 zodat de schadebehandelaar dit meteen voor de klant kan oplossen. a.s.r. bevestigt dan direct dat de klant niet de € 500,- extra hoeft bij te dragen. Klanten met een vernieuwd Voordeelpakket die een geldige Groene Kaart hebben met de oude informatie, krijgen pas bij de verlenging van de polis een nieuwe Groene Kaart. Op deze wijze wil a.s.r. zowel de klant als de hersteller tijdens de overgangsperiode terwille zijn.

<Heeft u vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Service Center Schade van a.s.r. via telefoonnummer (030) 27 80 000. www.asr.nl.

* Voorbeeld nieuwe Groene Kaart Voordeelpakket a.s.r.


Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain maart 2013

eXchange security upgrade
Nota jaarvergoeding digitaal beschikbaar in eXchange
Signalen en eXperate
Opname materiaalindex in eXperate
Kopiëren identiteitsdocumenten bij huur of tijdelijk gebruik auto
Verhuizing Schadegarant

eXchange security upgrade

Ter verbetering van de beveiliging van eXchange wordt sinds december 2012 gewerkt aan het project ‘eXchange security upgrade’. Het verbeteren van de beveiliging betekent dat er een aantal veranderingen gaat plaatsvinden met betrekking tot het inloggen op eXchange. Deze veranderingen worden vanaf 1-4-2013 geleidelijk ingevoerd voor alle partijen die met eXchange werken.

Wat gaat er precies veranderen?
• Alle inlogaccounts voor eXchange worden persoonsgebonden. Dit betekent dat ieder bedrijf één administratoraccount van eXchange krijgt en vervolgens met dit account de persoonsgebonden accounts binnen het bedrijf kan beheren.

• Wachtwoorden worden automatisch gegenereerd en gecommuniceerd door middel van een ‘activatie e-mail’ die door de administrator verstuurd wordt. Wachtwoorden kunnen vervolgens alleen aangepast worden door de gebruiker zelf. Wachtwoorden staan hierdoor nergens meer leesbaar opgeslagen en zijn alleen bekend bij de gebruikers.

• Gebruikers van een administratoraccount ontvangen hun ‘activatie e-mail’ van eXchange en kunnen hier vervolgens, op dezelfde manier als andere gebruikers, ook hun eigen wachtwoord aan verbinden.

• Na vijf (5) foutieve inlogpogingen wordt een account geblokkeerd. Na dertig (30) minuten kunnen er weer vijf (5) pogingen gedaan worden. Dit bemoeilijkt de mogelijkheid tot het (geautomatiseerd) uitproberen van wachtwoorden. Een nieuw wachtwoord kan alleen via de administrator aangevraagd worden.

• Wachtwoorden verlopen automatisch waardoor alle gebruikers verplicht worden om periodiek het wachtwoord van hun account te vernieuwen.

• Per account worden alle (muterende) acties op dossiers vastgelegd. Op deze manier is te allen tijde terug vinden wie er verantwoordelijk is voor welke uitgevoerde actie binnen eXchange. Ook wordt door deze zogenaamde ‘auditlog’ inzichtelijk welke accounts niet meer gebruikt worden.

• Backoffice-systemen kunnen gebruik gaan maken van een webservice om in te spelen op deze aankomende wijziging. De technische specificaties worden binnenkort naar deze partijen verstuurd. Door de mogelijkheid om bedrijven separaat aan te sluiten is er voldoende tijd voor leveranciers van backoffice-systemen om de overstap voor te bereiden.

Komende maand (maart) gebruikt Schadegarant om de ‘eXchange security upgrade’ uitvoerig te testen. Uiteraard wordt u middels eXplain op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen. Voor vragen wordt u verzocht een e-mail te sturen naar info@schadegarant.nl.

Nota jaarvergoeding digitaal beschikbaar in eXchange

De nota voor de jaarvergoeding 2013 voor Schadegarant is, evenals vorig jaar, in pdf-formaat als bijlage van een e-mailbericht naar alle bij Schadegarant aangesloten auto(schadeherstel)bedrijven verzonden.

De door de bedrijven opgegeven e-mailadressen, die in eXchange onder ‘Mijn gegevens’ vermeld staan, worden voor deze e-mailing gebruikt. Indien deze nota bestemd is voor een andere afdeling binnen uw bedrijf, wordt u vriendelijk verzocht om zelf zorg te dragen voor de interne verspreiding.

Vanaf 21 januari 2013 heeft Schadegarant een nieuwe extra service in eXchange beschikbaar. Alle aangesloten bedrijven kunnen, nadat zij ingelogd zijn in eXchange, onder ‘Mijn gegevens’ ‘Downloads’ de jaarfactuur zelf inzien en downloaden. Met deze functionaliteit zijn te allen tijde kopie facturen beschikbaar waardoor deze niet meer opgevraagd hoeven te worden bij Schadegarant.

Signalen en eXperate

Sinds 2012 heeft Stichting Schadegarant de signaalafwikkeling volledig schriftelijk ingeregeld. Dit betekent dat het gebruikelijke ‘hoor en wederhoor’ zoveel mogelijk via de e-mail verloopt. Alle gemelde signalen worden, onafhankelijk van de inhoud, geregistreerd, in behandeling genomen en beoordeeld.

Het beoordelen van signalen gebeurt ten behoeve van eXperate. Hiertoe wordt het signaal zowel inhoudelijk als met betrekking tot de wijze van afwikkeling gespiegeld aan de doelstellingen van Stichting Schadegarant. Deze doelstellingen zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met de daarbij behorende Uitgangspunten, Gedragsregels en Werkwijze. De beoordeling bepaalt of en zo ja, in hoeverre, een signaal gevolgen heeft voor eXperate. Stichting Schadegarant kent zes beoordelingen:


1. Positieve signalen worden toegekend wanneer het autoschadeherstelbedrijf door middel van een voorexpertise voor een onlogisch schadebeeld mogelijke fraude heeft kunnen voorkomen. Het maximaal aantal te behalen punten voor positieve signalen wordt op termijn gerelateerd aan het aantal dossiers op jaarbasis.

2. Een signaal is ongegrond als bij de behandeling op enig moment onomstotelijk duidelijk wordt dat de melder in het ongelijk gesteld dient te worden.

3. Een signaal wordt als waarschuwing geregistreerd als er zaken niet helemaal vlekkeloos verlopen zijn maar het bedrijf dit wel pro-actief en oplossingsgericht passend binnen de doelstellingen van Stichting Schadegarant oppakt. Indien er voor het betreffende bedrijf binnen 12 maanden meerdere waarschuwingen geregistreerd staan, wordt beoordeeld of dit gevolgen gaat hebben voor eXperate.

4. Administratieve signalen hebben betrekking op het niet naleven van één van de doelstellingen van Stichting Schadegarant

5. Reguliere signalen worden toegekend wanneer twee van de doelstellingen van Stichting Schadegarant niet nageleefd worden.

6. Ernstige signalen zijn van toepassing als alle doelstellingen van Stichting Schadegarant niet nageleefd zijn.

Opname materiaalindex in eXperate

In calculatiesystemen die voor de berekening van spuitvergoedingen gebruikmaken van AZT, is de vergoeding voor materialen gebaseerd op de gemiddelde bruto prijs van enkele fabrikanten van lakmaterialen en aanverwante artikelen. Deze manier van berekenen is weliswaar vanuit praktisch oogpunt toe te juichen, maar het ontneemt de autoschadeherstellers de mogelijkheid om zich echt te onderscheiden en het bevordert de marktwerking niet.

De door lakfabrikanten periodiek doorgevoerde prijswijzigingen worden automatisch verwerkt in de schadecalculaties en de verzekeraar, als betaler van de claim, heeft nauwelijks invloed op deze automatische vorm van prijscompensatie. Omdat aangedragen ideeën om het lakmerk als één van de berekeningsfactoren mee te nemen in het materiaalberekeningssysteem onhaalbaar bleken, gaat Schadegarant de materiaalindex onderdeel uit laten maken van eXperate. Dit is in de laatste tariefofferteronde in september 2012 al aangekondigd, maar met ingang van de eXperate meting van Q3 2013 (per 1 juli) zal dit een feit zijn.

De materiaalindex, die standaard op 100 staat, zal worden gemeten en leiden tot een relatieve score in het 30% deel van eXperate. De toekenning van punten geschiedt op basis van het bedrag dat door de hoogte van de index wordt bepaald. Hoe hoger de besparing op lakmaterialen, des te hoger is het aantal punten. Het exacte aantal punten is momenteel nog niet bekend omdat er nog meer aanpassingen gedaan worden, maar het is al wel duidelijk dat de lakindex gemeten gaat worden over de laatste zes maanden.

Kopiëren identiteitsdocumenten bij huur of tijdelijk gebruik auto

Binnen de branche vormen zich soms discussies over het wel of niet mogen kopiëren van identiteitsdocumenten. Voor het maken van een kopie van een identiteitsdocument, dient een belangenafweging plaats te vinden of de kopie noodzakelijk is.

Richtlijnen voor het maken van een kopie identiteits- of rijbewijs:
• Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie het bedoeld is en de datum waarop u de kopie afgeeft.

• U kunt bij het kopiëren uw Burgerservicenummer (BSN) afschermen of op de kopie onleesbaar maken. Zo komt het BSN niet terecht bij bedrijven of organisaties die het BSN niet mogen verwerken. Let op: het BSN staat op 2 plaatsen op uw identiteitsdocument: onder ‘persoonsnummer’ en in de regels met letters en cijfers onder aan het document.

• U kunt ook de pasfoto afschermen of onzichtbaar maken.

• Zodra de huurder of proefritmaker het voertuig veilig retourneert, worden de kopieën teruggegeven of vernietigd.

Om de voertuigcriminaliteit tegen te gaan, heeft BOVAG de bestaande lijst van de brancheorganisatie (ELENA Waarschuwingssysteem) uitgebreid met de mogelijkheid een kopie van de identiteitspapieren van de huurder te maken. Deze uitbreiding is opgenomen met als doel verbetering van het opsporen en vervolgen van verduistering van huurauto’s.

Verhuizing Schadegarant

Op donderdag 21 maart 2013 verhuist Stichting Schadegarant naar een andere locatie. Hierdoor zullen wij op woensdag 20 en donderdag 21 maart minder goed bereikbaar zijn. Vanaf vrijdag 22 maart 2013 is ons nieuwe adres met bijbehorende telefoonnummers als volgt:

Stationsweg Oost 184
3931 EW  Woudenberg
Tel. 085-902 08 77
Fax 085-902 08 75
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain December 2012

eXperate Schadenetvestigingen
eXperate algemeen
Omvang Schadegarantnetwerk
Berichtgeving rondom HiQure
Voorexpertise verplicht bij diefstal audio/navigatiesystemen
Betalingstermijn gewijzigd naar 14 dagen
‘Sturen op Rating’ door de gehele Delta Lloyd Groep
Verzekerde wil schadebedrag weten

eXperate Schadenetvestigingen

Per 1 januari 2013 hebben alle 78, bij Schadegarant aangesloten vestigingen van Schadenet minimaal de eXperate B-status. Deze primeur en unieke prestatie valt Schadenet ten deel vanwege de niet aflatende inzet om alle vestigingen in het primaire schadestroomstimulerings-netwerk van Schadegarant te krijgen. Schadenet draagt hiermee als eerste keten maximaal bij aan de doelstellingen van Schadegarant, optimalisering klanttevredenheid, schadelastverlaging en procesefficiency.

Schadenet directeur Leontine Sitters hierover; ‘Schadenet anticipeert op bewegingen in de markt en laat dit vroegtijdig tot uitdrukking komen in de aan Schadegarant aangeboden dossiers. Schadenet is daarnaast als eerste keten begonnen met de eXperate-sessies om zodoende in groepsverband ervaringen uit te wisselen. Schadenetvestigingen die structureel eXperate A/B scoren werden de benchmarks voor bedrijven met een lagere of wisselende score. De werkwijze/procedures van de beter presterende bedrijven werden langzaamaan ingevoerd bij de andere bedrijven. Voor bedrijven die structureel ondermaats scoorden, volgens de normen van Schadenet, werden extra eXperate sessies georganiseerd in de avonduren. Schadenet monitorde voorts op centraal niveau de ontwikkeling van eXperate van de vestigingen en bood ondersteuning om het door Schadenet gestelde doel, alle vestigingen minimaal eXperate B, te behalen. Ook nu werkt Schadenet al aan de reeds aangekondigde aanpassingen in eXperate, zodat bij doorvoering daarvan de Schadenetvestigingen reeds voorlopen op de concurrentie.’

Ook zeker vermeldenswaardig is de prestatie van CARe Schadeservice omdat de bij Schadegarant aangesloten vestigingen van CARe Schadeservice op één na allemaal in eXperate A of B zitten.

Schadegarant begint 2013 met een netwerk van louter A, B en C-bedrijven wat aangeeft dat alle bedrijven beter zijn gaan presteren. Deze kwaliteitsslag is voor verzekerden goed te merken en zal tot uitdrukking komen in de NPS-score in het continu 10x10 klanttevredenheidsonderzoek.

eXperate algemeen

Omdat de eXperate rating sinds de introductie van de nieuwe website en het zoekprogramma voor consumenten ook publiekelijk zichtbaar is, maakt Schadegarant de eXperate-indeling op het niveau van ketens en samenwerkingsverbanden ook openbaar. In onderstaande grafiek ziet u de indeling, waarbij de kolom zonder aanduiding de bedrijven zonder ketenbinding zijn.

De Schadegarantverzekeraars blijven de verzekerden adviseren binnen de keten van Schadegarantbedrijven te herstellen, waarbij enkele labels al sturen op eXperate rating (A of B) of op korte termijn hiertoe overgaan. Bij deze vorm van sturing is deelname aan een keten of samenwerkingsverband niet van belang. Het enige dat van belang is, is de eXperate rating en het aantal punten binnen de rating omdat daarop gesorteerd wordt in het zoekprogramma.

Omvang Schadegarantnetwerk

Daar er afscheid is genomen van een handvol bedrijven die structureel eXperate D of E scoorden en van een aantal bedrijven die de activiteiten gestaakt hebben, start Schadegarant 2013 met een netwerk van 614 autoschadeherstelbedrijven. Hiermee behoud Schadegarant het meest omvangrijke en wijdvertakte netwerk van Nederland, maar het doet ook recht aan het schadevolume van de Schadegarantverzekeraars. 97% van de bedrijven heeft het aanbod van Schadegarant om een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst te sluiten aangenomen. 3% koos voor een éénjarige overeenkomst.

Het netwerk dealers/merkerkend reparateurs is wel gekrompen ten opzicht van voorgaande jaren. Met ruim 1.400 bedrijven is dit netwerk ± 100 bedrijven kleiner dan voorgaand jaar. Bedrijfsbeëindigingen, concentratie van bedrijven en bedrijfseconomische overwegingen zijn hier debet aan. 1/3e van de dealerbedrijven koos voor een 1 jarige samenwerkingsovereenkomst per 1 januari en 2/3e voor een 3 jarige.

Berichtgeving rondom HiQure

Via enkele schadeherstellers is Schadegarant is bezit gekomen van een schrijven van Dekra waarin de suggestie gewekt werd dat HiQure voor ‘de gestuurde schadestroom’ een verplichting werd. Daar Schadegarant hieromtrent nog geen enkel standpunt heeft ingenomen, is het schrijven voor wat betreft Schadegarant dan ook voorbarig geweest. Uit de inventarisatie bij de procedure voor de samenwerkingsovereenkomst bleek ook dat nog niet alle schadeherstelbedijven in 2013 de HiQure normen omarmen. Zodra Schadegarant een besluit genomen heeft over kwaliteitsborging van uitgevoerd schadeherstel, verneemt u dat vanzelfsprekend via eXplain.

Voorexpertise verplicht bij diefstal audio/navigatiesystemen

Zoals beschreven op pagina 12 van de Werkwijze Schadegarant is het nog steeds verplicht om bij diefstal van een audio/navigatiesysteem voorexpertise aan te vragen. Dit heeft te maken met de afschrijving die verzekeringsmaatschappijen op dergelijke systemen willen toepassen.

Betalingstermijn gewijzigd naar 14 dagen

Om de (ruit)schadeherstelbedrijven tegemoet te komen heeft het bestuur van Stichting Schadegarant en Glasgarant besloten om de betalingstermijn te verkorten. Vanaf 1 januari 2013 is de betalingstermijn gewijzigd van 30 dagen naar 14 dagen. Deze wijziging is opgenomen in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van Schadegarant.

‘Sturen op Rating’ door de gehele Delta Lloyd Groep

Bij de meeste auto(schadeherstel)bedrijven is het geruime tijd bekend dat ABN AMRO Verzekeringen deel uitmaakt van de Delta Lloyd Groep. ABN AMRO Verzekeringen stuurt daarom ook op rating. Dit betekent dat er alleen een korting op het eigen risico wordt gegeven als verzekerden hun schaden door een A of B gekwalificeerd Schadegarantbedrijf laten herstellen. Ook Ohra maakt deel uit van de Delta Lloyd Groep.

Verzekerde wil schadebedrag weten

Via de 10x10 enquête van Schadegarant wordt regelmatig door verzekerden opgemerkt dat het auto(schadeherstel)bedrijf het schadebedrag niet kenbaar heeft gemaakt. Dit terwijl verzekerden het schadebedrag graag willen weten en het, conform de bij de samenwerkingsovereenkomst horende Werkwijze van Schadegarant (pagina 16, punt 16 ‘Aflevering hersteld voertuig’), wel verplicht is.  Door op dit punt te verbeteren kunt u uw score op klanttevredenheid verhogen en daarmee uw eXperate positief beïnvloeden. Klanttevredenheid gaat in 2013 deel uitmaken van eXperate.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain augustus 2012

Andere opzet en verspreiding eXplain
eXposure management informatie
Tariefofferteprocedure 2013
Samenwerkingsovereenkomst 2013
Respons op de 10x10 enquête
Signalen n.a.v. de 10x10 enquête
Mogelijk waarborgfonds

Andere opzet en verspreiding eXplain

Via de ‘eXplain’ nieuwsbrieven worden de bij Schadegarant aangesloten auto(schadeherstel)bedrijven op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Vanaf september 2012 zal, mede vanwege de ingebruikname van de nieuwe websites, de verspreiding van eXplain iets gaan wijzigen. Met behulp van een nieuwe mailgenerator kan Schadegarant ook subgroepen mailen, bijvoorbeeld in geval van een lokale hagelcalamiteit. Wat blijft is dat eXplain standaard wordt gemaild naar alle individuele bedrijven én dat alle uitgaven met algemene informatie op de website gepubliceerd worden. eXplains met betrekking tot bijvoorbeeld tariefontwikkelingen worden alleen gemaild. Door kleurgebruik zal duidelijker onderscheid gemaakt worden tussen eXplains van Schadegarant en Glasgarant.
De eXplains worden gemaild naar het bij Schadegarant vastgelegde e-mailadres.

eXposure management informatie

Recentelijk is het Schadegarant management informatiesysteem ‘eXposure’ voor verzekeraars opgeleverd. In eXposure zijn de gegevens van gesloten eXchangedossiers opgenomen. Door middel van eenvoudige selecties in speciaal hiervoor aangepaste software kunnen duidelijke overzichten per verzekeraar worden gemaakt. Verzekeraars kunnen hiermee ontwikkelingen in hun schadestroom volgen en dit vergelijken met de stroom die buiten Schadegarant om wordt afgewikkeld.

Bij wijze van proef gaat Schadegarant een standaard eXposure overzicht voor aangesloten autoschadeherstelbedrijven met de herstelfunctie maken en deze periodiek mailen. In dit overzicht staan: het aantal gesloten dossiers, het (rekenkundig) gemiddelde schadebedrag en het aantal/percentage dossiers met de behandeladviezen Administratief, Tele en Fysiek.

Bovengenoemde cijfers worden gepresenteerd met navolgende inzichten:

• Verzekeringsconcernniveau, aantal gesloten dossiers per verzekeraar
• Schadeoorzaak, aantal gesloten dossiers per schadeoorzaak
• Dealerniveau, aantal gesloten dossiers via de dealers
• Maand/jaar, aantal gesloten dossiers per maand

Een voorbeeld uit een overzicht van een individueel bedrijf van jan-jun 2012:

Schadegarant wil met de eXposure-overzichten voorzien in de behoefte aan management informatie op individueel bedrijfsniveau voor de aangesloten autoschadeherstelbedrijven. 
Bedrijven kunnen vaak ook management informatie uit het eigen back-office systeem halen, maar eXposure haalt de informatie uit één bron; eXchange. Doordat de informatie maandelijks automatisch wordt verstrekt is de ontwikkeling van de Schadegarantschaden bij een individueel bedrijf goed te volgen.

Tariefofferteprocedure 2013

Uiterlijk op maandag 27 augustus 2012 zal de procedure voor de maximaal te hanteren uurtarieven voor 2013 voor bedrijven met de herstelfunctie weer van start gaan. Op de inmiddels bekende manier worden de maximaal te hanteren uurtarieven gerelateerd aan de eXperate rating van de herstelbedrijven. Hoe beter de eXperate-score, des te meer ruimte om de uurtarieven aan te passen. Hierdoor zien de bedrijven een goede eXperate-score terug in de maximaal te hanteren uurtarieven. In de e-mail met als onderwerp-regel ‘Schadegarant offerte uurtarieven 2013’, die de bedrijven met de herstelfunctie uiterlijk 27 augustus ontvangen, wordt de procedure zoals gewoonlijk weer toegelicht en kunnen de bedrijven snel en eenvoudig de offerte uitbrengen of de maximaal te hanteren tarieven direct accorderen. Aan het eind van de procedure kunnen de vragen/antwoorden voor de eigen administratie geprint worden. Op donderdag 6 september 2012 sluit de tariefofferteprocedure.

Samenwerkingsovereenkomst 2013

Het bestuur van Schadegarant zal eind september 2012 een besluit nemen over de nieuwe herziende samenwerkingsovereenkomst en uitgangspunten en gedragsregels voor samenwerking. Met de nieuwe overeenkomst wil het bestuur meer helderheid scheppen en de goede band met de samenwerkende auto(schadeherstel)bedrijven benadrukken. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal in oktober 2012 worden voorgelegd. Door middel van een aparte procedure, vergelijkbaar met de tariefofferteprocedure, kunnen bedrijven aangeven of zij met Schadegarant wensen samen te werken.

Respons op de 10x10 enquête

De respons op 10x10 klanttevredenheidsmeting was met 38% in juni uitzonderlijk hoog. De netto promotor score (NPS) was met +57 voor de autoschadeherstelbedrijven en +48 voor de verzekeraars ook uitzonderlijk hoog, wat aangeeft dat de verzekerden van de Schadegarantverzekeraars over het algemeen dik tevreden zijn over de afwikkeling van de autoschade bij de autoschadeherstelbedrijven.

Met scores op de afzonderlijke onderdelen van een acht of hoger valt de ‘lage’ score (7,8) m.b.t. de voorlichting bij aflevering van de herstelde auto op. Verzekerden geven hiermee aan iets meer uitleg over het herstel bij aflevering van de herstelde auto op prijs te stellen. Het is dan ook raadzaam om hier meer aandacht aan te besteden en verzekerde actief te wijzen op de uitgevoerde werkzaamheden en trots te zijn op het resultaat.

Signalen n.a.v. de 10x10 enquête

Aan het einde van de 10x10 enquête heeft verzekerde de mogelijkheid om nog een vraag te stellen of een opmerking te maken. Dit kan een klacht of een compliment zijn over de schadehersteller of de verzekeraar. De reacties hierop worden door Schadegarant via mail doorgestuurd met het uiteindelijke doel om het compliment over te brengen of de klacht onder de aandacht te brengen zodat dit opgelost kan worden. In geval van klachten zal Schadegarant nimmer overgaan tot directe sanctionering omdat daarvoor altijd hoor en wederhoor wordt toegepast.

Mogelijk waarborgfonds

Uit de Schadegarant signalenregistratie komt naar voren dat het veld ‘Mogelijk waarborgfonds (WBF)’ vaak niet correct wordt toegepast. Het gevolg is dat de verplichte fysieke voorexpertise voor WBF-schaden niet meer kan plaatsvinden. Zonder het verplichte expertiserapport, waarin officieel verklaard wordt dat de schade daadwerkelijk afkomstig is van een motorvoertuig, kunnen verzekeraars de claim niet bij het WBF indienen en blijft er dus een kostenpost open staan.

Praktijkvoorbeelden
De volgende twee situaties worden vaak gesignaleerd:

• Tijdens de schademelding is de optie ‘Mogelijk WBF’ wel op ‘Ja’ gezet. Ondanks dit er wordt geen voorexpertise aangevraagd.

TIP:
Zorg te allen tijde dat er scherp op deze melding wordt gelet door dit op te nemen in de standaard werkwijze van uw bedrijf.

• Het veld ‘Mogelijk WBF’ is door het auto(schade)herstelbedrijf op ‘Nee’ gezet terwijl de schadeoorzaak ‘Aanrijding met voertuig’ is. Ondanks dit wordt er niet uitgezocht of het motorvoertuig wat de schade veroorzaakte wel of niet bekend is zodat er indien nodig nog op tijd een voorexpertise aangevraagd kan worden.

TIP:
Neem in de standaard werkwijze van uw bedrijf op dat er, in geval van een ‘Aanrijding met voertuig’, te allen tijde de controlevraag wordt gesteld of het voertuig/tegenpartij wel/niet bekend is.

Aansprakelijkheid
De verzekeraar kan het auto(schade)herstelbedrijf aansprakelijk stellen voor het aanleveren van een onvolledig schadedossier. Het auto(schade)herstelbedrijf zal dan de kosten van de niet indienbare WBF-claim voor rekening moeten nemen. Voldoende reden om mogelijk WBF situaties te allen tijde scherp in de gaten te houden!
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain juni 2012

Aankondiging start audits

Aankondiging start audits

Zoals aangekondigd in eerdere eXplains, is Schadegarant bezig met het implementeren van audits in haar schadeherstelnetwerk. Het aantal expertises zal drastisch worden teruggebracht zodat de tijd die de bedrijven met de herstelfunctie per kwartaal besteden aan de audits niet meer zal zijn dan de tijd die zij momenteel besteden aan expertises. De eerste proefaudits zijn inmiddels geweest en zijn als positief ervaren door de herstellers, MSXI en Schadegarant. Vanwege de positieve ervaringen tijdens de proefaudits is besloten om vanaf 1 juni 2012 alle Schadegarant schadebedrijven te gaan bezoeken. Elke hersteller zal dit komende kwartaal voor een audit in aanmerking komen. De auditors bezoeken de autoschadeherstelbedrijven onaangekondigd en zouden het plezierig vinden om binnen een kort tijdsbestek  (± 15 minuten) met de audit aan te vangen. Dit vanwege de wens van de auditors om per dag 3 complete audits gedegen te kunnen uitvoeren. De MSXi-auditors die u namens Schadegarant kunnen bezoeken zijn:
• Xander Vriens
• Peter-Paul Leentvaart
• Egbert Laagland
• Martin Vriens

Zij zullen zich voorstellen en om een vijftal dossiers vragen. Deze dossiers dienen binnen een half uur inzichtelijk te zijn. Daarnaast zullen zij om een rondleiding door uw bedrijf vragen. Alles bij elkaar zal de audit ongeveer 2 uur duren, waarvan u ongeveer een ½ uur bezig zult zijn met de rondleiding. De overige tijd zullen de auditors besteden aan het controleren van de dossiers en het stellen van vragen. De auditors hebben geen vast werkgebied, dus mogelijk krijgt u bij een volgende audit te maken met een andere auditor. De audits zullen nog niet meetellen voor eXperate. De eerste audits zijn puur ter inventarisatie. Wanneer de audits onderdeel worden van eXperate zal dit ruimschoots van te voren worden aangekondigd via eXplain.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain april 2012

10x10 enquête met een zeer goed resultaat voor Schadegarantherstellers
Emailadres verzekerde
Signalenprocedure
Voortgang Audits
eXperate Q2 2012
Bekendmaking eXperate
DSM na 1 mei 2012 niet langer gastgebruiker in eXchange
VOC gaat door met het aanbieden van cursus eXchange+

Klanttevredenheid

10x10 enquête met een zeer goed resultaat voor Schadegarantherstellers
Uit de recent gestarte digitale ‘10x10’ Schadegarant enquête onder verzekerden die voor autoschadeherstel gebruik hebben gemaakt van het netwerk Schadegarantbedrijven, blijkt dat deze verzekerden de schadeafhandeling binnen het Schadegarantnetwerk gemiddeld een 8,3 geven.

Verzekerden ontvangen per e-mail een link naar de enquête en reageren daar veelvuldig op. De gemiddelde respons bedraagt dan ook meer dan 30%. In de enquête wordt gevraagd naar de keus voor het auto(schadeherstel)bedrijf, de ervaringen met het bedrijf, de mening over de geboden voordelen van een Schadegarant afwikkeling en of men op basis van de recente ervaring het auto(schadeherstel)bedrijf of de verzekeraar zou aanbevelen aan anderen.

Schadestroomstimulering
53% van de respondenten geeft aan het advies van de verzekeraar of verzekeringsadviseur te hebben opgevolgd en is op deze manier binnen het Schadegarant netwerk terecht gekomen. Het uitgebrachte advies met betrekking tot het hersteladres waardeert men met een 8,4. 36% koos voor het auto(schadeherstel)bedrijf vanwege eerdere goede ervaringen met het bedrijf en bij 10% werd het bedrijf aanbevolen door familie, vrienden of collega’s.

Prestaties auto(schadeherstel)bedrijf
Een deel van de vragen heeft betrekking op de ervaring van verzekerde bij het auto(schadeherstel)bedrijf. Opvallend hoog is de waardering voor de kwaliteit van het schadeherstel; verzekerden geven daar een 8,7. De ontvangst bij het bedrijf en de mogelijkheid om de schade op korte termijn te kunnen laten herstellen krijgen beide een 8,4. Een 8,3 wordt gegeven voor de voorlichting over de gang van zaken rond het schadeherstel. Het gratis ter beschikking gestelde vervangend vervoer wordt beoordeeld met een 8,2. De laagste score, een 7,9, is voor de uitleg bij het afleveren van de auto.

Waardering verzekeraar
De hoogste waardering geven verzekerden aan het gemak van de rechtstreekse uitkering van het schadebedrag aan het autoschadeherstelbedrijf. Het niet hoeven voorschieten van het schadebedrag wordt gewaardeerd met een 9,0. Het voordeel van een lagere schadelast binnen de keten van Schadegarantbedrijven wordt of in een lagere premie of middels een korting op het eigen risico vanzelfsprekend doorgegeven aan verzekerden. Dit waardeerden verzekerden met een 8,7.

Deze resultaten geven weer dat verzekerden van de Schadegarantverzekeraars zeer tevreden zijn over de afhandeling van hun autoschade. De netto promotor score (nps) voor Schadegarant verzekeraars komt gemiddeld uit op +40. Voor het auto(schadeherstel)bedrijf ligt deze zelf gemiddeld op + 50.

Met ruim 1.700 respondenten is de ‘10x10’ Schadegarantenquête representatief voor de gehele keten. Zodra het aantal waarnemingen nog groter is worden de resultaten opgenomen in eXperate, het waarderingssysteem voor de individuele autoschadeherstelbedrijven van Schadegarant. Met de opname in eXperate van klanttevredenheid en de audits op uitgevoerd schadeherstel, die op korte termijn van start gaan, kunnen verzekerden er nog meer op vertrouwen dat zij bij hun Schadegarantverzekeraar en –hersteller verzekerd zijn van goed autoschadeherstel.

E-mailadres verzekerde

Het e-mailadres van verzekerde dat gebruikt wordt voor het klanttevredenheidsonderzoek is het e-mailadres dat in het schadedossier vermeld staat. Het e-mailadres kan vermeld zijn in de polisgegevens of door u na daartoe verkregen toestemming van verzekerde in eXchange ingevoerd zijn. De gegevens in het schadedossier zijn conform de overeenkomst tussen Schadegarant en herstelbedrijven automatisch eigendom van Schadegarant. De NAW gegevens van verzekerde en zijn e-mailadres zullen verder uitsluitend gebruikt worden voor klanttevredenheidsmetingen en/of een kwaliteitsaudits die Schadegarant regelmatig uitvoert / onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren. Omdat Schadegarant het e-mailadres gebruikt om namens de verzekeraar/volmacht klanttevredenheid te meten, is het goed om verzekerde hiervan van te voren in kennis te stellen en formeel om toestemming te vragen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door / in opdracht van Schadegarant en Schadegarant heeft in de overeenkomst met verzekeraars geborgd dat de in de dossiers aanwezige informatie, waaronder ook het e-mailadres, onder strikte voorwaarden gebruikt kan worden. Verzekerden die het verzoek tot deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek via e-mail krijgen, kunnen dit verzoek naast zich neerleggen en kiezen voor ‘uitschrijven’. Het e-mailadres wordt dan permanent verwijderd uit de bestanden en kan - ook in de toekomst - niet meer gebruikt worden. Om verzekerden toestemming voor gebruik van het e-mailadres voor klanttevredenheidsmetingen en kwaliteitsaudits te kunnen laten geven, is het raadzaam om onderstaande tekst onderdeel te laten uitmaken van de reparatieopdracht die verzekerde dient te ondertekenen:

Verzekerde staat toe dat het door verzekerde verstrekte e-mailadres gebruikt mag worden voor in opdracht van de schadeverzekeraar uit te voeren klanttevredenheids- en/of kwaliteitsonderzoeken. Een dergelijk onderzoek zal namens de schadeverzekeraar worden uitgevoerd door /onder verantwoordelijkheid van Stichting Schadegarant. Verzekerde heeft na het ontvangen van een uitnodigingse-mail om deel te nemen aan zo'n klanttevredenheidsonderzoek nog de mogelijkheid om zonder opgaaf van reden deelname te weigeren. Het e-mailadres zal dan definitief worden verwijderd en niet meer gebruikt worden.

Signalenprocedure

In 2012 staat klanttevredenheid hoog op de agenda van verzekeraars en dus ook van Stichting Schadegarant. Signalen, zowel positieve als negatieve, maken onderdeel uit van de totale klanttevredenheid in de eXperate score. In dit kader is de signalenprocedure enigszins aangepast.
Alle signalen die bij Schadegarant binnenkomen worden voortaan schriftelijk (per e-mail) in behandeling genomen. Op deze manier krijgen alle betrokken partijen de kans om hun reactie op het signaal te geven. Afhankelijk van de uitkomst kan nader onderzoek ingesteld worden.
Na dit proces van hoor en wederhoor wordt, in overleg met de Relatiemanager, beoordeeld of en in hoeverre het signaal invloed heeft op de eXperate score van het betrokken auto(schadeherstel)bedrijf. Het auto(schadeherstel)bedrijf wordt hier vervolgens schriftelijk (per e-mail) van op de hoogte gebracht.

Voortgang Audits

De voorbereidingen voor de operationalisering van de audits zijn in volle gang. MSXi, die de audits voor Schadegarant (en Glasgarant) gaat uitvoeren is in samenspraak met Schadegarant doende om de systemen in te richten en medewerkers op te leiden om op korte termijn te starten met de eerste proef-audits bij een select aantal bedrijven.
Na de proef-audits en de nodige bijstellingen kan gestart worden met de structureel uit te voeren audits.

eXperate Q2 2012

Binnen eXperate hebben zich ten opzichte van de vorige meting Q1 2012 de gebruikelijke verschuivingen voorgedaan. Door de inspanningen van bedrijven én door het uitblijven van gerichte actie van andere bedrijven is het vooral stuivertje wisselen tussen B en C, de grootste groepen binnen eXperate. Nu de labels van de Delta Lloyd groep al enige tijd sturing op eXperate rating toepassen, zijn ook verschillen in aantallen afgewikkelde dossiers goed waarneembaar. De B-bedrijven wikkelen gemiddeld 28% meer dossier af dan C-bedrijven. Gelet op het verschil in gemiddelde schadelast blijft het voor Schadegarantverzekeraars onveranderd interessant om de sturing naar de A- en B-bedrijven te intensiveren.

eXperate Q2 2012 t.o.v. Q1 2012

In de prestaties van verschillende ketens is in vergelijking met het vorige kwartaal wel het nodige gewijzigd. De best presterende keten van het vorige kwartaal is voorbijgestreefd en de niet-ketengebonden bedrijven (zie pijl) zijn gemiddeld iets minder gaan presteren, maar er blijft één keten minder presteren en vandaar dat de plekken op de ranglijst gehandhaafd blijven.

ketens versus niet-ketengebonden

Bekendmaking eXperate

Tot op heden konden autoschadeherstelbedrijven de individuele eXperate score aan het begin van elk kwartaal raadplegen op de website van Schadegarant. Na het inloggen was de totaalscore en de punten voor de individuele onderdelen per kwartaal te zien. Omdat Schadegarant het van grote waarde vindt dat de bedrijven goed en snel op de hoogte zijn van de score, zal de eXperate score vanaf Q2 2012 als rapport gemaild worden naar alle individuele bedrijven. De rapportage lijkt in grote lijnen op de rapportage op de website, maar is verbeterd door kleine meters die de score op elk onderdeel weergeven. De rapportage is onderdeel van een nieuw management informatiesysteem ‘eXposure’ waarmee Schadegarant de aangesloten bedrijven in de toekomst meer informatie gaat geven.
Vanaf 4 april kunt u de eXperate score als pdf-rapport in uw mailbox verwachten.

DSM na 1 mei 2012 niet langer gastgebruiker in eXchange

DSM Verzekeringen (173) was gastgebruiker in eXchange, maar vanwege een bestuursbesluit is het niet langer mogelijk om gebruik te maken van eXchange als de risicodragende verzekeraar géén Schadegarantverzekeraar is. DSM verzekeringen zal na 1 mei 2012 niet meer te selecteren zijn in eXchange en de Schadegarantcondities zijn op DSM niet meer van toepassing.
U kunt lopende eXchange dossiers afwikkelen tot en met 1 augustus 2012. Voor het maken van eventueel nieuwe schademeldingen neemt u contact op met DSM Verzekeringen.

VOC gaat door met het aanbieden van cursus eXchange+

Vanaf april 2012 biedt VOC periodiek een eXchange cursus aan aan alle Schadegarantherstellers. Deze mogelijkheid is gecreëerd voor de Schadegarantherstellers om voor de puntentoekenning in geval van bijvoorbeeld personele mutaties in aanmerking te blijven komen. Personele mutaties dienen dan ook doorgegeven te worden aan VOC.
Ook voor nieuw aan te sluiten bedrijven wordt hiermee de mogelijkheid geboden om juist met het eXchangeprogramma te werken en om haar eXperatepunten te halen. Uiteraard kunnen Schadegarantherstellers er ook voor kiezen om meer dan de benodigde twee certificaten in huis te halen. Aanmelden voor de cursus kan via de website van VOC inschrijven eXchange cursus VOC. Tijdens de cursus komen de basisprincipes van autoschadeafwikkeling via eXchange aan de orde en wordt dieper ingegaan op het juist calculeren van autoschaden voor Schadegarant. Uit met name de eXperate groepssessies is gebleken dat er behoefte is aan een dergelijke cursus. De cursus is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de schadecalculaties en het afwikkelen van schadedossiers via eXchange. De opgedane kennis zal de calculator helpen bij het vlot en foutloos afwikkelen van de schadedossiers in eXchange, een vermindering van de werkdruk en mogelijk een betere score in eXperate.
VOC biedt de cursus aan in haar opleidingscentrum in Nieuwegein. De cursus kost € 360,- exclusief BTW en komt tot en met 31 juli in aanmerking voor verstrekking van de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Zie voor de voorwaarden voor de subsidie www.oocinfo.nl
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain maart 2012

Zurich Schade treedt toe tot Schadegarant

Zurich Schade treedt toe tot Schadegarant

Zurich Schade treedt op 1 mei 2012 toe tot Schadegarant en gaat dan gebruikmaken van het netwerk van Schadegarantbedrijven.

Zurich Schade, wiens belangen in Nederland worden behartigd door Turien & Co Assuradeuren gaat het eigen netwerk van autoschadeherstelbedrijven, waarmee men tot op heden werkte, ontmantelen. De bedrijven die nu deel uitmaken van het netwerk van Zurich hebben bericht ontvangen omtrent de overgang naar Schadegarant.

Zurich ziet veel voordelen in de samenwerking met Schadegarant vanwege het omvangrijke netwerk auto(schadeherstel)bedrijven, het schadeafwikkelingsplatform eXchange en de statistische en technische schadefilters eXpect en eXpectech. Ook de gebundelde kennis van de schademarkt met de mogelijkheden die dit biedt om het afwikkelingsproces efficiënter te laten verlopen en de schadelast te verlagen, worden door Zurich positief beoordeeld.

De bij Schadegarant aangesloten dealerbedrijven, merkerkend reparateurs en autoschadeherstelbedrijven kunnen verzekerden van Zurich vanaf 1 mei 2012 de voordelen van een Schadegarantafhandeling bieden. Verzekerden van Zurich hebben een groene kaart met daarop NL-139. In eXchange kunnen de schadedossiers worden aangemaakt voor verzekerden van Zurich. Deze verzekerden hebben een groene kaart met daarop NL-139 in rubriek 4.

Het aantal autoschadedossiers dat Zurich/Turien via Schadegarant gaat afwikkelen is een welkome aanvulling op het huidige aantal dossiers. Schadegarant kan hiermee een substantieel aantal dossiers per aangesloten autoschadeherstelbedrijf blijven aanbieden en verstevigt zo de goede en unieke samenwerking met haar uitgebreide netwerk auto(schadeherstel)bedrijven.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain januari 2012

eXperate Groepssessies 2012
Audits
eXperate Q1 2012
Cabrio-schade
Schadestroomstimulering WA-schaden door verzekeraars
Nota jaarvergoeding 2012 digitaal
Schademeldingen door dealers

eXperate Groepssessies 2012

In 2011 hebben meer dan 1.000 medewerkers van Schadegarantbedrijven de eXperate groepssessies bezocht. Ketens, lakleveranciers, importeurs en bedrijven die in groepsverband opereren organiseerden de vele sessies op diverse locaties in Nederland. In de sessies werden de laatste ontwikkelingen in de branche en binnen het Schadegarant netwerk toegelicht en bediscussieerd en werden de eXperate scores van de aanwezige bedrijven besproken. De bedrijven konden hun eigen score goed vergelijken met andere bedrijven en gezamenlijk bespreken welke acties wenselijk of noodzakelijk zijn om de score te handhaven of te verbeteren. De openheid en interactie hebben er toe geleid dat de sessies al lang van tevoren zijn geboekt en volgepland. Ook voor 2012 zijn al weer veel sessies gepland.

Het succes van de groepssessies en de door de bedrijven uitgesproken voorkeur voor de sessies in plaats van individuele bezoeken hebben geleid tot de strategische beslissing om te stoppen met de structurele individuele bedrijfsbezoeken. Vanaf 2012 zijn de eXperate groepssessies de gelegenheden waarbij Schadegarant als klant contacten onderhoudt met de leveranciers, de auto(schadeherstel)bedrijven.

Om te zorgen dat alle bedrijven in de gelegenheid zijn de eXperate sessies te bezoeken houdt Schadegarant een administratie bij. Dit is de reden dat wanneer u wordt uitgenodigd door een keten, lakleverancier, importeur o.i.d. u gevraagd wordt uw Schadegarant debiteurnummer op te geven. Het deelnemen aan de groepssessies is geen verplichting, maar wel sterk aan te raden. Voor bedrijven die niet door een externe partij worden uitgenodigd zal Schadegarant zelf enkele sessies organiseren. Data/locaties verneemt u via eXplain.

Als gevolg van deze beleidswijziging zal het aantal relatiemanagers worden teruggebracht van 3 naar 2 en zullen Stephan Bauer en Frits Hillebrandt de groepssessies continueren, schouwingen uitvoeren, signalen behandelen en in voorkomende gevallen bedrijven individueel bezoeken/begeleiden. Dit laatste voor onderwerpen die echt individueel besproken moeten worden zoals bijvoorbeeld fusies, overnames etc. Een en ander betekent dat Schadegarant afscheid zal nemen van relatiemanager Arthur Boers, die de afgelopen 7 jaar bedrijven in regio West bezocht. Wij danken de heer Boers voor zijn inzet voor Schadegarant en wensen hem veel succes toe. Bedrijven uit de regio West kunnen, zo lang de nieuwe rayonverdeling nog niet definitief is, hun vragen richten aan info@schadegarant.nl. Vanuit het secretariaat zal dan gezorgd worden dat de vragen/berichten bij Stephan Bauer of Frits Hillebrandt terechtkomen.

Audits

De al eerder aangekondigde audits op Schadegarantschaden zullen in 2012 uitgevoerd worden. Uit een zorgvuldig uitgevoerd selectietraject is door Schadegarant gekozen om de audits te laten uitvoeren door een externe partij met zeer een lange staat van dienst met betrekking tot audits in de automotive sector; MSX international. MSXi zal namens Schadegarant alle aangesloten bedrijven periodiek gaan auditen en de resultaten rapporteren, zodat deze t.z.t. meegewogen kunnen worden in eXperate. Tezamen met de resultaten van de klanttevredenheidsmeting en de bestaande metingen t.a.v. schadelast en procesefficiency betekent dit dat eXperate een nog betere afspiegeling wordt van de bijdrage aan de doelstellingen van Schadegarant van elk individueel aangesloten auto(schadeherstel)bedrijf.
Schadegarant streeft ernaar om het tijdsbeslag van de audits neutraal te houden door veel minder vaak tele- en fysieke expertise toe te passen. Door het kwaliteitsbesef bij auto(schadeherstel)bedrijven, de geavanceerde filters en gewijzigde expertisebeleid van de individuele verzekeraars zijn expertises minder vaak noodzakelijk en de hierdoor vrijkomende tijd kan dan zeer nuttig worden aangewend voor o.a. audits.

eXperate Q1 2012

eXperate Q1 12 is redelijk stabiel in vergelijking met Q4 11. Er zijn weliswaar enkele verschuivingen binnen de eXperate categorieën, maar het totaal per categorie wijzigt niet of nauwelijks.

eXperate Q1 12 t.o.v. Q4 11

Het gemiddeld aantal doorgangen lag over de meetperiode voor eXperate Q1 12 op 275 schaden per jaar waarmee Schadegarant een klant van formaat blijft voor de aangesloten bedrijven. B-bedrijven wikkelden 28% meer schaden af dan C-bedrijven.

De prestaties van niet ketengebonden bedrijven (zie pijl) t.o.v. ketens zijn verslechterd. De beter presterende ketens hebben hun prestaties nog verder verbeterd. Hier zijn de effecten van de eXperate groepssessies én de toegenomen aandacht voor eXperate vanuit de ketens duidelijk waarneembaar.

Cabrio-schade

Doordat cabrioletten aan populariteit winnen worden er meer en meer cabrioletten aangeboden met schade. Ondanks dat er meer van deze auto’s rondrijden, zijn er maar weinig autoschadebedrijven gespecialiseerd in herstel van de cabrioletkappen. Als een cabrio met schade wordt aangeboden is het goed om te weten dat er een netwerk van enkele gespecialiseerde bedrijven in Nederland bestaat. Cabrio-Partner Nederland B.V. werkt met enkele collega’s samen en kan u met raad en daad bijstaan bij schade aan cabrioletten. Cabrio-Partner beschikt over meer dan 25 jaar cabrioletkappen-ervaring en levert en monteert voor alle merken auto’s cabrioletkappen. De meeste cabrioletkappen zijn op voorraad, anders binnen enkele dagen leverbaar en worden geleverd met 4-6 jaar garantie. Alle werkzaamheden vinden plaats onder FOCWA garantie. In sommige gevallen is vervanging van pvc-ruiten mogelijk.

Door gebruik te maken van gespecialiseerde kennis kunt u kwalitatief hoogwaardig diensten leveren én de schadelast beperken.

Cabrio-Partner B.V.
Rijksstraatweg 22a
3956 CR LEERSUM
T 0343-456599
F 0343-453714
E info@cabrio.nl
www.cabrio.nl

Schadestroomstimulering WA-schaden door verzekeraars

Op de in december 2011 uitgevoerde inventarisatie inzake de schadestroomstimulering van WA-schaden van verzekerden van de Schadegarantverzekeraars is door de bij Schadegarant aangesloten auto(schadeherstel)bedrijven overwegend positief gereageerd. De respons op de vragenlijst was 83,5% en 96,1% daarvan is bereid om WA-verzekerden met eigen-schuld schaden tegen Schadegarantcondities bij directe sturing te helpen. Vervangend vervoer hoeft hierbij niet gratis ingezet te worden, maar mag wel gratis of tegen een vergoeding aangeboden worden. Een groot deel van de bedrijven heeft ook hiervoor voor verzekerde een aantrekkelijk voorstel gedaan.

De respons op de WA-sturing was dusdanig positief dat het bestuur van Schadegarant heeft besloten om WA-sturing op zo kort mogelijke termijn deel uit te laten maken van het Schadegarant schadestroomstimuleringsmodel en uiterlijk per 1 januari 2013 ook van de samenwerkingsovereenkomst. Enkele verzekeraars willen WA-verzekerden op zeer korte termijn al gaan wijzen op de mogelijkheid om gebruik te maken van de Schadegarantbedrijven! Schadegarant zal een lijst van bedrijven gaan verzorgen die deze service bieden aan verzekerden en deze lijst via de nieuwe website van Schadegarant onder de aandacht brengen van WA-verzekerden. Vanzelfsprekend geldt de WA-service alleen als verzekerde de auto voor herstel aanbiedt en er ook daadwerkelijk herstel plaatsvindt. Vooralsnog kunnen en hoeven de schaden niet via eXchange verwerkt te worden. Indien u een WA-verzekerde van één van de Schadegarantverzekeraars wilt helpen, dan dient u de schade tegen ten hoogste de uurtarieven bij directe sturing te herstellen en kunt u de door u toegepaste korting op onderdelen en de lakindex toepassen. Zodra individuele verzekeraars de WA-service actief gaan promoten, berichten wij u daar vanzelfsprekend over.

Nota jaarvergoeding 2012 digitaal

De nota voor de jaarvergoeding ontvangt u vanaf heden digitaal en niet meer per post. De digitale nota wordt als pdf aan alle bij Schadegarant aangesloten auto(schadeherstel)bedrijven verzonden. Hiervoor worden de door de bedrijven opgegeven emailadressen gebruikt die in eXchange vermeld staan. Indien de nota bestemd is voor een andere afdeling binnen uw bedrijf, dan dient u zelf zorg te dragen voor toezending aan deze afdeling.

Schademeldingen door dealers

Een in eXplain terugkerend onderwerp is het aanmaken van schademeldingen in eXplain door dealers met de distributiefunctie. Dealers dienen te controleren of een klant die een schadeauto aanbiedt voor reparatie mogelijk verzekerd is bij één van de Schadegarantverzekeraars of een gevolmachtigd agent én of de klant gebruik wenst te maken van de Schadegarantregeling. Verzekerden waarbij dat niet gecontroleerd wordt lopen de mogelijke voordelen mis en daarnaast kan het een negatieve invloed op de schadelast hebben. Dealers kunnen zelf de schademelding in eXchange aanmaken, dus hebben de informatie of de klant wel/geen Schadegarantvoordelen geboden kan worden zelf voorhanden. Verzekeraars zullen strikter gaan toezien op het naleven van de Schadegarant samenwerkingsovereenkomst door dealers.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain november 2011

Aanbiedtermijn Schadegarantdossiers in eXchange verruimd
Distributiefunctie 2012
Mail vanuit Schadegarant
Websites
eXperate Q4 2011
E-mailadres verzekerde/berijder in eXchange
Aandachtspunten t.b.v. voertuiggegevens in eXchange
AEGON per 1 november 2011 uit Schadegarant

Aanbiedtermijn Schadegarantdossiers in eXchange verruimd

Een afvaardiging van het Schadegarantbestuur heeft recent overleg gehad met enkele schadeherstellers. De aanwezige schadeherstellers weerspiegelden het netwerk van Schadegarant en voerden een constructieve dialoog met de aanwezige verzekeraars. Een van de punten waarop de schadeherstellers de aandacht vestigden was de aanbiedtermijn van de calculaties bij Schadegarant. Volgens de huidige werkwijze dient een dossier te worden aangeboden op de dag van aanvang van herstel, vóór 16:00 uur. Volgens de herstellers verhoogt dit de druk op de front-office medewerkers en zij pleiten dan ook voor verruiming van de termijn. Nog tijdens het overleg zijn de voor- en nadelen van verruiming van de aanbiedtermijn besproken en werd besloten dat de termijn verruimd kon worden.  Omdat de werkwijze snel aangepast kan worden en er geen aanpassingen in eXchange doorgevoerd hoeven te worden, kan de verruimde aanbiedtermijn voor bedrijven met de herstelfunctie al per dinsdag 1 november 2011 ingaan. Vanaf 1 november 2011 dient een dossier in eXchange uiterlijk één dag na aanvang herstel vóór 16:00 uur te worden aangeboden. Als u bijvoorbeeld op dinsdag start met de herstelwerkzaamheden, dan mag het dossier uiterlijk op woensdag (vóór 16:00 uur) aangeboden worden. Het is wel raadzaam om de polisdekkingsverificatie in een zo vroeg mogelijk stadium uit te blijven voeren, zodat u zekerheid heeft over de dekking, het eventuele eigen risico, btw-plichtig etc. Schadegarant hoopt met deze maatregel de werkdruk op de front-office te verlagen. De maatregel heeft nog meer voordelen, De maatregel past ook prima in het streven van Schadegarant om het aantal expertises tijdens het reparatieproces nog verder te verminderen en over te gaan op audits waarin het eindresultaat wordt beoordeeld en de klantopinie een belangrijker rol krijgt.

Distributiefunctie 2012

Schadegarant heeft op 7 september 2011 naar alle aangesloten dealers en merkerkend reparateurs (>1600) een e-mail gestuurd met de vraag of men de samenwerking voor 2012 wenste te continueren of te beëindigen. Ongeveer 780 bedrijven hebben de mailing beantwoord. De overige bedrijven hebben de enquête gedeeltelijk of niet beantwoord, bij deze bedrijven gaan wij ervan uit dat zij het contract willen continueren en zal begin 2012 de jaarvergoeding door middel van een incasso worden geïncasseerd.

Mail vanuit Schadegarant

Schadegarant communiceert op verschillende manieren met de aangesloten auto(schadeherstel)bedrijven om er zeker van te zijn dat belangrijk nieuws snel bij de bedrijven terechtkomt. Het meeste nieuws ontvangt u via eXplain in de mail en staan de eXplains (vroeger e-Nieuws) op de website van Schadegarant. Spoedberichten over bijvoorbeeld systeemstoringen ontvangt u rechtstreeks op het door u opgegeven emailadres. Sinds 2007 maakt Schadegarant ook gebruik van een enquêtetool voor bijvoorbeeld de tariefofferteprocedure voor schadeherstelbedrijven, algemene inventarisatierondes en voortzetting/beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten. Doordat hiervoor een externe tool (Checkmarket) wordt ingezet, is Schadegarant weliswaar de afzender van de mail, maar spamfilters herkennen dit niet omdat het uit een geautomatiseerd systeem komt. Om te voorkomen dat u in de toekomst belangrijke informatie van Schadegarant mist, adviseren wij u om de domeinnamen ‘checkmarket.com’ en ‘chkmkt.com’ aan de whitelist van het spamfilter toe te (laten) voegen.

Websites

Binnen afzienbare tijd zal de website van Schadegarant geheel vernieuwd worden. De nieuwe website zal meer informatie bevatten voor verzekerden en de voordelen van schadeafwikkeling via Schadegarant. De zoekfunctie waarmee consumenten de dichtstbijzijnde Schadegarantbedrijven kunnen vinden is overgenomen uit eXchange en maakt gebruik van Google maps. Uitleg over eXperate maakt verzekerden duidelijk wat de beweegredenen zijn om primair te verwijzen naar eXperate A- en B-bedrijven.

Geheel nieuw is de mobiele website voor gebruikers van smartphones en tablets. De basisfunctie van de reguliere site is hierin opgenomen en hiermee kan verzekerde ook snel een aangesloten bedrijf vinden.

Doordat de Schadegarant-website primair voor verzekerden bestemd is, zal informatie voor auto(schadeherstel)bedrijven verhuizen naar de nieuwe (portal) website van eXchange. Werkwijzen, handleidingen en specifieke zaken die te maken hebben met Schadegarant schadeafhandeling staan dan op www.eXchange.nl

U ontvangt vanzelfsprekend bericht over de datum waarop de nieuwe websites (ook van Glasgarant) operationeel worden.

eXperate Q4 2011

Q4 2011 laat evenals Q3 2011 een stijging van het aantal bedrijven in eXperate A en B ten opzichte van het voorgaande kwartaal zien. De autoschadeherstelbedrijven met eXperate A of B, plus de aan deze bedrijven gelieerde dealerbedrijven vormen daarmee een netwerk van meer dan 1.200 bedrijven waarvan verzekerden van de Schadegarantverzekeraars gebruik kunnen maken. Qua dekking een ongeëvenaard netwerk.

De gemiddelde schadelast, één van de belangrijke doelstellingen van Schadegarant en daarmee een belangrijk meetitem in eXperate is bij de A-bedrijven voor het eerst onder de € 1.000,- gekomen. Als gevolg van de hagelschaden uit Juni 2011 is de gemiddelde schadelast licht gestegen. Het verschil in schadelast tussen B- en C-bedrijven blijft stabiel op ± € 100,-. Een algemeen waargenomen trend wordt ook bij Schadegarant zichtbaar. Door de verandering van het wagenpark en aard en omvang van geclaimde schaden, valt in aantallen gemeten de grootste groep (beperkt) casco schaden in de categorie € 500,- tot € 750,-.

De prestaties van niet-ketengebonden bedrijven t.o.v. ketens zijn redelijk stabiel. De niet-ketengebonden bedrijven (zie pijl) presteren beter dan twee ketens. De koploper en de minst presterende keten zijn ook stabiel. Daartussen is het stuivertje wisselen.

e-mailadres verzekerde/berijder in eXchange

In eXchange kan het e-mailadres van verzekerde/berijder worden ingevuld. Wij verzoeken alle bedrijven dit zoveel mogelijk te doen vanwege de ophanden zijnde klanttevredenheidsmeting waarbij verzekerde/berijder via e-mail zal worden gevraagd om hun mening over de afwikkeling van de autoschade via Schadegarant.

Aandachtspunten t.b.v. voertuiggegevens in eXchange

De velden merk en model zijn verplichte invoervelden bij de voertuiggegevens in eXchange. Alle overige velden zijn niet verplicht maar het is zeer aan te raden deze volledig in te vullen.
Indien bijvoorbeeld één van de velden bouwjaar, datum deel 1, datum deel 1b/2 of datum eerste toelating niet zijn ingevuld kan het filter de volgende melding geven: Mogelijk totaal verlies i.v.m. de hoogte reparatiekosten t.o.v. dagwaarde. Het filter zal dan een tele- of fysiek expertise advies genereren, daar voor het filter niet duidelijk is hoe oud het voertuig is.

AEGON per 1 november 2011 uit Schadegarant

Zoals reeds eerder gemeld in eXplain van Augustus 2011 kunnen vanaf dinsdag 1 november 2011 in eXchange geen nieuwe schademeldingen meer worden aangemaakt voor schaden waarvan AEGON risicodrager is. Dit geldt ook voor schaden van gevolmachtigd agenten waarbij AEGON risicodrager is. Lopende dossiers kunnen nog tot uiterlijk 31 december 2011 worden afgewikkeld.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain augustus 2011

Tariefofferteprocedure 2012
Jaarvergoeding 2012
AEGON per 1 november 2011 uit Schadegarant
Afwikkeling Total loss
VOC biedt cursus eXchange+ aan
eXchange vanaf oktober 2011 ook voor autoruitschade

Tariefofferteprocedure 2012

De tariefofferteprocedure voor de maximaal te hanteren netto uurtarieven 2012 is op de inmiddels bekende manier gelanceerd. Schadeherstelbedrijven kunnen, afhankelijk van hun eXperate rating, de tarieven aanpassen en deze tarieven per 1 januari 2012 toepassen in de Schadegarantcalculaties. Bedrijven met een overeenkomst ter vervulling van de herstelfunctie hebben een mail ontvangen met daarin de uitleg van de procedure en kunnen via deze mail naar de geautomatiseerde vragenlijst.

Jaarvergoeding 2012

De jaarvergoeding 2012 is door het bestuur van Schadegarant vastgesteld op € 372,- (excl. BTW) en zal begin januari via automatische incasso in rekening worden gebracht. Bedrijven die de met Schadegarant gesloten overeenkomst ter vervulling van de distributie en/of herstelfunctie wensen te beëindigen, dienen dit vóór 1 oktober 2011 bij voorkeur per aangetekend schijven kenbaar te maken.

AEGON per 1 november 2011 uit Schadegarant

Schadegarant en AEGON hebben in goed onderling overleg besloten om de samenwerking eerder te beëindigen. De samenwerking zal eindigen op 31 oktober 2011. Om de uitfasering in goede banen te leiden, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Tot en met 31 oktober 2011

Vanaf 1 november 2011

Afwikkeling Total loss

Per 1 januari 2011 dienen verzekerden maximaal 5 dagen gebruik te kunnen maken van vervangend vervoer indien er sprake is van totaal verlies. In de offerteprocedure voor 2011 vroegen wij u offerte uit te brengen voor een vast bedrag voor de afwikkeling van een totaal verlies auto, inclusief de inzet van een vervangende auto (max B-segment RAI) voor maximaal 5 dagen. Wil verzekerde langer dan 5 dagen gebruik maken van het vervangend vervoer, dan kunt u dit vooraf met verzekerde overleggen en de meerkosten apart factureren aan verzekerde. Er dient duidelijk aan verzekerde uitgelegd te worden dat wanneer er geen dekking is voor het voertuig is, dat de kosten voor het vervangend vervoer dan voor de rekening van verzekerde zijn. De 5 dagen gelden vanaf het moment dat de auto bij u is aangeboden en verzekerde heeft alleen recht op vervangend vervoer als de eigen auto niet meer rijdbaar is. Helaas is het momenteel niet mogelijk om de declaratie via eXchange af te handelen. Totdat deze mogelijkheid is toegevoegd aan eXchange, stuurt u uw TL declaratie rechtstreeks naar de verzekeraar of volmacht met het door u geoffreerde bedrag tot maximaal € 110,- ex BTW, eventuele meerkosten omdat verzekerde langer gebruik wil maken van uw vervangend vervoer worden rechtstreeks aan verzekerde gefactureerd. Gelieve op de factuur de omschrijving “total loss afwikkeling” vermelden.

VOC biedt cursus eXchange+ aan

Bij VOC hebben zich inmiddels 400 kandidaten aangemeld voor de eXchange cursus (zie vorig eXplain).
Aanmelden voor de cursus kan via de website van VOC.

eXchange vanaf oktober 2011 ook voor autoruitschade

Auto(schadeherstel)bedrijven die ook een overeenkomst met Glasgarant hebben voor de vervulling van de glasherstelfunctie kunnen vanaf 3 oktober ook autoruitschaden volledig in eXchange afwikkelen. Navolgende punten zijn voor deze bedrijven van belang.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain juli 2011

eXperate Q3 11
eXperate op ketenniveau
VOC biedt cursus eXchange+ aan
eXpert certificering
Dossiers met de status ‘gereed’ in eXchange
Vermelding Schadegarant en/of Schadegarantverzekeraars
Tariefoffertes 2012
Proef elektrisch vervangend vervoer Regio Autoschade Almelo

eXperate Q3 2011

In de eXperate-scores Q3 2011 is een sterke stijging van het aantal B-bedrijven te zien. Het aantal A- en B-bedrijven is nu zelfs hoger dan het aantal C-bedrijven en dat is een zeer goede ontwikkeling omdat het netwerk primaire bedrijven voor verzekerden daarmee groter wordt. Een deel van deze stijging is toe te schrijven aan de wijze waarop bedrijven de opgedane kennis en ervaringen uit de eXperate groepssessies toepassen.

eXperate Q3 2011 t.o.v. Q2 2011

De bedrijfsindividuele eXperate-rating is zoals gebruikelijk te raadplegen op de website van Schadegarant. De website van Schadegarant zal in de loop van dit jaar geheel vernieuwd worden en dan is de (historische) eXperate rating daar niet meer te raadplegen. Indien u de historie wilt bewaren, adviseren wij u om de historie af te drukken of digitaal op te slaan. eXperate zal ik de nabije toekomst in eXchange te raadplegen zijn.

eXperate op ketenniveau

Het verschil tussen de ketens onderling is kleiner aan het worden doordat eXperate meer en meer onderdeel is van een actief beleid qua prijs/prestatieverhouding bij ketens. De niet-ketengebonden bedrijven (met pijl) profiteren ook van de voor hen georganiseerde eXperate-sessies, al zullen zij de te volgen strategie meer op eigen kracht moeten bepalen.

VOC biedt cursus eXchange+ aan

VOC biedt vanaf september 2011 een eXchange cursus aan aan alle Schadegarantherstellers.

Tijdens de cursus komen de basisprincipes van autoschadeafwikkeling via eXchange aan de orde en wordt dieper ingegaan op het juist calculeren van autoschaden voor Schadegarant. Uit met name de eXperate groepssessies is gebleken dat er behoefte is aan een dergelijke cursus. De cursus is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de schadecalculaties en het afwikkelen van schadedossiers via eXchange. De opgedane kennis zal de calculator helpen bij het vlot en foutloos afwikkelen van de schadedossiers in eXchange, een vermindering van de werkdruk en mogelijk een betere score in eXperate.

VOC biedt de cursus aan in haar opleidingscentra in Assen, Best, Nieuwegein en Sassenheim. De cursus kost € 360,- exclusief BTW en komt in aanmerking voor verstrekking van de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Zie voor de voorwaarden voor de subsidie www.oocinfo.nl

eXpert certificering

Vanwege de goede ervaringen in het verleden met de eXpert certificering voor SCREEN, is besloten om aan de nieuwe cursus voor eXchange via VOC ook een certificaat te koppelen.

De opzet van de nieuwe eXpertcertificering is gelijk aan die in het verleden. De certificering is niet verplicht, maar wordt middels toekenning van maximaal 20 punten in het niet statistische deel (weging 30%) van eXperate wel gewaardeerd. Bedrijven die de toekenning van punten in eXperate van belang achten, krijgen ruim de gelegenheid de nu toegekende 20 punten te behouden.

VOC heeft de capaciteit zo gepland dat alle bedrijven de gelegenheid hebben om in de eerste periode (1 september – 30 november 2011) één medewerker te laten certificeren en één in de tweede periode (1 december 2011 - 28 februari 2012).

• de verstrekking van de uitslag, certificaat en opname in het Schadegarant eXpert-register vindt uitsluitend plaats na ontvangst van betaling.

• VOC behoudt zich het recht om bij onvoldoende inschrijvingen een los evenement te annuleren. Een ingeschreven kandidaat krijgt dan altijd de mogelijkheid om een andere datum te kiezen.

Aanmelden voor de cursus kan via de website van VOC inschrijven eXchange cursus VOC

Dossiers met de status ‘gereed’ in eXchange

Tijdens de laatste dossieranalyse is geconstateerd dat er in eXchange nog ± 500 oudere dossiers staan met de status ‘gereed’. Dit zijn dossiers die dus klaar zijn om definitief afgemeld te worden in eXchange zodat de verzekeraar of gevolmachtigd agent over kan gaan tot betaling. Ten opzichte van het totaal aantal in eXchange afgewikkelde dossiers is dit natuurlijk een gering aantal, maar deze dossiers vertegenwoordigen wel een dusdanig grote schadeomzet dat wij alle bedrijven verzoeken om de dossiers te sluiten. Het advies van Schadegarant is om dossiers te sluiten zodra de auto hersteld wordt afgeleverd aan verzekerde, zodat er vlot uitbetaald kan worden.

Vermelding Schadegarant en/of Schadegarantverzekeraars

Veel van de aangesloten auto(schadeherstel)bedrijven vermelden op hun websites en/of briefpapier dat zij een overeenkomst hebben met Schadegarant en vermelden daar vaak de deelnemende verzekeraars bij.

De actualiteit van deze vermeldingen laat echter soms te wensen over doordat Schadegarant niet goed gespeld is of omdat verzekeraars worden vermeld waarvan de merknamen al jaren niet meer bestaan.

Onderstaand een voorbeeld van website van één van onze bedrijven met daarop een lijst met o.a. Schadegarantverzekeraars waarvan er 8 inmiddels een nieuwe naam hebben of opgegaan zijn in een ander merk.

Indien u Schadegarant of de deelnemende verzekeraars wilt vermelden, dan verzoeken wij u om de juiste tenaamstelling te gebruiken.

Tariefoffertes 2012

De tariefoffertes voor de eventuele samenwerking in 2012 staan gepland in de periode eind augustus/begin september. Ook dit jaar krijgen de bedrijven, naar gelang de score in eXperate, de gelegenheid om de maximaal te hanteren uurtarieven voor Schadegarantverzekeraars aan te passen. Daarnaast voeren wij onze jaarlijkse keten/lakmerk/lakindex/etc. inventarisatie uit zodat de database van Schadegarant weer helemaal up to date is.

Indien u in voorgaande jaren problemen heeft ondervonden met het emailadres waarnaar de tariefofferteprocedure gezonden wordt, dan verzoeken wij u ons tijdig een goed werkend emailadres door te geven zodat u ook in staat bent om een tariefofferte uit te brengen.

Proef elektrisch vervangend vervoer Regio Autoschade Almelo

Regio Autoschade in Almelo zet bij wijze van proef de komende maanden een retro elektrische scooter in als vervangend vervoer voor verzekerden van Schadegarantverzekeraars. Volgens directeur Wim Holtkamp komt het zeer regelmatig voor dat klanten geen behoefte hebben aan een vervangende auto omdat er nauwelijks kilometers gereden hoeven worden gedurende de reparatie. Met een actieradius van 65 kilometer is de elektrische scooter van Regio Autoschade dan een prima milieu- en kostenvriendelijk alternatief.

Zo lang het weer het toelaat en de verzekerden het waarderen, wordt de scooter getest. Verzekerden hoeven de scooter niet ‘af te tanken’, dat doet Regio Autoschade!

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain juni 2011

Schadegarant en Glasgarant onverminderd actief

Schadegarant en Glasgarant onverminderd actief

De verzekeraars binnen Schadegarant en Glasgarant betreuren de onvoorziene stap van AEGON om de samenwerking met Schadegarant en Glasgarant te beëindigen en de carrosserie- en autoruitschaden via een eigen netwerk te gaan afwikkelen.

De Schadegarant- en Glasgarantverzekeraars zullen vanwege alle voordelen van het Schadegarant- en Glasgarantnetwerk voor alle deelnemende partijen meer en meer verzekerden bewegen gebruik te maken van Schadegarant en Glasgarant.

De Schadegarant- en Glasgarantverzekeraars blijven zich vanzelfsprekend ook na het vertrek van één verzekeraar tot het uiterste inspannen om samen met de assurantieadviseurs, gevolmachtigd agenten en de aangesloten auto(schadeherstel)bedrijven de gestelde doelen te verwezenlijken.

Verzekerden van de Schadegarantverzekeraars en hun gevolmachtigd agenten kunnen onverminderd blijven rekenen op de uitstekende service en snelle autoschadeafwikkeling waarvan onder andere, gratis vervangend vervoer (geel of grijs kenteken), haal- en brengservice en 4 jaar garantie op de uitgevoerde reparatie onderdeel zijn.

Schadegarant en Glasgarant streven naar optimalisering van de reeds bewezen klanttevredenheid. Het tot op heden ongeëvenaarde wijdvertakte en fijnmazig netwerk van meer dan 2.000 auto(schadeherstel)bedrijven en meer dan 600 autoruitschadeherstelbedrijven en het snelle én betrouwbare eXchange afwikkelingsplatform zullen daar in ruime mate aan bijdragen.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain januari 2011

Toetreding ING Insurance Services tot Schadegarant
Select Autoschade Service van Delta Lloyd Zakelijk
eXperate groepssessies
Beëindigde contracten
eXperate Q1 2011
Schadestroomstimulering op eXperate rating
Vervallen punten voor eXpert certificering
Tarieven 2011
Belangrijk: Uw samenwerkingsovereenkomst met Schadegarant
Nieuwe eisen en voorwaarden voor 2011
Volmacht IAK wikkelt niet af via eXchange/Schadegarant
eXchange

Toetreding ING Insurance Services tot Schadegarant

Vanaf 1 januari 2011 zal ING Insurance Services toetreden tot Schadegarant. Ondanks het feit dat Schadegarant geen verdere groeiambities heeft, is Schadegarant wel content met de toetreding van IIS omdat dit een ING label is dat nog geen gebruik maakte van de diensten van Schadegarant. Polishouders van IIS kunt u herkennen aan de NL-code 105 in rubriek 4 van het Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart). In eXchange heeft IIS relatienummer 105, dit kan van belang zijn voor enkele partijen welke via webservice zijn gekoppeld met eXchange.

Select Autoschade Service van Delta Lloyd Zakelijk

Na ABN-AMRO gaat ook Delta Lloyd Zakelijk vanaf 1 januari 2011 actief sturen op de hoger gekwalificeerde bedrijven binnen Schadegarant. Hiervoor heeft Delta Lloyd ‘Select Autoschade Service’ in het leven geroepen en in de polisvoorwaarden opgenomen. Verzekerden die kiezen voor ‘Select Autoschade Service’ kunnen schade onder gunstige voorwaarden laten herstellen bij de hoger gekwalificeerde Schadegarantbedrijven. Kiest verzekerde niet voor ‘Select Autoschade Service’, dan geldt dat het standaard eigen risico of een verhoogd eigen risico.

eXperate groepssessies

Bij wijze van proef is Schadegarant begin 2010 gestart met eXperate groepssessies met Schadenet, UAS en Van Esch Verf. Tijdens de groepssessies werden de eXperate-scores van de aanwezige bedrijven getoond en besproken. Hierbij werd gebruik gemaakt van het eXperate presentatieblad (zie voorbeeld) dat normaliter door de relatiemanagers wordt gebruikt bij de individuele bezoeken.

Per individueel bedrijf werd ingegaan op de berekening van de score, de oorzaak van een goede of minder goede score en de mogelijkheden om te verbeteren. Door de openheid van de bedrijven onderling en de input van andere bedrijven konden ‘best practices’ gedeeld worden en konden bedrijven heel veel van elkaar leren.

Na de positieve reacties op de eerste sessies zijn er op verzoek van ketens en lakleveranciers in totaal 42 sessies georganiseerd waarbij er strikt onderscheid gemaakt is tussen bedrijven die onderdeel zijn van een schadeketen en bedrijven die niet-ketengebonden zijn. De ketens en lakleveranciers organiseerden de sessies, nodigden hun leden cq. klanten uit als een vorm van service. Schadegarant werd gevraagd om de sessies te begeleiden. De sessies werden over het algemeen drukbezocht en er werden verzoeken ingediend om vaker eXperate sessies te organiseren. Begin 2011 zal Schadegarant een inventarisatie uitvoeren over de huidige wijze van relatiemanagement en de interesse peilen in de nieuwe vorm d.m.v. groepssessies.

Beëindigde contracten

Navolgende bedrijven maken na 31 december 2010 geen deel meer uit van het netwerk Schadegarantbedrijven:

Biemond & Van Wijk AALSMEER
Autoschadeservice Beerten Borculo B.V. BORCULO
Autobedrijf Bluekens B.V. BREDA
BMW Den Haag B.V. DEN HAAG
Autoschade Sipma B.V. ENGWIERUM
Autoschade Cees Sikkema B.V. HEERHUGOWAARD
Govers Autoschade OUD GASTEL
Autoschade Herstel Catsman UITHOORN
Rüttchen Veghel B.V. VEGHEL
Schadeherstelbedrijf Bert Story WAARDENBURG
Fa. A. van Varik WOERDEN

Net als in 2010 zullen in 2011 bedrijven die onvoldoende presteren daar door Schadegarant expliciet op worden gewezen. De bedrijven worden opgeroepen om verbeteringen door te voeren zodat minimaal de eXperate C-status verkregen wordt.

eXperate Q1 2011

In de eXperate-scores Q1 2011 zijn de gebruikelijke wisselingen van rating te zien als gevolg van actief handelen van aangesloten bedrijven en marktontwikkelingen. De groep bedrijven met een A- of B-rating, die voor een toenemend aantal verzekeraars het primaire netwerk vormen, is iets meer dan 200 bedrijven groot. Aangezien elk herstelbedrijf gemiddeld 2-3 dealerloketten aan zich verbonden heeft, omvat het netwerk voor verzekerden 600-800 bedrijven.

De verwachting is dat in de rating van Q2 2011 de eerste resultaten te zien zijn van tariefsaanpassingen per 1 januari 2011, de aanpassing van de korting op onderdelen en de verschillen in de materiaalindex.

eXperate Q1 2011 t.o.v. Q4 2010

Wel zijn er grote verschillen waarneembaar als wij de bedrijven indelen naar keten/niet-keten en eXperate rating. Onderstaande grafiek toont aan dat één keten met kop en schouders boven de rest uitsteekt en dat de rest van de ketens en de niet-ketengebonden bedrijven (met pijl) wat dichter bij elkaar liggen.

Schadestroomstimulering op eXperate rating

Schadestroomstimulering op eXperate rating wordt meer en meer gemeengoed. Het meest in het oog springende verschil tussen de bedrijven is de ‘delta schadelast’, het verschil tussen de verwachte hoogte van de schadelast volgens eXpect en de werkelijke claim van de hersteller. Het item waarvoor in eXperate nu maximaal 35 punten gegeven wordt. Deze punten gaan meer tot de verbeelding spreken als wij er een bedrag aan koppelen. In onderstaande grafiek is te zien hoeveel bedrijven met de verschillende ratings wel/niet kostenefficiënter werken dan de verwachting. Dit betreft alleen de materiële schadelast. De kosten v.w.b. de inzet van expertise n.a.v. de behandeladviezen zijn hierin nog niet meegenomen, maar maken de verschillen nog groter.
De gemiddelde schadelast is bij een B-bedrijf dus ± € 100,- per claim lager dan bij een C-bedrijf! Dit maakt het dat schadestroomstimulering o.b.v. eXperate bij enkele verzekeraars meer aandacht krijgt en verklaart ook deels de incentives voor verzekerden.

Delta schadelast o.b.v. eXperate Q1 2011

Vervallen punten voor eXpert certificering

Voor de eXpert certificering konden bedrijven 10 of 20 punten scoren, afhankelijk van het aantal medewerkers dat het eXpert certificaat in bezit had. Vanwege het buiten gebruik stellen van SCREEN zal de eXpert certificering niet langer meer worden gewaardeerd. In afwachting van de toekenning van de nieuwe punten krijgen alle bedrijven die begin 2011 deel uitmaken van het netwerk de maximale waardering van 20 punten.

Tarieven 2011

In de tariefofferteronde voor 2011 die in september 2010 heeft plaatsgevonden kregen de bestpresterende bedrijven de gelegenheid hun maximaal te hanteren uurtarieven voor 2011 aan te passen. Doordat Schadegarant deze wijze van tariefsaanpassingen al enkele jaren toepast, zijn de verschillen tussen de tarieven/eXperate steeds kleiner geworden. Zetten wij de tarieven voor plaatwerk-de/montage en spuitwerk (direct en indirect) af tegen het gemiddelde uurtarief binnen het schadegarantnetwerk, dan zien wij onderstaand beeld;

Index tarieven 2011, 100 = gemiddelde tarief voor plaatwerk-spuitwerk/direct-indirect

De A- en B-bedrijven hebben fractioneel lagere tarieven, maar hebben in 2010 gemiddeld wel meer dossiers afgewikkeld. Naar verwachting zal deze trend zich in de toekomst doorzetten.

Gemiddeld aantal dossiers o.b.v. eXperate Q1 2011

Belangrijk: Uw samenwerkingsovereenkomst met Schadegarant

In het licht van de nieuwe afspraken voor 2011 die in de markt gemaakt worden door autoschadeherstelbedrijven en ketens met verschillende grootzakelijke opdrachtgevers, herinneren wij u graag aan de uitgangspunten en gedragsregels die gelden voor samenwerking met Schadegarant. Bij een aantal herstellers is al gesignaleerd dat zij hieraan niet voldoen. De maximaal door u gehanteerde netto tarieven mogen de netto tarieven die andere marktpartijen in rekening worden gebracht niet overtreffen. In de calculatie kunt u eenvoudig de voorwaarden aanpassen zodat hierover geen problemen ontstaan. Daarnaast kunt u uw relatiemanager hierover per mail informeren.

Nieuwe eisen en voorwaarden voor 2011

Zoals reeds aangekondigd in de eXplain van september 2010 gelden er per 1 januari 2011 de volgende nieuwe voorwaarden:

Vervangend vervoer bij grijs kenteken
In aanvulling op de standaard voorwaarde voor de inzet van gratis vervangend vervoer, geldt vanaf 1 januari 2011 de regel dat er bij schadeauto’s met een grijs kenteken ook gratis vervangend vervoer met een grijs kenteken moet kunnen worden ingezet. Indien verzekerde niet kiest voor de standaard in te zetten personenauto, maar een bestelauto wenst, dan dient de in te zetten auto een minimaal laadvolume van 2,8 m³ en laadvermogen van 500 kg te hebben. Specifieke wensen t.a.v. vervangend vervoer kunnen in overleg met verzekerde tegen meerkosten worden ingevuld.

Kosteloze Haal- en brengservice
Deze service is in 2009 in het web-onderzoek al geïnventariseerd en toen bleek 94% van de bedrijven deze kosteloze service al te bieden. Voor Schadegarant is dit per 1 januari 2011 een nieuwe voorwaarde. Onder de haal- en brengservice verstaan wij het ophalen van de beschadigde auto op een door verzekerde aangegeven adres binnen een straal van ± 25 kilometer van uw vestigingsplaats en het afleveren van de herstelde auto op hetzelfde adres.

Afwikkeling totaal verlies
Per 1 januari 2011 dienen verzekerden maximaal 5 dagen gebruik te kunnen maken van vervangend vervoer indien er sprake is van totaal verlies. In de offerteprocedure vroegen wij u offerte uit te brengen voor een vast bedrag voor de afwikkeling van een totaal verlies auto, inclusief de inzet van een vervangende auto (max B-segment) voor maximaal 5 dagen. Wil verzekerde langer dan 5 dagen gebruik maken van het vervangend vervoer, dan kan dit tegen vooraf met verzekerde overeengekomen meerkosten worden ingevuld. Helaas is het momenteel niet mogelijk om de declaratie via eXchange af te handelen. Totdat deze mogelijkheid is toegevoegd aan eXchange, kunt u uw declaratie rechtstreeks naar de verzekeraar of volmacht sturen.

Volmacht IAK wikkelt niet af via eXchange/Schadegarant

Volmacht IAK te Eindhoven met CRWAM-code 5150 wikkelt momenteel nog geen schaden af via eXchange/Schadegarant. Indien een IAK verzekerde zich meldt bij u, zult u contact moeten opnemen met IAK voor de verdere afwikkeling. IAK en Schadegarant zijn wel in overleg om de IAK schaden, waarvan een Schadegarantverzekeraar risicodrager is, in de toekomst via eXchange af te wikkelen.

eXchange

In eXchange hebben we vanaf de lancering op 13 september 2010 een aantal kleine zaken aangepast. We zijn continu bezig om de werking van eXchange te verbeteren. Zo is er nu ook een logboek functie in eXchange waarbij alle dossier aanpassingen getoond worden met datum en tijd. Deze kunt u benaderen door in uw ‘Mijn Dossier’ overzicht te klikken op het eXchange dossiernummer. Vervolgens ziet u bovenaan de knop “Berichten”. Als u daar op druk krijgt u een overzicht met alle dossierstatus veranderingen en welke partijen met het dossier bezig zijn geweest.

Schademelding en telefoonverkeer
Als u een schademelding hebt gemaakt dan is het niet de bedoeling dat u daarna direct gaat bellen met de verzekeraar of volmacht. Ook is vooraf bellen niet noodzakelijk. U kunt zelf een schademelding aanmaken aan de hand van de groene kaart van verzekerde. De verzekeraar of volmacht hebben 24u de tijd om te reageren op een schademelding. Het telefoonverkeer zorgt voor een extra belasting voor u en voor de verzekeraar of volmacht. Het is voor u uiteraard het meest verstandig om zo snel mogelijk een schademelding aan te maken. Wacht niet op het moment dat u de auto van verzekerde in uw werkplaats hebt maar maak bijvoorbeeld de schademelding aan op het moment dat u de afspraak met verzekerde maakt.

Dossiers op status Gereed/Gesloten
Dossier met de status Gereed in eXchange moeten nog afgerond worden voordat de verzekeraar of volmacht tot betalen over zal gaan. Als het dossier is afgerond krijgt het de status Gesloten en deze horen binnen 30 dagen uitgekeerd te worden. In eXplain oktober 2010 wordt dit uitgelegd bij paragraaf “Tips”. Tevens is dit duidelijke uitgelegd in een nieuwe versie van onze eXchange handleiding.

Tussenpersoon en/of volmacht
Als schadehersteller of dealer kunt u de risicodrager/verzekeraar en indien van toepassing een volmacht selecteren. Een tussenpersoon kan u niet selecteren in eXchange. Dit is niet noodzakelijk aangezien de volmacht of verzekeraar altijd de betalende partij is en eventueel dekking kan verlenen.

Waarborgfonds (WBF)
Indien u als schadehersteller of dealer een schademelding aanmaakt, wordt altijd gevraagd of het mogelijk om een WBF schade gaat. Mocht u niet voldoende gegevens van verzekerde hebben om te beoordelen of er sprake is van WBF, dan zal verzekerde zich moeten wenden tot zijn tussenpersoon of verzekeraar. U moet dan niet een schademelding aanmaken, deze zal dan door de tussenpersoon of verzekeraar aangemaakt worden. Indien het om een WBF schade gaat zult u altijd voorexpertise moeten aanvragen.

Inlogcodes schadeherstelbedrijven
Aan het einde van januari zal Schadegarant alle wachtwoorden van de schadeherstelbedrijven vernieuwen in eXchange. U krijgt de nieuwe wachtwoorden via een e-mail. De gebruikersnaam zal ongewijzigd blijven. De wachtwoorden worden aangepast omdat in het begin van eXchange herstellers en dealers (per ongeluk) wachtwoorden hebben uitgewisseld.

Inlogcodes dealers/merkerkend reparateurs
De procedure voor het verkrijgen van inlogcodes voor het aanmaken van schademeldingen in eXchange is in september 2010 digitaal verspreid onder ruim 1.600 dealers en merkerkend reparateurs. 500 dealers en merkerkend reparateurs hadden eind december 2010 de inloggegevens nog niet digital opgehaald en kunnen dus geen schademeldingen aanmaken in eXchange. Dit is heel jammer omdat de dealer/merkerkend reparateur met het aanmaken van schademeldingen zijn toegevoegde waarde in het Schadegarant schadeafwikkelingsproces kan aantonen. De dealers en merkerkend reparateurs zullen begin 2011 nogmaals de gelegenheid krijgen de gegevens digitaal op te halen.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain oktober 2010

ABN AMRO Verzekeringen
eXchange live per 13 september
Tips en aandachtspunten in eXchange
- Inlognaam/wachtwoord
- Invullen polisnummer
- Volmachtinformatie
- Enkelvoudige loop technisch filter
- Wat in te vullen bij het veld schadeomvang?
- Wat in te vullen bij het veld schadelocatie?
- Wat houdt de status ‘Gereed’ in en moet ik als hersteller nog iets doen?
- Ik zie niet al mijn dossiers in eXchange?
- Mijn dossier heeft de status ‘Niet gerouteerd’?
- Directe en indirecte tarieven
Einde SCREEN
eXperate Q4 2010

ABN AMRO Verzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen is per 13 september 2010 live binnen Schadegarant en maakt direct gebruik van eXchange. Voor enkele Schadegarantherstellers is ABN AMRO Verzekeringen niet onbekend omdat men voorheen gebruikt maakte van de faciliteiten en het netwerk van Achmea SchadeService. Voor de overige Schadegarantherstellers is ABN AMRO Verzekeringen nieuw en kan de toetreding zorgen voor meer opdrachten. Kan, omdat ABN AMRO Verzekeringen er ook voor heeft gekozen om actief te sturen op bedrijven met een hogere eXperate rating. Verzekerden worden vanuit het klantcontactcenter gestuurd naar de best presterende bedrijven.

In de polisvoorwaarden heeft ABN AMRO Verzekeringen deze wijze van sturing geborgd en rekent bij verzekerden die niet kiezen voor een A/B bedrijf een eigen risico . Indien u de eXperate C-D-E rating heeft en een verzekerde van ABN AMRO Verzekeringen meldt zich bij u, moet u aan verzekerde melden dat er sprake is van een eigen risico.

Met ABN AMRO Verzekeringen is tijdelijk een afwijkende afspraak gemaakt wat betreft vervangend vervoer bij total loss omdat dit bij Schadegarant formeel pas vanaf 1 januari 2011 onderdeel is van de overeenkomst. De verzekerde heeft recht op maximaal 5 dagen vervangend vervoer bij total loss. De nota van de inzet van vervangen vervoer kan ingediend worden bij ABN AMRO Verzekeringen.

eXchange live per 13 september 2010

Op maandag 13 september jl. is eXchange volledig live gegaan. Dit nadat de kopgroepherstellers en enkele verzekeraars en expertisebureaus een aanzienlijke hoeveelheid dossiers met eXchange hadden verwerkt en er geen technische belemmeringen waren om het systeem operationeel te verklaren. Na de gebruikelijke aanloopperikelen vanwege een andere inlogprocedure voor alle gebruikers en een logische gewenning aan het nieuwe systeem kunnen wij nu stellen dat eXchange snel geaccepteerd is. Niet in de laatste plaats door de koppeling met of integratie in enkele back-officesystemen.

Tips

Onderstaand treft u enkele gebruikerstips aan die ook in de nieuwe handleiding verwerkt zullen worden.

- Inlognaam/wachtwoord
De inlognaam voor auto(schadeherstel)bedrijven is het Schadegarant debiteurnummer. Dit nummer heeft altijd 6 posities en begin altijd met 11. Het bij de inlognaam behorende wachtwoord is verstrekt aan alle individuele vestigingen. Deze informatie is vertrouwelijk en mag niet aan derden worden verstrekt. Inloggen in eXchange met gebruikmaking van de inlognaam en wachtwoord mag alleen door het bedrijf aan wie het debiteurnummer toebehoort en waaraan deze gegevens zijn verstrekt. Ook alle bedrijven met de distributiefunctie hebben de inlognaam en wachtwoord gekregen om schademeldingen aan te maken. Helaas hebben wij nu al moeten constateren dat de inlognamen en wachtwoorden van een dealer zijn toegespeeld aan het herstelbedrijf met de herstelfunctie zodat deze de schademelding namens de dealer kan aanmaken. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Het bedrijf met de distributiefunctie dient zelf de schademeldingen aan te maken omdat dit de taak van dit bedrijf is en omdat de dealer dan zelf kan controleren of hij een verzekerden gebruik kan laten maken van de Schadegarantvoordelen. Bij constatering dat een hersteller schademeldingen in eXchange aanmaakt uit naam van de dealer en met gebruikmaking van de inlognaam en het wachtwoord van de dealer, zal dit worden gesanctioneerd met een ernstig signaal in eXperate.

Op 5 oktober 2010 hadden 633 bedrijven met de distributiefunctie hun inloggegevens voor eXchange nog niet opgehaald. Deze bedrijven zijn opnieuw via mail bedaderd en krijgen nogmaals de gelegenheid de gegevens te verkrijgen. Het onderwerp van de mail luidt ‘eXchange toegangsgegevens’ en wordt verzonden vanuit een automailer [eXchange voor Schadegarantschaden [automailer@checkmarket.com]; namens; eXchange voor Schadegarantschaden [info@schadegarant.nl] dus wellicht dient u uw spamfilter hierop aan te passen.

- Invullen polisnummer
Nu u zelf de mogelijkheid heeft om een automatische dekkingsverificatie uit te voeren, is het zaak dat u de hiervoor noodzakelijke gegevens secuur invult om te voorkomen dat er een handmatige dekkingsverificatie moet plaatsvinden. Het serienummer (groene kaartnummer) is reeds ingevuld, op basis van de door u geselecteerde risicodrager. Deze moet dus NIET opnieuw worden ingevoerd in het veld polisnummer. Het 'minteken' ('-') dient u NIET in het veld 'polisnummer' in te voeren. In de handleiding staat e.e.a. nader beschreven. In onderstaande tabel vindt u een aantal voorbeelden van foute en juiste invoer.

- Volmachtinformatie
In aanvulling op bovenstaande toelichting op de automatische dekkingsverificatie is het ook van belang dat u goed oplet of er mogelijk een gevolmachtigd agent betrokken is. Op de groene kaart kunt u dit vinden in rubriek 8 of 10 (elke groene kaart is ingedeeld in rubrieken). Hier staat dan dat de groene kaart is afgeven door bijvoorbeeld: “Voogd en Voogd / 5385” of “Ditzo / 8003” namens een Schadegarant verzekeraar. Indien uit de informatie op de groene kaart blijkt dat de polis is afgegeven door een gevolmachtigd agent, zoekt u, in eXchange, in het veld volmacht d.m.v. het intoetsen van (een deel van) de naam of de CRWAM-code de juiste gevolmachtigd agent. Accuraat invullen zorgt voor een efficiënte en vlotte schadeafhandeling en uitbetaling van het schadebedrag.

- Enkelvoudige ‘loop’ technisch filter
De werking van het eXpect/eXpectech filter is met de komst van eXchange licht aangepast. Indien eXpect (statistisch filter) de schade als ‘normaal’ kenmerkt en eXpectech (technisch filter) aanleiding is voor een ander behandeladvies dan ‘administratief’, dan krijgt de hersteller de calculatie eenmalig retour met de bevindingen van eXpectech en de mogelijkheid om nog een correctie in de administratieve pagina of calculatie aan te brengen. Daarna kan het dossier nogmaals aangeboden worden en mogelijk dat dan zowel eXpect als eXpectech de schade als ‘normaal’ kenmerken. Het behandeladvies is dan ‘administratief’ wat gunstig is voor de afhandelingssnelheid en voor de puntentoekenning in eXperate. Een dossier welke in deze ‘loop’ is gevallen kunt u herkennen doordat de status na het aanbieden van het dossier op ‘open’ blijft staan. Tevens krijgt u van eXchange een melding. Indien u gebruik maakt van een aangesloten backoffice pakket zal dit pakket de melding moeten geven. Voor de eCalc gebruikers geldt dat de calculatie in eCalc gekopieerd moet worden, eventueel aangepast, opnieuw calculeren, vervolgens adresseren en verzenden. Het dossier krijgt in eXchange de status Gereed of Expertise.

- Wat in te vullen bij veld schadeomvang?
In dit veld dient u in te vullen of u de schadeomvang als ‘klein’ ‘middelgroot’ of ‘groot’ inschat.

- Wat in te vullen bij veld schadelocatie?
Hier kunt u tekstueel aangeven waar de schade zich bevindt. Bijvoorbeeld: Linksvoor, LV, achter, voor, rechterkant, etc.

- Wat houdt de status ‘Gereed’ in en moet ik als hersteller nog iets doen?
Een eXchange dossier krijgt de status Gereed indien het Schadegarantfilter een administratief behandeladvies genereert of indien de expert na expertise akkoord is met de aangeboden calculatie. De status Gereed houdt in dat ons filter en/of de expert akkoord zijn met de door u aangeboden calculatie. U moet dan zelf nog aangeven of de aangeboden calculatie helemaal definitief is. Dit is gedaan omdat u nog steeds op de dag van aanvang herstel voor 16:00 uw calculatie moet aanbieden. Stel dat deze helemaal goed is maar u komt er na één dag herstel achter dat er toch nog een onderdeel op de calculatie toegevoegd moet worden dan kunt u het dossier nog aanpassen. Dit doet u door op de status ‘Gereed’ te klikken in eXchange om vervolgens te kiezen voor ‘Aanpassen dossier’. Wij adviseren u om het dossier pas te sluiten op het moment dat u zeker weet dat er geen aanpassingen meer zullen plaatsvinden in het eXchangedossier. U kunt het dossier afsluiten door op de status ‘Gereed’ te klikken en vervolgens te kiezen voor ‘Afsluiten dossier’. Wij vragen u dan om de afleverdatum van het voertuig. Pas wanneer het dossier de status Gesloten heeft krijgt de verzekeraar of volmacht bericht om over te gaan tot betaling.

- Ik zie niet al mijn dossiers in eXchange?
Als u inlogt in eXchange dan toont eXchange alleen de actieve dossiers. U kunt alle dossiers zichtbaar maken door rechtsonder te klikken op het ‘vergrootglas’ vervolgens opent een scherm met zoekvelden. U zet (links) de status op ‘Alle’ en dan drukt u op ‘Toepassen’.

- Mijn dossier heeft de status ‘Niet gerouteerd’?
Dit is een foutstatus in eXchange waar u als Schadegaranthersteller weinig aan kunt doen. Schadegarant lost dit op, meestal binnen enkele uren, mocht het dossier in uw ogen te lang op Niet Gerouteerd blijven staan dan kunt u contact opnemen met Schadegarant.

- Directe en indirecte tarieven
In eXchange zit een controlemechanisme dat controleert of de juiste tarieven worden gehanteerd. De controle vindt plaats op basis van het gegeven of er wel of geen bedrijf met de distributiefunctie (dealer) bij de schadeafwikkeling betrokken is. Er is wel een bedrijf met de distributiefunctie betrokken als het dossier in eXchange is toegewezen door een verzekeraar, gevolmachtigd agent of assurantieadviseur of als het bedrijf met de distributiefunctie zelf de schademelding in eXchange heeft aangemaakt. In dat geval controleert eXchange of het overeengekomen en vastgelegde uurtarief bij indirecte sturing niet overschreden wordt. Is er geen bedrijf met de distributiefunctie bij de schadeafwikkeling betrokken, dan controleert eXchange of het overeengekomen en vastgelegde uurtarief bij directe sturing niet overschreden wordt.

Einde SCREEN

Vorige week hebben we u herinnerd over het einde van SCREEN via e-mail. Vanaf 1 oktober 2010 is SCREEN niet meer te gebruiken om dossiers af te wikkelen. SCREEN is nog wel voor u te raadplegen. SCREEN heeft nu een ‘read only modus’ daarmee kunt u via URL: https://www.abzportal.nl/sca/screen/do/ nog steeds uw Bewijzen van Verzekeringsdekking bekijken of reeds afgewikkelde dossiers inzien. Indien u in SCREEN of via eCalc probeert om een dossier te versturen dan krijgt u een foutmelding. In die foutmelding staat aangegeven dat u ABZ moet bellen maar dit is niet meer van toepassing. ABZ kan u namelijk niet helpen. U dient nieuwe dossiers in eXchange af te wikkelen en mocht u vragen hebben dan kunt u ons kantoor te Maarsbergen bellen.

eXperate Q4 2010

De nieuwe rating per Q4 2010 is voor bedrijven met de herstelfunctie via het besloten gedeelte van de Schadegarant website in te zien met gebruikmaking van dezelfde gegevens als voorheen. Dit betekent dat u met het oude relatienummer en de reeds verstrekte toegangscode de historie van de ratings en de actuele rating kunt inzien. De rating zal in de nabije toekomt in eXchange te raadplegen zijn als u bent ingelogd.

In eXperate Q4 zitten geen grote verschuivingen t.o.v. Q3 2010. Er is wel een trend dat de bedrijven die geen onderdeel zijn van een keten minder gaan presteren dan ketenbedrijven en dat de verschillen tussen de ketens ook groter worden. Onderstaand de verdeling in Q4 2010.

In onderstaand geanonimiseerde grafiek staan de eXperate Q4 2010 scores van verschillende ketens afgezet tegen de bedrijven die geen deel uitmaken van een keten (met pijl). Waarschijnlijke oorzaak is het sneller inspelen op veranderingen in de markt door sommige ketens en de meer afwachtende houding van niet- ketengebonden bedrijven. De verwachting is dat de eerste keten met louter A/B-bedrijven zich per Q1 2011 gaat aandienen.

Keten/niet ketenbedrijven
Schadegarant wordt regelmatig gevraagd of het verstandig is om aansluiting te zoeken bij een keten of samenwerkingsverband. Schadegarant kan en wil geen antwoord geven op deze vraag omdat het aan de ondernemer is om te besluiten zich aan te sluiten bij een keten of samenwerkingsverband. Wel is het raadzaam om goed vooronderzoek te doen naar de voorwaarden en condities, de hoeveelheid werk die via een keten kan worden binnengehaald of de hoeveelheid werk die wegvalt omdat de keten mogelijk niet samenwerkt met één van uw huidige afnemers. Het is ook zeer wel mogelijk dat u uw aan Schadegarant geoffreerde uurtarieven moet herzien omdat u door de toetreding tot een keten mogelijk geen goedkeurende assuranceverklaring meer kunt afgeven. De verantwoordelijkheid voor de toepassing van de juiste tarieven ligt in dit geval bij de ondernemer met wie Schadegarant een samenwerkingsovereenkomst heeft.

Ter informatie treft u onderstaand een grafiek aan waarin duidelijk wordt met hoeveel ketengebonden (345) en niet-ketengebonden (291) herstelbedrijven Schadegarant op dit moment een overeenkomst heeft. De ketenbedrijven zijn weer onderverdeeld naar de verschillende ketens.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain augustus 2010

eXchange vervangt SCREEN
eXchange voor auto(schadeherstel)bedrijven met de herstelfunctie
eXchange voor dealerbedrijven en merkerkend reparateurs met de distributiefunctie
eXchange voor Glasgarant

eXplain

eXplain is de nieuwe nieuwsbrief van Stichting Schadegarant én Stichting Glasgarant voor aangesloten auto(ruit)schadeherstelbedrijven, dealers en merkerkend reparateurs. Via eXplain worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van nieuws omtrent de afwikkeling van carrosserieschade onder Schadegarantvoorwaarden en ruitschade onder Glasgarantvoorwaarden.

0710shblogoexchange.gifeXchange vervangt SCREEN

Zoals u weet, is Schadegarant bezig het huidige SCREEN te vervangen door eXchange. De afgelopen maanden hebben wij u hiervan op de hoogte gehouden via e-mails/e-Nieuws/eXplain en de website van Schadegarant.

Met deze ‘eXplain’ bevestigen wij de definitieve planning: vanaf 13 september 2010 kunnen geen nieuwe dossiers in SCREEN meer worden ingevoerd maar wordt uitsluitend eXchange hiervoor gebruikt. Alle dossiers die vóór 13 september ingevoerd zijn, worden in SCREEN afgehandeld waardoor SCREEN op deze manier uitgefaseerd wordt. Eind september 2010 is SCREEN niet meer toegankelijk voor auto(schadeherstel)-bedrijven.

Vanaf 13 september 2010 kunt u via www.exchange.nl toegang krijgen tot eXchange. Hiervoor heeft u een inlognaam en een wachtwoord nodig.

Uw inlognaam en wachtwoord worden binnenkort naar u toegestuurd. Bewaar deze informatie goed, accountinformatie wordt éénmalig verstrekt.

eXchange voor auto(schadeherstel)bedrijven met de herstelfunctie

Voor informatie over een eventuele koppeling van uw automatiseringspakket met eXchange verwijzen wij u naar uw leverancier. Indien uw pakket (nog) geen koppeling met eXchange heeft dan kunt u via de webbrowser rechtstreeks in eXchange werken. Via e-Calc kunt u dan de calculatie aan het dossier toevoegen.

Om de overgang van SCREEN naar eXchange soepel te laten verlopen is op de website van Schadegarant de handleiding voor gebruik van eXchange al te downloaden onder het kopje 'links'.

Wij adviseren u deze handleiding vóór gebruik van eXchange te lezen.

eXchange voor dealerbedrijven en merkerkend reparateurs met de distributiefunctie

Dealerbedrijven en merkerkend reparateurs krijgen vanaf 13 september 2010 ook via www.exchange.nl toegang tot eXchange.

Dealerbedrijven en merkerkend reparateurs kunnen vanaf 13 september 2010 in eXchange schadedossiers aanmaken en toewijzen aan hun vaste Schadegarant schadeherstelpartner. Doordat de dealer/merkerkend reparateur de schade-intake doet en alle gegevens al vastlegt, geeft men goede invulling aan de distributiefunctie. Bedrijven met de distributiefunctie adviseren wij het hoofdstuk ‘Schademelding maken’ in handleiding voor gebruik van eXchange te lezen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw relatiemanager of met Schadegarant via info@schadegarant.nl of 0343 – 437343.

eXchange voor Glasgarant

Eind 2010 zal GRIP ook worden vervangen door eXchange. Bedrijven met de glasherstelfunctie zullen dan ook glasschaden via eXchange kunnen afwikkelen en het hele afwikkelingsproces zal grotendeels gelijk zijn aan de afwikkeling van carrosserieschaden. De Glasgarantbedrijven worden t.z.t. hierover geïnformeerd.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

eXplain juli 2010

eXplain
eXchange
eXperate Q3 2010
Informatiesessies eXperate
Directe schadestroomstimulering goedkoper dan via dealer

eXplain

eXplain is de nieuwe nieuwsbrief van Stichting Schadegarant én Stichting Glasgarant voor o.a. verzekeraars, volmachten én assurantieadviseurs. Via eXplain worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van nieuws omtrent de afwikkeling van carrosserieschade onder Schadegarantvoorwaarden en ruitschade onder Glasgarantvoorwaarden.

0710shblogoexchange.gifeXchange

De ontwikkeling van eXchange, het schadeafwikkelingsplatform dat SCREEN (Schadegarant) en GRIP (Glasgarant) gaat vervangen, is in het finale teststadium terechtgekomen.

Voor de testen zijn drie zogenaamde kopgroepen ingericht;
Kopgroep 1: CARe Schadeservice – Nationale-Nederlanden Particulieren – CED
Kopgroep 2: iBoss-gebruikers - Nationale-Nederlanden zakelijk – CED
Kopgroep 3: Commerce Delta-gebruikers – Proteq – REAAL expertise - DEKRA

Taak van de kopgroepen is het in een testomgeving uitwerken van volledige schadedossiers in eXchange.
De te testen onderwerpen in de ketentests:
• Aanmelden bij eXchange
• Schade melden
• Voertuiggegevens invoeren/aanvullen
• Polisgegevens aanvullen
• Schadegegevens toevoegen
• Foto’s toevoegen
• Calculatie toevoegen
• Aanbieden
• Email controleren
• Enz…

 

De bevindingen van de kopgroepen leiden tot goedkeuring van eXchange of tot kleine aanpassingen. Na volledige goedkeuring worden de verzekeraars één voor één aangesloten op eXchange en kunnen zij van de deelnemende autoschadeherstelbedrijven in de kopgroep dossiers ontvangen.

Zodra dit goed loopt gaan alle Schadegarantbedrijven in één keer over van SCREEN naar eXchange. Afhankelijk van de wijze waarop en de mate waarin de Schadegarantbedrijven geautomatiseerd zijn, betekent dit werken met de koppeling tussen eXchange en het back-office pakket of via de eXchange webbrowser en  e-Calc.

ABZ werkt momenteel aan de mogelijkheid om vanuit e-Calc de calculatie aan eXchange aan te bieden. Bent u gebruiker van een back-office systeem, dan houdt de leverancier u op de hoogte van de voortgang van de koppeling.

Onderstaand nog enkele voorbeeldschermen om u een indruk te geven hoe eXchange er uit zal zien.

0710shbimg01schademelden.jpg

0710shbimg02voertuiggegevens.jpg

0710shbimg03dossieroverzicht.jpg

eXperate Q3 2010

De ratings per 1 juli 2010 en de mutaties t.o.v. de vorige periode staan in onderstaande grafiek weergegeven. Het aantal bedrijven met minimaal de B-rating is toegenomen en het aantal bedrijven met C is afgenomen. De beter presterende bedrijven onderscheiden zich steeds duidelijker van de rest door de positieve ‘delta schadelast’, dit is het verschil tussen de verwachte schadelast (eXpect) en de gerealiseerde schadelast. Oorzaken van de toenemende verschillende zijn de toepassing van variabele tarieven (afhankelijk van directe of indirecte schadestroomstimulering), het gebruik van andersoortige onderdelen, hogere korting onderdelen en de lagere materiaalindex op lakken.

0710shbgraf01experateq3.gif

Schadegarant meet continu de prestaties van de verschillende ketens ten opzichte van de niet-ketengebonden bedrijven. In onderstaand (geanonimiseerd) overzicht staat de verdeling van de eXperate ratings binnen de ketens/niet ketengebonden bedrijven weergegeven. De beste keten op dit moment heeft iets meer dan 84% van de bedrijven met een A-/of B-rating. Deze keten voert een zeer actief beleid ten aanzien van de prestaties voor Schadegarant en heeft als doel om alle bedrijven minimaal de B-rating te laten behalen. De niet-ketengebonden bedrijven bezetten de zesde plaats en de gemiddelde prestaties lopen licht terug. De minst presterende keten heeft geen enkel bedrijf in A of B.

0710shbgraf02ratings.gif

Informatiesessies eXperate

Bij wijze van proef heeft Schadegarant recentelijk met Schadenet, AAS, UAS en niet-ketengebonden afnemers van Van Esch verf informatiesessies eXperate georganiseerd. In de sessies werden, o.l.v. een relatiemanager de eXperate scorekaarten collectief behandeld en gaven bedrijven elkaar inzicht in de scores op de verschillende meetitems. De best presterende bedrijven gaven de bedrijven die minder presteerden ook tips om beter te scoren. De verschillende wijzen waarop beter gescoord kan worden leverde veel discussie op inzake de tarieven, de kwaliteit van herstel, de toegepaste onderdelen, de marge hierop, de inkoopkanalen voor onderdelen enz.

Schadenet heeft al aangegeven dat de groepssessies voor herhaling vatbaar zijn. Vanwege de belangstelling bij andere ketens en lakleveranciers zullen soortgelijke sessies na de vakantie worden georganiseerd.

Directe schadestroomstimulering goedkoper dan via dealer

Autoschadereparaties via directe schadestroomstimulering zijn gemiddeld € 47,- goedkoper dan ‘indirect’ via een dealer/merkerkend reparateur. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat Schadegarant onder 200.000 schadegevallen uit 2009 en 2010 uitvoerde. Hierin stond de invloed van schadestroomstimulering op de schadelast centraal. In 2008 is het zelfde onderzoek gehouden. Toen was het verschil nog € 28,-.

In het onderzoek werd wederom gebruik gemaakt van de statistische voorspellingsmodellen ‘eXpect’ die al enkele jaren worden gebruikt voor de beoordeling en analyse van individuele schadecases voor Schadegarantverzekeraars. Deze modellen zijn in staat om nauwkeurig te voorspellen hoe hoog het verwachte schadebedrag is, gegeven de verschillende parameters die daarop van invloed zijn zoals, merk/type voertuig, soort schade, aangrijppunt/stootrichting etc. Belangrijke bepalende parameter was nu vanzelfsprekend de wijze waarop de auto in de keten komt, via de dealer of rechtstreeks bij de schadehersteller.

Het verschil tussen de verwachte en gerealiseerde schadelast is de zogenaamde ’delta schadelast’. De nu onderzochte Delta schadelast ontstaat doordat de Schadegarantherstelbedrijven verschillende uurtarieven, reparatiemethodieken en onderdelen toepassen en de variabelen mede laten afhangen van de wijze waarop de auto wordt aangeleverd.

Verklaring
Als de resultaten van dit onderzoek gecombineerd worden met een eerder uitgevoerd onderzoek naar verleende kortingen op onderdelen voor schadeherstellers, dan is de toename van de delta schadelast ten nadele van de dealer goed te verklaren. De gemiddeld aan de schadehersteller verstrekte marge op onderdelen is lager als de auto via een dealer wordt aangeleverd, waardoor de hersteller een lagere korting aan de Schadegarantverzekeraar kan verstrekken. Daarnaast moet de schadehersteller hogere uurtarieven rekenen omdat de dealer een deel van de marge op arbeid opeist. Het hogere onderdelenbedrag en de arbeidskosten zorgen voor een hogere schadelast.

Als dealers de onderdelenmarges voor de met hen samenwerkende schadeherstellers verbeteren en de verlangde korting op arbeid meer relateren aan de toegevoegde waarde van de dealer in de keten, kan het indirecte schadestimuleringsmodel van Schadegarant concurreren met systemen die berusten op directe aansturing.

Merkniveau
Bij slechts drie merken is de Delta schadelast in 2010 positief, wat wil zeggen dat de tussenkomst van een dealer voor een lager dan verwachte schadelast zorgt. Bij 7 merken is de schadelast tot € 50,- hoger dan verwacht, bij 10 merken tussen de € 50,- en € 100,- en 3 merken is de schadelast meer dan € 100,- hoger!

Toekomst
Het is duidelijk dat de dealer voor zijn klanten een vertrouwd aanspreekpunt is voor schadeherstel. Een blijvende toegevoegde waarde voor de verzekerde/berijder is niet de enige voorwaarde voor een succesvolle toekomst in het Schadegarant netwerk. Belangrijke andere pijlers hiervoor zijn kostenbeheersing, de toegevoegde waarde voor de verzekerde/berijder, de toegevoegde waarde in het administratieve en – herstelproces en de positie van de dealer als leverancier van onderdelen. Dit alles is relatie tot de doelstellingen van Schadegarant: beheersing van de schadelast, procesefficiëncy en optimalisering van de klanttevredenheid.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant

Nieuwe portal eXchange

Nieuwe portal eXchange
Volledige weergave van afbeelding: 44 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 4 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 90 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 2 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 4 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 31 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 21 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download

juli 2016

juli 2016
Volledige weergave van afbeelding: 4 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 7 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 3 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download

september 2016

september 2016
Volledige weergave van afbeelding: 15 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download

september 2016

kalender
september 2016
Volledige weergave van afbeelding: 68 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 12 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 4 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 4 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 87 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 159 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 4 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 5 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 34 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 43 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 43 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 6 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 163 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 15 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 17 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 5 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 69 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 71 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 71 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 79 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 87 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 4 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 4 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 4 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 4 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 24 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 4 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 17 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 4 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 986 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 66 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 34 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 27 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 59 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 4 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 91 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 26 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download


Volledige weergave van afbeelding: 358 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download