eXplain

eXplain maart 2018 | 1

Glasgarant werkt vijf strategische kernpunten uit voor het nieuwe samenwerkingsmodel dat op 1 januari 2019 van start zal gaan.

Glasgarant werkt aan nieuw samenwerkingsmodel

In de afgelopen week zijn de bij Glasgarant aangesloten ruitschadeherstelbedrijven op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitkomsten van de strategische heroriëntatie die Glasgarant onlangs afrondde. De in Glasgarant deelnemende verzekeraars hebben naar aanleiding van deze uitkomsten besloten om het bestaande samenwerkingsmodel en het netwerk van ruitschadeherstelbedrijven met ingang van 1 januari 2019 drastisch te wijzigen. In de komende maanden werkt Glasgarant het nieuwe samenwerkingsmodel aan de hand van de volgende vijf kernpunten nader uit:

 1. Kwaliteit & Veiligheid
  De toenemende complexiteit van auto's heeft Glasgarant doen besluiten om aan haar bestaande hoofddoelstellingen een nieuwe hoofddoelstelling toe te voegen: kwaliteit en veiligheid. Als gevolg hiervan is er binnen het nieuwe samenwerkingsmodel, nog meer dan voorheen, aandacht voor dit onderwerp. Per 1 januari 2019 streeft Glasgarant naar optimale prestaties op de volgende vier hoofddoelstellingen: 
  1. Kwaliteit en veiligheid 
  2. Klanttevredenheid 
  3. Procesefficiency 
  4. Schadelastbeheersing

 2. Ruimte aan de markt bieden
  De (technologische) ontwikkelingen van auto's en autoruiten hebben veel invloed op de toekomstige marktsituatie. De ruitschadeherstelmarkt verandert continu en bedrijven moeten hierop in blijven spelen. Glasgarant vindt het belangrijk dat het nieuwe samenwerkingsmodel de markt voldoende ruimte biedt om in te spelen op de veranderende omstandigheden.

  In het nieuwe samenwerkingsmodel zal het bestaande Schadegarantnetwerk uitgenodigd worden om meer bij te gaan dragen aan het realiseren van de Glasgarantstrategie en -doelstellingen dan nu het geval is. Onderlinge samenwerkingen tussen Glasgarant- en Schadegarantbedrijven zal om die reden aangemoedigd worden.

 3. Klantreis via het online zoekprogramma
  Om verzekerden beter te ondersteunen bij de afwikkeling van auto(ruit)schade is er vanaf 1 januari 2019 één vereenvoudigd online zoekprogramma beschikbaar. Via dit nieuwe zoekprogramma kunnen zowel Glasgarant- als Schadegarantbedrijven gevonden worden, door het invullen van onderstaande drie kenmerken: 1) postcode, 2) automerk, 3) soort schade (keuze: autoschade, ruitschade of beiden).

  De bedrijven die aan de hand van bovenstaande drie kenmerken in aanmerking komen voor het herstel van de auto(ruit)schade, worden per type bedrijf in drie aparte kolommen gepresenteerd: 1) autoschadeherstelbedrijven, 2) merkdealers en 3) ruitschadeherstelbedrijven.

 4. eXperate
  Om de complexiteit van het online zoekprogramma als hiervoor bedoeld verder te reduceren laat Glasgarant in het nieuwe samenwerkingsmodel de ratingssystematiek los. Er wordt niet meer gewerkt met eXperate-ratings, maar enkel nog met eXperate-scores. Ook vervallen in het nieuwe samenwerkingsmodel de ketenratings. De individuele eXperate scores van de Glasgarant- en Schadegarantbedrijven bepaalt de volgorde waarin zij per kolom in het online zoekprogramma gepresenteerd worden.

  Onder meer vanwege het toevoegen van de doelstelling "kwaliteit en veiligheid", zullen de onderliggende meetpunten van eXperate en de weging daarvan herzien worden. Dit betekent dat er voor de berekening van de individuele eXperate-scores van Glasgarantbedrijven per 1 januari 2019 (deels) andere meetpunten gehanteerd worden dan in 2018 voor de eXperate-ratings worden gehanteerd.

  24-uursservice niet meer verplicht
  Vanaf 1 januari 2019 is de 24-uursservice niet meer verplicht voor de bij Glasgarant aangesloten bedrijven. Dit meetpunt komt daarmee te vervallen in eXperate. 24-uursservice en buitenlandservice worden binnen het nieuwe samenwerkingsmodel belegd bij een beperkt aantal gespecialiseerde partijen. Glasgarant selecteert deze partijen in 2018 middels een offertetraject.

 5. Update proces
  Het nieuwe samenwerkingsmodel van Glasgarant is gebaseerd op partnership (zowel tussen Glasgarant en Glasgarantbedrijven als ook tussen Glasgarant- en Schadegarantbedrijven). Daarmee wordt veel ruimte geboden aan zowel Glasgarant- als Schadegarantbedrijven en worden nieuwe kansen gecreëerd. Om het model efficiënt en effectief te laten functioneren is het belangrijker dan ooit tevoren dat alle betrokken partijen zich aan de overeengekomen afspraken houden. Met het oog op eerlijke concurrentie en gezonde marktwerking zal Glasgarant het bestaande schadeafwikkelingsproces daar waar nodig updaten en bijstellen.


Geheel nieuw ruitschadeherstelnetwerk 2019
Zoals aangegeven zal niet alleen het samenwerkingsmodel, maar ook het netwerk van Glasgarantbedrijven in 2019 ingrijpend wijzigen naar aanleiding van de strategische heroriëntatie. Voor het vormen van het Schadegarant- en Glasgarantnetwerk voor 2019 zal in de loop van 2018 een selectieprocedure plaatsvinden.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze eXplain, dan kunt u contact opnemen met Wiebke Eijsvogels via weijsvogels@glasgarant.nl of 085-9020876.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant