eXplain

eXplain juli 2012

Nieuwe gevolmachtigd agenten Glasgarant
Aanpassing eXperate
Regensensoren
Kwaliteitscontroles binnen Glasgarant
Mystery guest
Foto’s in dossier
Combinatie risicodrager en gevolmachtigd agent

Nieuwe gevolmachtigd agenten Glasgarant

Vanaf 1 januari is de aanmeldprocedure voor volmachten bij Glasgarant verder vereenvoudigd. Dit heeft ertoe geleid dat er sinds 1 januari meer dan 70 nieuwe volmachten bij Glasgarant zijn aangesloten. Deze volmachten kunt u, tot het live gaan van de nieuwe site, terugvinden door naar de Schadegarant site te gaan, uit het keuzemenu eXchange te selecteren en vervolgens uit het linker menu “Handleidingen eXchange” te kiezen. Onderaan vindt u een link naar het overzicht welke volmachten actief zijn binnen Glasgarant. Deze lijst wordt elke 3e dinsdag van de maand geüpdate.

Aanpassing eXperate

Met ingang van de Q3 2012 meting is een wijziging doorgevoerd in eXperate. Vanwege de dalende prijzen van ruitreparaties is besloten om de puntenwaardering in eXperate van gemiddelde reparatieprijzen van enkelvoudige en meervoudige reparatie te berekenen over een periode van 6 maanden in plaats van 12 maanden. Dit wordt gedaan om een aantal redenen:
Het komt de zuiverheid van eXperate ten goede omdat Glasgarant nu alleen werkt met eXchange data. Het verwerken van de oude GRIP data wordt hierdoor tot een minimum beperkt
De autoruithersteller de mogelijkheid te geven om meer en sneller invloed uit te oefenen op de eXperate kwalificatie. Door de meetperiode in te korten zullen aanpassingen in de tarieven sneller effect hebben

Voor de zuiverheid van de meting verzoeken wij nogmaals om ook bij ruitreparaties het gewenste calculatieformaat te hanteren en dus ook hier een opgaaf te doen van de besteedde tijd, dit te vermenigvuldigen met het te hanteren uurtarief en een aparte opgave van de gebruikte materialen. Zie voor meer informatie eXplain van december 2011. Het plan is om vanaf 2013 alleen nog calculaties te gaan accepteren die voldoen aan het gewenste formaat.
De nieuwe eXperate scores zullen vanaf maandag 2 juli ingaan.

Regensensoren

Binnen Glasgarant zijn er wel eens discussies over het wel of niet vervangen van regensensoren. In de markt zijn al langere tijd producten als bijvoorbeeld Sensortack beschikbaar. Deze producten hebben een TÜV goedkeuring en kunnen gebruikt worden om goed functionerende regensensoren te hergebruiken.Hergebruik van onderdelen/materialen heeft vanzelfsprekend een gunstig effect op de schadelast, maar ook op de belasting van het milieu. In de samenwerkingsovereenkomst met Glasgarant staat dat voor iedere reparatie steeds de voor de betrokken verzekeraar prijstechnisch meest gunstige reserveonderdelen gebruikt dienen te worden. Daarin past het overzetten van de regensensor in plaats van deze te vervangen.

Kwaliteitscontroles binnen Glasgarant

Glasgarant heeft de in 2011 gestarte kwaliteitscontroleres weer opgestart. Mede op basis van de goede ervaringen met de kwaliteitscontroles in 2011, waarbij de kwaliteit van ruitreparaties en ruitvervangingen door een vakspecialist werden gecontroleerd. Op basis van ingediende dossiers wordt contact opgenomen met verzekerden om een afspraak in te plannen. Tijdens deze afspraak worden zaken als de klantbeleving en het uitgevoerde werk gecontroleerd. Op termijn zullen de resultaten van deze controles onderdeel gaan worden van eXperate. Hierover wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.

Mystery guest

xNaast de kwaliteitscontrole zal Glasgarant op zeer korte termijn beginnen met een Mystery Guest Onderzoek. Hierbij zullen reparaties worden aangeboden bij verschillende herstellers en zal gekeken worden of het reparatieadvies overeenkomt met de doelstellingen van Glasgarant.

Een eerste proefsessie met een mystery shopper leverde veel nuttige informatie op en wees uit dat reparatieadviezen aan verzekerden soms te wensen overlaten. Bij een aangebrachte ruitschade die volgens de vakspecialist goed gerepareerd kon worden, werd geadviseerd om de ruit te laten vervangen.x

Foto’s in dossier

Om een beter inzicht in de schadeclaims te krijgen zullen foto’s van de ruitschade vanaf 1 januari 2013 een vast onderdeel van een eXchange glasdossier gaan vormen. Met de foto’s, die bij de afwikkeling van carrosserieschaden al jarenlang gebruikelijk zijn, kan de hersteller veel beter onderbouwen waarom een ruitreparatie of ruitvervanging is uitgevoerd en heeft de verzekeraar of gevolmachtigd agent desgewenst de mogelijkheid om expertise op afstand uit te voeren.

foto's in dossier

Combinatie risicodrager en gevolmachtigd agent

In eXchange worden regelmatig combinaties tussen risicodragers en gevolmachtigd agenten ingegeven die niet mogelijk zijn. Voorbeelden zijn OHRA, ABN-AMRO of Proteq die geen volmachten hebben. Als de combinatie Serienummer groene kaart (risicodrager) en CRWAM-code (gevolmachtigd agent) niet mogelijk is, levert dit in het dekkingsverificatieproces, de dossierroutering én mogelijk in de uitbetaling van dossiers tot problemen. Dit is eenvoudig te voorkomen door altijd de gegevens van de groene kaart over te nemen en dan pas dekking aan te vragen via eXchange.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant