eXplain

eXplain februari 2015

De Nederlanden van Nu fuseert met Generali
Voorexpertise via eXchange
Johan Schoonhoven vertrekt bij Schadegarant en Glasgarant

De Nederlanden van Nu fuseert met Generali

De Nederlanden van Nu was altijd al 100% dochter van Generali Schadeverzekering Maatschappij NV. De Nederlanden van Nu heeft eind vorig jaar het voornemen uitgesproken om vanaf 1 januari 2015 te gaan fuseren met Generali Schadeverzekering Maatschappij.

Fusie in twee fasen
Deze fusie gaat in twee fasen plaatsvinden. In de eerste fase, die reeds per 1 januari 2015 van start is gegaan, worden de naam en NL-code (216) van De Nederlanden van Nu uitgefaseerd. Dit betekent dat alle groene kaarten op zeer korte termijn vervangen gaan worden en de schadeafhandeling voor de voertuigen met een voormalige De Nederlanden van Nu polis met onmiddellijke ingang onder de NL-code 201 van Generali Schadeverzekering Maatschappij NV afgewikkeld dienen te worden.

Tijdelijk schadeafwikkeling via ANAC Backoffice
Omdat de polisadministratie van De Nederlanden van Nu pas in de tweede fase van de fusie volledig over gaat naar Generali Schadeverzekering Maatschappij NV zal de administratieve afwikkeling van de schaden, die verzekerd zijn onder de voormalige De Nederlanden van Nu polissen, tijdelijk (tot nader order) door de gevolmachtigd agent ANAC-Backoffice (CRWAM-code 5158) van Generali Schadeverzekering Maatschappij NV uitgevoerd worden.

Afwikkeling van deze dossiers in eXchange
Concreet betekent dit dat als verzekerde een groene kaart van De Nederlanden van Nu heeft, waarop dus nog de oude NL-code 216 wordt vermeld, de schade dan tot nader order onder de NL-code 201 van de risicodrager Generali Schadeverzekering Maatschappij in combinatie met de gevolmachtigd agent ANAC Backoffice (CRWAM-code 5158) binnen eXchange afgewikkeld moet worden.

Zodra De Nederlanden van Nu volledig met Generali Schadeverzekering Maatschappij NV gefuseerd zijn zal Stichting Schadegarant u daarover informeren.

Voorexpertise via eXchange

In de afgelopen periode bleek steeds vaker dat de mogelijkheid en de functionaliteit van het aanvragen van een voorexpertise middels eXchange niet bij alle aangesloten ruitschadeherstelbedrijven voldoende duidelijk is en waarschijnlijk als gevolg daarvan niet of onvoldoende (correct) gebruikt wordt. Vandaar deze nadere toelichting in eXplain:

Doel van de voorexpertise
De mogelijkheid om een voorexpertise te laten uitvoeren dient twee van de drie hoofddoelstellingen van Glasgarant, te weten het verhogen van de procesefficiency en het verlagen van de schadelast. Dus om te beoordelen of het aanvragen van een voorexpertise relevant is dient te allen tijde ten minste in het licht van deze doelstellingen gehandeld te worden.

Signaalpunten
Op pagina 9 van de Glasgarant Werkwijze worden de standaard situaties genoemd waarin een voorexpertise verplicht aangevraagd dient te worden. Dit betekent dat als er in een dergelijke situatie onverhoopt geen voorexpertise werd aangevraagd, er in strijd met de samenwerkingsovereenkomst werd gehandeld en dat daarvoor een signaal geregistreerd kan worden met de mogelijkheid tot het in mindering brengen van eXperate punten. Daarentegen kan er door middel van een voorexpertise ook aangetoond worden dat er fraude werd voorkomen. Het middels een voorexpertise aangetoond voorkomen van fraude kan 5 extra punten, voor de duur van één kwartaal (90 dagen), in eXperate opleveren. Zodra dit door de behandelend expert wordt geconstateerd kan deze daar een melding van doen bij Stichting Glasgarant. Stichting Glasgarant beoordeelt vervolgens deze melding en bepaalt of er daadwerkelijk signaalpunten toegekend kunnen worden. Bedrijven worden te allen tijde schriftelijke (per e-mail) door Stichting Glasgarant op de hoogte gebracht van signalen en eventueel toegekende signaalpunten.

Proces in eXchange
Een voorexpertise kan enkel via eXchange aangevraagd worden. Het voordeel hiervan is dat alles direct in het dossier vastgelegd wordt. De voorwaarde voor het aanvragen van een voorexpertise is wel dat de polisdekking bevestigd dient te zijn op een schademelding. Vervolgens kan er via de actie ‘Voorexpertise aanvragen’ gekozen worden uit vijf (5) redenen voor de aanvraag (zie ook afbeelding) die in de werkwijze op pagina 9 nader omschreven worden. Bij een voorexpertise kunnen alvast een voorlopige calculatie en foto’s toegevoegd worden, dit wordt omwille van de procesefficiency zeer sterk aangeraden.Wanneer dient de aanvraagreden ‘Overig’ gehanteerd te worden?
De mogelijke situaties waarin het aanvragen van een voorexpertise overeenstemt met de doelstellingen van Stichting Glasgarant zijn uiteraard niet uitputtend op te noemen. Dit geldt vooral voor de situaties waarvoor de reden ‘Overig’ gekozen dient te worden. Om een idee te geven worden hieronder een veel voorkomend voorbeeld genoemd:

VOORBEELD: Verzekerde meldt (oude?) ruitschade aan recent op naam gezet voertuig
Bij een recent op naam gezet voertuig kan het voorkomen dat de ruitschade al op het voertuig aanwezig was bij de aanschaf. Dit betekent dat de schade niet op de polis van de nieuwe eigenaar geclaimd kan worden. Indien het vermoeden bestaat dat dit toch gebeurt en het ruitschadeherstelbedrijf wenst niet mee te werken aan dergelijke fraudeleuze handelingen (zie ook eXplain december 2014 om te lezen hoe Stichting Glasgarant daarmee omgaat) kan er een voorexpertise aangevraagd worden.

Als reden voor de aanvraag van de voorexpertise dient dan gekozen te worden voor de optie ‘Overig’. Bij deze optie behoort namelijk de mogelijkheid om in het tekstvlak een toelichting op de melding in te voeren. De expertisedienst dient aan de hand van de aanvraag en de bijbehorende ingevoerde tekst te kunnen begrijpen dat het voertuig niet door het ruitschadeherstelbedrijf hersteld gaat worden omdat men niet mee wenst te werken aan frauduleus handelen. De voorexpertise zal vervolgens om die reden afgekeurd worden. Het dossier krijgt dan weer de status ‘Open’ waarna het door het ruitschadeherstelbedrijf geannuleerd kan worden.

Doordat er, ondanks dat de ruitschade niet hersteld gaat worden, dan wel een schademelding in eXchange wordt aangemaakt (waarin een behandelde voorexpertise met een duidelijke reden opgenomen is) blijft er voor het betreffende kenteken te allen tijde een registratie in eXchange bekend. Deze registratie en het gegeven dat de expertisedienst op de hoogte is gesteld van wat er met dit kenteken aan de hand is zorgt ervoor dat een eventuele volgende schademelding te allen tijde uit zal vallen. Op deze manier wordt optimaal voorkomen dat verzekerde er elders wel in kan slagen om de schade alsnog te claimen.

Let op: Het (telefonisch) melden van dit soort zaken buiten eXchange om heeft meestal niet het gewenste effect, namelijk het daadwerkelijk kunnen voorkomen van fraude, en levert onnodige administratie op voor de verzekeraar of diens gevolmachtigd agent.

Johan Schoonhoven vertrekt bij Schadegarant en Glasgarant

Johan Schoonhoven treedt per 1 mei 2015 terug als directeur van Schadegarant en Glasgarant. Schoonhoven heeft besloten om zijn dienstverband na 18 jaar te beëindigen en iets anders te gaan doen.

Johan Schoonhoven is sinds 1997 in dienst van Schadegarant en Glasgarant. Onder zijn leiding is Schadegarant en Glasgarant uitgegroeid tot een belangrijke partij op de auto(ruit)schadeherstelmarkt. Het bestuur van Schadegarant en Glasgarant respecteert zijn besluit en dankt Johan Schoonhoven voor zijn inspanningen de afgelopen jaren. Op dit moment vinden er gesprekken plaats om een geschikte opvolger te vinden.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant