eXplain

eXplain december 2011

eXperate Q1 2012
Gestructureerde informatie
Foto’s bij dossiers
Eurocode in calculatie
Statussen 'Niet aan te bieden' en 'Niet routeerbaar'
Dekkingscontrole
Dossierkosten
Jaarvergoeding
Aanpassingen eXperate
Aansluiten volmachten op eXchange Glasgarant
Select Autoschade Service Delta Lloyd Groep
Mail vanuit Glasgarant
Websites
Klanttevredenheidsmeting
Audits

eXperate Q1 2012

Door de overgang van GRIP naar eXchange en de gewijzigde calculatiestructuur is het niet mogelijk om de ongestructureerde informatie uit GRIP nog langer te gebruiken als input voor eXperate. Voor de eerstvolgende eXperate score zal gebruik worden gemaakt van de gestructureerde (zie hieronder) informatie uit eXperate. Om voldoende dossiers te verzamelen voor een statistisch correcte eXperate score betekent dit dat de eXperate scores voor Q4 2011 ook gelden voor Q1 2012. Zo spoedig mogelijk in Q1 2012, maar uiterlijk vanaf Q2 2012 zullen er voldoende dossiers in eXchange staan om voor de meeste partijen een nieuwe eXperate score te berekenen.

Vanaf Q2 2012 zullen ook de meetpunten in eXperate aangepast worden op eXchange. Uiteraard zult u hier begin volgend jaar meer informatie over ontvangen. De drie doelstellingen van Glasgarant (schadelastverlaging, procesefficiency en klanttevredenheid) zullen nog steeds de basis vormen voor eXperate en hierin nog beter tot uitdrukking komen.

Gestructureerde informatie

Glasgarant wil enkel glasschadecalculaties ontvangen die net zo opgebouwd zijn als carrosserieschadecalculaties. Dit betekent dat een glasschadecalulatie opgebouwd dient te zijn uit de benodigde arbeidstijd x het maximaal te hanteren uurtarief plus de eventueel gebruikte materialen/onderdelen. In de tariefofferteprocedures van de afgelopen twee jaar is dit ook expliciet zo benoemd.
In de dossiers die nu via eXchange aan de Glasgarantverzekeraars worden aangeboden, wordt de gevraagde opbouw/structuur niet altijd toegepast. Om juiste en transparante dossiers aan te leveren dienen alle Glasgarantbedrijven de calculaties te allen tijde volgens onderstaande voorbeeldstructuur op te bouwen:

Voorbeeld vervanging 1

Voorbeeld reparatie 1

Voor het bepalen van de arbeidstijd wordt in eXchange gebruik gemaakt van arbeidseenheden (AE’s). Dit is een tijdseenheid die veel wordt gebruikt in autoschadecalculaties. Belangrijk om te weten is dat 1 AE 6 minuten is. Logisch gevolg is dat 5 AE een half uur (5 x 6 = 30 minuten) is en dat 10 AE een uur (10 x 6 = 60 minuten) is.

De door de hersteller reëel ingeschatte reparatie/vervangtijd wordt in de calculatie in AE’s ingegeven en vermenigvuldigd met maximaal het met Glasgarant overeengekomen uurtarief. Een lager tarief kan wel ingediend worden maar een hoger, dan afgesproken, tarief niet.

Indien u de calculaties op deze wijze aanlevert, kan eXchange ze verwerken en kunnen ze als betrouwbare basis dienen voor eXperate. Calculaties kunnen alleen via CarCulate, eXchange of iBoss worden aangemaakt.

Foto’s bij dossiers

Foto’s bij dossiers zijn nu nog geen verplicht item, maar dragen wel bij aan de mate van transparantie van een dossier en geven dus nog beter inzicht in de schade en in de reparatie.

Eurocode in calculatie

Om een calculatie voor een ruitvervanging in te kunnen dienen, dient er net als in GRIP, altijd een Eurocode in de calculatie gebruikt te worden om de ruit te identificeren. Vraag uw leverancier naar de Eurocode van de geleverde ruiten zodat het eenvoudiger voor u is om een calculatie te maken.

Statussen 'Niet aan te bieden' en 'Niet routeerbaar'

Dossiers met deze status worden vanzelf opgepakt door Glasgarant. Er hoeft niet gebeld of gemaild te worden voor deze dossiers. Mocht het nodig zijn, dan zal Glasgarant contact met u opnemen.

Dekkingscontrole

Met de komst van eXchange is de dekkingscontrole vereenvoudigd. U hoeft namelijk niet langer het polisnummer in te vullen. De combinatie van risicodrager, eventueel gevolmachtigd agent en het kenteken is voldoende.

Dossierkosten

De dossierkosten van gesloten dossiers zijn ten opzichte van GRIP verlaagd van € 5,- naar € 2,30 (54%) bij vervangingen en van € 2,50 naar € 2,30 (8%) bij reparaties. Vanuit Glasgarant worden de dossierkosten doorgefactureerd voor het gebruik van eXchange. U ontvangt een maandfactuur vanuit Glasgarant op het door u opgegeven e-mailadres en de dossierkosten worden middels automatische incasso geïncasseerd.

Jaarvergoeding

De jaarvergoeding voor 2012 is vastgesteld op € 320,-.

Aanpassingen eXperate

Om eXperate te blijven verbeteren is er voor dit kwartaal weer een aanpassing gedaan. Naast de aangepaste dekkingscontrole van vorig kwartaal is nu de meetperiode, voor partijen die minder dan 50 dossiers per jaar doen, verlengd. Om de eXperate score statistisch te onderbouwen zijn er minimaal 50 dossiers nodig. Helaas waren er herstellers die niet aan de 50 dossiers per jaar kwamen.
Om deze bedrijven toch te kunnen beoordelen is eXperate zo aangepast dat wanneer men geen 50 dossiers in 12 maanden heeft, er maximaal 24 maanden teruggekeken wordt om toch 50 dossiers te verzamelen voor een statistisch onderbouwde beoordeling. Heeft een hersteller in 24 maanden nog geen 50 dossiers, dan krijgt hij standaard een D rating.

Aansluiten volmachten op eXchange Glasgarant

Vanaf begin januari 2012 kunnen volmachten zich weer aanmelden om aangesloten te worden op eXchange Glasgarant. Vanuit de volmachten is er zeer veel interesse voor Glasgarant en de verwachting is dan ook dat er begin volgend jaar veel volmachten zullen aanhaken. Gevolmachtigd agenten kunnen met eXchange hun carrosserie- en autoruitschaden met één platform afwikkelen en zo gebruik maken van het netwerk van +/- 600 autoruitherstelbedrijven. De gevolmachtigd agenten die u in eXchange ziet bij het aanmaken van een glasdossier zijn aangesloten bij Glasgarant. Wij houden u op de hoogte van aan te sluiten en nieuw aangesloten gevolmachtigd agenten.

Select Autoschade Service Delta Lloyd Groep

Na ABN-AMRO en Delta Lloyd Zakelijk zijn ook de overige labels van de Delta Lloyd Groep (namelijk Delta Lloyd Particulier en OHRA) actief gaan sturen op de hoger gekwalificeerde bedrijven binnen Glasgarant. Hiervoor heeft Delta Lloyd ‘Select Autoschade Service’ in het leven geroepen en in de polisvoorwaarden opgenomen. Verzekerden die kiezen voor ‘Select Autoschade Service’ kunnen ruitschade onder gunstige voorwaarden laten herstellen bij de hoger gekwalificeerde Glasgarantbedrijven. Kiest verzekerde niet voor ‘Select Autoschade Service’, dan geldt dat het standaard eigen risico of een verhoogd eigen risico.

Mail vanuit Glasgarant

Glasgarant communiceert op verschillende manieren met de aangesloten auto(ruitschadeherstel)bedrijven om er zeker van te zijn dat belangrijk nieuws snel bij de bedrijven terechtkomt. Het meeste nieuws ontvangt u via eXplain in de mail, alle eXplains (vroeger e-Nieuws) staan tevens op de website van Glasgarant.

Spoedberichten over bijvoorbeeld systeemstoringen ontvangt u rechtstreeks op het door u opgegeven e-mailadres.

Sinds 2009 maakt Glasgarant ook gebruik van een enquêtetool voor bijvoorbeeld de tariefofferteprocedure, algemene inventarisatierondes en voortzetting/beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten. Doordat hiervoor een externe tool (Checkmarket) wordt ingezet, is Schadegarant weliswaar de afzender van de mail, maar spamfilters herkennen dit niet omdat het uit een geautomatiseerd systeem komt. Om te voorkomen dat u in de toekomst belangrijke informatie van Glasgarant mist, adviseren wij u om de domeinnamen ‘checkmarket.com’ en ‘chkmkt.com’ aan de whitelist van het spamfilter toe te (laten) voegen.

Websites

Binnenkort zal de website van Glasgarant geheel vernieuwd worden. De nieuwe website zal meer informatie bevatten voor verzekerden en de voordelen van schadeafwikkeling via Glasgarant.

De zoekfunctie waarmee consumenten de dichtstbijzijnde Glasgarantbedrijven kunnen vinden is overgenomen uit eXchange en maakt gebruik van Google maps. Uitleg over eXperate maakt verzekerden duidelijk wat de beweegredenen zijn om primair te verwijzen naar eXperate A- en B-bedrijven.

Geheel nieuw is de mobiele website voor gebruikers van smartphones en tablets. De basisfunctie van de reguliere site is hierin opgenomen en hiermee kan verzekerde ook snel een aangesloten bedrijf vinden.

Doordat de Glasgarant-website primair voor verzekerden bestemd is zal de informatie voor auto(schadeherstel)bedrijven verhuizen naar de nieuwe (portal) website van eXchange. Werkwijzen, handleidingen en specifieke zaken die te maken hebben met Glasgarant schadeafhandeling staan dan op www.eXchange.nl.

Vanzelfsprekend ontvangt u bericht over de datum waarop de nieuwe website operationeel wordt.

Klanttevredenheidsmeting

In eXchange kan het e-mailadres van verzekerde/berijder worden ingevuld. Alle bedrijven worden verzocht om dit zoveel mogelijk te doen vanwege de geplande klanttevredenheidsmeting. Verzekerde/berijder zal hiertoe via e-mail worden gevraagd naar zijn mening over de afwikkeling van de autoruitschade via Glasgarant. Klanttevredenheid zal een rol gaan spelen in eXperate, dus is het van belang dat er voldoende klantwaarderingen gegenereerd worden.

Audits

In opdracht van Glasgarant heeft Autoglas Auditors Nederland een groot aantal ruitreparaties onderworpen aan een kwaliteitscheck. De random uitgevoerde audits wijzen uit dat er nog een kwaliteitsoptimalisatie kan plaatsvinden. Gelukkig is na bespreking van de resultaten met enkele partijen ook direct actie ondernomen om deze kwaliteitsverbetering daadwerkelijk te gaan realiseren. Voor Glasgarant aanleiding om de audits ook in 2012 te continueren om zodoende te waarborgen dat verzekerden/verzekeraars waar voor hun geld krijgen.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant